Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5266
Title: Вплив магнітного поля на автоколивальні процеси на міжфазній поверхні провідник-електроліт
Advisors: Горобець, Ю. І.
Keywords: мікроструктура
метал
елктроліт
міжфазна поверхня
автоколивання
магнітне поле
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Вплив магнітного поля на автоколивальні процеси на міжфазній поверхні провідник-електроліт : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Ю. Горобець. - К., 2011. - 140 л. + CD-ROM. - Д/б №2204
Abstract: Звіт про НДР: 140 с., 51 рис., 11 таблиць, 206 джерел. Об’єкти дослідження – металеві поверхні в електроліті в присутності магнітного поля. Мета роботи – визначення коливальних характеристик автоколивальних процесів на міжфазній поверхні метал-електроліт в присутності магнітного поля. Методи дослідження: Дослідження проводилися за допомогою розробленої установки, яка дозволяє вивчати (і, зокрема, візуалізувати) вплив зовнішнього магнітного поля на фізичні процеси, які відбуваються при взаємодії рідкої та твердої фаз. Були виготовлені та відібрані зразки різного складу, які піддавалися процесу корозії в агресивному розчині. Зміною величини зовнішнього постійного магнітного поля досягалася та чи інша ступінь зміни коливальних характеристик автоколивальних процесів на міжфазній поверхні метал-електроліт. Вплив зовнішнього магнітного поля та складу провідника супроводжувався також впливом таких чинників, як концентрація електроліту та температура розчину. Крім візуалізації кінетики процесів корозії та визначення коливальних характеристик автоколивального процесу, за допомогою засобів скануючої тунельної мікроскопії, растрової електронної мікроскопії, магнітної силової мікроскопії, атомної силової мікроскопії та оптичної мікроскопії здійснене також вивчення мікроструктури поверхні металу, який зазнав корозії в зовнішньому постійному магнітному полі. Основні результати: Розроблено нові принципи керування автоколивальними процесами на міжфазній поверхні метал-електроліт за допомогою зовнішнього постійного магнітного поля. Отримано детальний опис автоколивальних явищ на міжфазній поверхні метал-електроліт при накладанні постійного магнітного поля, яке є новим прикладом нелінійної самоорганізації в системі, що далека від термодинамічної рівноваги. Показано, що залежність маси стравленої сталі від часу має квазіперіодичний характер, який залежить, зокрема, від складної конфігурації потоків електроліту, що виникають підчас процесу травлення, а також від геометрії розташування зразка. Отримано залежності коливальних характеристик від величини зовнішнього постійного магнітного поля, концентрації електроліту, температури, при якій відбувається корозія; вивчено вплив передісторії зразка, зокрема, попереднього відпалу та розмагнічування, на коливальні характеристики, а також вплив орієнтації магнітного поля по відношенню до виділених напрямків зразка. Розраховані характеристичні статистичні параметри автоколивального процесу травлення сталевої пластини, зокрема, обчислені середня швидкість травлення, середньоквадратична швидкість травлення, максимальна та мінімальна швидкості травлення, а також середній період автоколивального процесу при різних концентраціях електроліту. Наукова новизна результатів НДР базується на ідеї залучення до досліджень таких параметрів впливу на хід реакцій, як взаємне розташування характерних напрямків зразка та зовнішнього магнітного поля, а також комбінації цього впливу з впливом гравітаційного поля Землі. Показано, що за допомогою комбінації складових реакції та зовнішніх чинників можна досягти оптимальних значень фізичних характеристик автоколивального процесу на міжфазній поверхні метал-електроліт. Прогнозні припущення щодо розвитку об’єктів дослідження – отримані результати можуть бути використані в електрохімічній галузі та приладобудуванні для енергозберігаючого керування фізико-хімічними процесами підчас реакції метала з електролітом з урахуванням параметрів автоколивальних процесів на міжфазній поверхні метал-електроліт в присутності зовнішнього магнітного поля, а також для обробки мікроструктурованих поверхонь металів з заданими параметрами при корозії у магнітному полі. Крім того, результати досліджень магнітохімічних процесів на межі феромагнетик-електроліт будуть поширені на системи феромагнітних наночасток в магнітному полі. Ці дослідження дадуть змогу з’ясувати вплив ендогенних магнітних наночасток на біохімічні процеси в клітинах живих організмів.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5266
Gov't Doc #: 0109U001601
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2204.doc
  Restricted Access
29.54 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.