Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5611
Title: Основи теорії адаптивних електромеханічних систем автоматичного керування векторно-керованими електродвигунами змінного струму в умовах неповної інформації
Authors: Пересада, С. М.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: електромеханічні системи автоматичного керування
двигуни змінного струму з векторним керуванням
бездавачеве керування
синтез
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Основи теорії адаптивних електромеханічних систем автоматичного керування векторно-керованими електродвигунами змінного струму в умовах неповної інформації : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. С. М. Пересада. - К., 2011. - 400 л. + CD-ROM. - Д/б №2217-ф
Abstract: Звіт про НДР: 400 с., 143 рис., 30 табл., 11 додатків, 270 джерел. Об’єкт дослідження – динамічні та енергетичні процеси в електромеха нічних системах автоматичного керування технологічними об’єктами з нелі нійними електромеханічними перетворювачами змінного струму Мета роботи – розвиток теорії аналізу та синтезу алгоритмів векторного керування асинхронними електродвигунами в умовах неповної інформації про вектор стану двигуна та технологічного об’єкта, спрямований на підви щення динамічних та енергетичних характеристик електромеханічних систем шляхом застосування методів нелінійного та адаптивного керування. Метод дослідження – в основу досліджень покладено методи сучасної нелінійної теорії керування, такі як: другий метод Ляпунова, лінеаризація зворотним зв’язком, адаптивне керування, методи теорії сингулярно вироджених систем, фільтрація Калмана, а також методи математичного та фізичного моделювання. Розвинуто теорію стійкості багатовимірних нелінійних систем та роз роблено нові методи синтезу керувань, на основі яких синтезовано нові алго ритми бездавачевого керування в електромеханічних системах на основі дви гунів змінного струму. Розроблено комплекс засобів для практичної реаліза ції отриманих теоретичних рішень, виконано експериментальне тестування. Систематизовані результати досліджень є подальшим розвитком теорії аналізу та синтезу алгоритмів векторного керування асинхронними електро двигунами в умовах неповної інформації про вектор стану двигуна та техно- логічного об’єкта, який спрямовано на підвищення динамічних та енергети чних характеристик електромеханічних систем.
Gov't Doc #: 0109U001826
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5611
Other Identifiers: КВНТД I.2 11.09.03
Д/б №2217-ф
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2217-ф.pdf
  Restricted Access
9.48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.