Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5791
Title: Розроблення технології отримання графітового коксу в шахтних електропечах безперервної дії
Authors: Карвацький, А. Я.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: математичне моделювання
система рівнянь теплоелектричного стану
граничні умови
метод скінченних елементів
програмне забезпечення
футеровка
шахтна електропіч
графітування
нафтовий кокс
температура
Issue Date: 2012
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розроблення технології отримання графітового коксу в шахтних електропечах безперервної дії : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. А.Карвацький. - К., 2012. - 132 л. + CD-ROM. - Д/б №2442-п
Abstract: Звіт про НДР: 132 сторінки, 60 рисунків, 16 таблиць, 93 джерел. Об’єкт дослідження: шахтна однофазна електропіч опору безперервної дії. Предмет дослідження: технологія отримання графітованого нафтового коксу при прямому електричному нагріві. Мета роботи полягає у створенні технології нового покоління одержання графітованого нафтового коксу з використанням прямого електричного нагріву. Методи дослідження:  комплексне розрахунково-експериментальне дослідження роботи існуючої шахтної електропечі опору для термообробки антрациту;  числове моделювання теплоелектричних полів шахтної електропечі з врахуванням просадки сипучого матеріалу при різних варіантах конструкції і режимів її експлуатації для з’ясування можливостей досягнення теплових умов графітування нафтового коксу при забезпеченні умов довготривалої експлуатації вогнетривкого та теплоізоляційного футерувань печі. Успішна реалізація вказаної мети неможлива без знання теплоелектричного стану шахтної електропечі безперервної дії, методик проведення натурних експериментів та визначення енергетичної ефективності обладнання. Наразі, одним з найбільш ефективних методів застосування комп’ютерних технологій є числове моделювання роботи промислового обладнання та його технологічних процесів. Такий підхід дозволяє без суттєвих капітальних та оборотних витрат з’ясувати ефективність роботи діючих агрегатів та агрегатів, що проектуються. Особливе значення використання числових моделей набуває у тих ситуаціях, коли безпосередні виміри викликають значні труднощі, наприклад, виміри високих температур у агресивному середовищі. Таким чином, застосування числових моделей відповідає сучасному підходу до енергозбереження при розробці нових технологій. Актуальність вказаних проблем, їх велике наукове і практичне значення визначили вибір напрямку досліджень – розробка нової технології одержання графітованого нафтового коксу на базі використання його прямого електричного нагрівання в шахтній електропечі безперервної дії. Результати НДР впроваджено в процес проектування і модернізації нових та діючих конструкцій шахтних електропечей різної потужності для визначення їх придатності для забезпечення температурних умов графітування наповнювача та енергетичної ефективності обладнання. Прогнозні параметри щодо розвитку об’єкта дослідження – розробка нових конструкцій шахтних електропечей для термообробки вуглецьвмістких матеріалів та регламентів їх експлуатації, які забезпечують енерго- та ресурсозбереження і зменшують техногенний вплив на навколишнє середовище.
Gov't Doc #: 0111U000318
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5791
Other Identifiers: КВНТД I.2 13.14.04
Д/б №2442-п
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2442-п.pdf
  Restricted Access
3.31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.