Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5974
Title: Розробка методичного забезпечення та макетного зразку системи обробки віброакустичних сигналів для інформаційно-діагностичних комплексів роторних систем
Authors: Бурау, Н. І.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: інформаційно-діагностичні комплекси
системи контролю вібрації
цифрова фільтрація
обробка інформації
статистичні та спектральні характеристики
вейвлет-перетворення
частотно-часовий аналіз
Issue Date: 2012
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розробка методичного забезпечення та макетного зразку системи обробки віброакустичних сигналів для інформаційно-діагностичних комплексів роторних систем : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Н.Бурау. - К., 2012. - 247 л. + CD-ROM. - Д/б №2453-п
Abstract: Звіт про НДР: 247 сторінок, 78 ілюстрацій, 4 таблиці, 94 джерел. Об‘єкт досліджень – складна роторна система (авіаційний двигун) у процесі експлуатації на стаціонарних та нестаціонарних режимах, технічні за-соби для систем контролю та функціональної діагностики об‘єктів. Метою роботи є наукове обґрунтування та розробка методичного забез-печення системи багаторівневої обробки віброакустичних сигналів, технічна реалізація системи моніторингу роторних систем у макеті пристрою контролю вібрації. Основними методами досліджень є порівняльний аналіз існуючих сис-тем контролю вібрації, порівняльний аналіз алгоритмів цифрової фільтрації, ви-значення узагальнених вимог до методів обробки діагностичної інформації, об-ґрунтування методів обробки на основі статистичних та спектральних характе-ристик вищих порядків, частотно-часових та масштабно-часових перетворень, розробка структурної схеми та програмної моделі дворівневої системи контро-лю вібрації, розробка та лабораторні випробування макетного зразку системи. Науково обґрунтовано та розроблено методичне забезпечення багаторі-вневої обробки вібраційних та віброакустичних сигналів, розроблено дворівне-ву систему контролю вібрації, розроблено та досліджено програмну модель си-стеми у вигляді віртуального приладу, створено та випробувано макетний зра-зок системи контролю вібрації. Використання розробленої системи забезпечить підвищення надійності та ефективності експлуатації складних роторних систем, прогнозування і попередження руйнування.
Gov't Doc #: 0111U002186
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5974
Other Identifiers: КВНТД 1.2 12.11.13
Д/б №2453-п
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2453-п.doc
  Restricted Access
27.82 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.