Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6362
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorІванова, Ганна Анатоліївна-
dc.date.accessioned2013-12-10T10:22:43Z-
dc.date.available2013-12-10T10:22:43Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/6362-
dc.language.isoukuk
dc.titleІнформаційна система підтримки прийняття рішень на основі модифікацій методу аналізу ієрархійuk
dc.typeOtheruk
thesis.degree.speciality05.13.06 – інформаційні технологіїuk
dc.contributor.degreegrantorНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"uk
dc.contributor.degreefacultyінформатики та обчислюваної технікиuk
thesis.degree.nameкандидат технічних наукuk
thesis.degree.levelcandidateuk
dc.format.page22 л.uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc004.891.2: 519.816uk
dc.description.abstractukДисертація на здобуття наукового ступеня кандидату технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2013. В роботі запропоновано методи розв'язання задач багатокритеріального вибору в умовах наявності великої кількості альтернатив та методи відновлення функції мети за обмеженою кількістю експериментальних даних. Розроблено модифікації МАІ, які, на відміну від існуючих, враховують ступінь непорівнянності зіставлених альтернатив і дають змогу використовувати інформацію про вид і параметри імовірнісного розподілу, за яким зашумлені значення елементів МПП. Розроблені математичні моделі лінійного програмування із зваженими складовими функціоналу для знаходження ваг об‘єктів за матрицями парних порівнянь у вказаних модифікаціях. Створено методи відновлення функції глобальної мети за обмеженою кількістю експериментальних даних залежно від точності знаходження результуючих ваг і можливості отримання додаткової інформації про глобальну мету. На основі запропонованого математичного апарату розроблена система підтримки прийняття рішень, яка може використовуватись як для розвʼязання конкретної задачі користувача, так і для здійснення статистичного аналізу ефективності модифікованого методу аналізу ієрархій.uk
dc.description.abstractenThesis for a Candidate Degree in technical sciences on the speciality 05.13.06 – Information Technologies. – National Technical University of Ukraine “Kyiv Politechnical Institute”, Kyiv, 2013. The thesis focuses on the actual problem of decision making methods development. Methods of solving multicriteria choice problems under the existence of large number of alternatives and methods of function restoration under limited number of experimental data are proposed in the thesis. The AHP modifications are developed that take into account the degree of alternatives incomparability and give the possibility to use information about the view and parameters of probability distribution by which elements of pairwise comparision matrixes are disturbed. Mathematic models of linear programming with weighted components of functional for objects weights finding by pairwise comparision matrixes are developed in the thesis. Informational system of decision making support that can be applied both for solving concrete user's problem and for statistic analyses of modificated Analytic Hierarchy Process efficiency is developed on the base of mathematical apparatus.uk
dc.description.abstractruДиссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.13.06 – Информационные технологии. – Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», Киев, 2013. Работа посвящена решению актуальной научно-практической задачи разработки методов поддержки принятия решений. В диссертационной работе исследована роль информационных технологий в процессе поддержки принятия решений. Выполнен анализ многокритериальных методов поддержки принятия решений, и установлена необходимость решения проблемы нахождения весов альтернатив и критериев по матрицам парных сравнений, не имеющим достаточной степени согласованности. В результате анализа существующих методов поддержки принятия решений установлена необходимость разработки методов, которые учитывают степень несопоставимости сравниваемых альтернатив и критериев и дают возможности использовать информацию про вид и параметры вероятностного распределения, по которому зашумлены значения элементов матрицы парных сравнений. Также установлена необходимость разработки методов восстановления функции цели по ограниченному количеству экспериментальных данных. В работе предложены методы решения задач многокритериального выбора в условиях наличия большого количества альтернатив и методы восстановления функции цели по ограниченному количеству экспериментальных данных. Разработаны модификации метода анализа иерархий Саати, которые, в отличие от существующих методов, учитывают степень несопоставимости сравниваемых альтернатив и дают возможность использовать информацию о виде и параметрах вероятностного распределения, по которому зашумлены значения элементов матрицы парных сравнений. Разработаны математические модели оптимизации со взвешенными составляющими функционала для нахождения весов альтернатив и критериев по матрицам парных сравнений в указанных модификациях. Найдены функции для вычисления взвешенной составляющей функционала, эффективность использования которых инвариантна к вероятностным распределениям, по которым зашумлены значения элементов матрицы парных сравнений. Обоснован формальный аппарат исследования эффективности моделей оптимизации для нахождения весов альтернатив и критериев в методе парных сравнений. В диссертационной работе приведены результаты экспериментальных исследований, доказывающие эффективность предложенных моделей оптимизации со взвешенными составляющими функционала. Показано, что использование разработанных моделей оптимизации, в сравнении с использованием метода анализа иерархий Саати, позволяет получить более точные значения весов сравниваемых альтернатив и критериев. Также разработаны рекомендации по выбору модели оптимизации, наиболее подходящей для решения конкретной задачи лица, принимающего решение. Созданы методы восстановления функции глобальной цели, в случае, если глобальная цель может быть формализована, по ограниченному количеству экспериментальных данных в зависимости от точности нахождения результирующих весов и возможности получения дополнительной информации о глобальной цели. На основе предложенного математического аппарата разработана система поддержки принятия решений с использованием предложенных моделей и методов решения задач многокритериального выбора с неформализованной глобальной целью.uk
dc.publisherНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"uk
dc.contributor.degreedepartmentавтоматизованих систем обробки інформації і управлінняuk
Appears in Collections:Автореферати (доступ у чит. залі №11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivanova_aref.pdf
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.