Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7662
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМірошниченко, Марина-
dc.contributor.authorMiroshnychenko, Maryna-
dc.contributor.authorМирошниченко, Марина-
dc.date.accessioned2014-05-26T16:22:52Z-
dc.date.available2014-05-26T16:22:52Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationМірошниченко М. Книги з приватної бібліотеки викладача Київської політехніки І.Г. Рекашева у фонді рідкісної і цінної книги НТБ НТУУ «КПІ» / Марина Мірошниченко // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 17. – С. 24–34. – Бібліогр.: 16 назв.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/7662-
dc.language.isoukuk
dc.sourceДослідження з історії техніки: збірник наукових працьuk
dc.subjectісторія Київського політехнічного інститутуuk
dc.subjectісторія технічної освітиuk
dc.subjectнаукова бібліотекаuk
dc.subjectрідкісні і цінні книжкові виданняuk
dc.subjectІ.Г. Рекашевuk
dc.subjectІ.І. Рахманіновuk
dc.subjectісторія політехнічного підручникаuk
dc.subjecthistory of Kyiv Polytechnic Instituteuk
dc.subjecthistory of technical educationuk
dc.subjectscientific libraryuk
dc.subjectrare and valuable book editionsuk
dc.subjectI.G. Rekashovuk
dc.subjectI.I. Rakhmaninovuk
dc.subjecthistory of polytechnic textbookuk
dc.subjectистория Киевского политехнического институтаuk
dc.subjectистория технического образованияuk
dc.subjectнаучная библиотекаuk
dc.subjectредкие и ценные книжные изданияuk
dc.subjectИ.Г. Рекашевuk
dc.subjectИ.И. Рахманиновuk
dc.subjectистория политехнического учебникаuk
dc.titleКниги з приватної бібліотеки викладача Київської політехніки І.Г. Рекашева у фонді рідкісної і цінної книги НТБ НТУУ «КПІ»uk
dc.title.alternativeBooks from the private library of Kiev Polytechnic teacher I.G. Rekashev in collection of rare and valuable books the Scientific and Technical Library of NTUU "KPI"uk
dc.title.alternativeКниги из частной библиотеки преподавателя Киевской политехники И.Г. Рекашева в фонде редкой и ценной книги НТБ НТУУ «КПИ»uk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.pagerangeС. 24-34uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc027.7:025.171+62(09)uk
dc.description.abstractukСтаттю присвячено книгам з приватної книгозбірні одного з викладачів Київської політехніки, що були подаровані бібліотеці на початку її формування. Зроблена спроба дослідження видань з різних галузей науки і техніки, а також навчальних посібників ХІХ ст.; історії їх побутування, шляхом ретельного вивчення поліграфічних елементів (обкладинок, форзаців, титульних листів), друкарських і власницьких печаток, дарчих написів та інших книжкових маргіналій. Зібрані нечисленні біографічні дані власника – викладача нарисної геометрії Ісидора Григоровича Рекашева та інформація про іншого дарувальника – професора Київського університету І.І. Рахманінова. Стаття включає свідчення про майже тридцять видань російською, німецькою, французькою та англійською мовами, авторами яких є видатні вчені, викладачі університетів і різних технічних навчальних закладів, інженери країн Європи і Росії. Хронологічні рамки: 1804–1889. Серед видань – унікальні підручники початку ХІХ століття з математики, механіки, астрономії, фізики, що до сьогоднішнього дня лишаються видатними зразками навчальної літератури. Кожне з представлених творів є цінною науковою пам’яткою, що відображає певний історичний етап становлення і розвитку окремих наукових дисциплін та навчальних посібників для політехнічної школи. Для написання статті були використані офіційні документи та історичні матеріали Київського політехнічного інституту початку ХХ століття (що збереглися в бібліотеці); матеріали сайтів київських вищих навчальних закладів (зокрема, Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка) та електронних ресурсів з питань історії і розвитку вищої технічної освіти в Україні.uk
dc.description.abstractenThe article is devoted to books from private collection of one of Kyiv Polytechnics lecturers that were given to the library at the beginning of its formation. There has been made an attempt to investigate publications from different fields of science and technology and also tutorials of the 19th century; history of its existence by scrutiny of polygraphed elements (covers, flyleaves, title pages), typographical and proprietary stamps, inscriptions and other book’s shoulder heads. There’s compiled not numerous background of the owner – lecturer of descriptive geometry Isydor Grygorovych Rekashev and information about other grantor – professor of Kyiv University of Rakhmaninov. The article includes evidence about nearly 30 publications in Russian, German, French and English, and its authors are prominent scientists, lecturers of the universities and different technical educational establishments, engineers from Europe and Russia. Chronological frame is 1804–1889. While writing the article there were used official documents and historical materials of Kyiv Polytechnic Institute of the beginning of 20th century (that preserved in the library); materials of the web-sites of Kyiv universities (in particular of Taras Shevchenko Kyiv National University) and electronic resources about history and development of higher technic education in Ukraine.uk
dc.description.abstractruСтатья посвящена книгам из частного собрания одного из преподавателей Киевской политехники, которые были подарены библиотеке в начале ее формирования. Сделана попытка исследования изданий по разным разделам науки и техники, а также учебных пособий ХІХ столетия, истории их бытования, путем тщательного анализа полиграфических элементов (обложек, форзацев, титульных листов), печатных и собственнических печатей, дарственных надписей и других книжных маргиналий. Собраны немногочисленные биографические данные владельца – преподавателя начертательной геометрии Исидоре Григорьевиче Рекашева и информация о другом дарителе – профессоре Киевского университета И.И. Рахманинове. Статья включает свидетельства о почти тридцати изданиях на русском, немецком, французском и английском языках, авторами которых являются выдающиеся ученые, преподаватели университетов и разных технических учебных заведений, инженеры стран Европы и России. Хронологические рамки: 1804–1889. Это уникальные учебники начала ХІХ столетия по математике, механике, астрономии, физике, которые по сегодняшний день остаются выдающимися образцами учебной литературы. Каждое из представленных произведений является ценной научной достопримечательностью, которая отображает определенный исторический этап становления и развития фундаментальных и прикладных научных дисциплин, а также учебных пособий для политехнической школы. Для написания статьи были использованы официальные документы и исторические материалы Киевского политехнического института начала ХХ столетия (которые сохранились в библиотеке); материалы сайтов киевских высших учебных заведений (в частности, Киевского Национального университета им. Т.Г. Шевченко) и электронных ресурсов по вопросам истории и развития высшего технического образования в Украине.uk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
Appears in Collections:Дослідження з історії техніки: збірник наукових праць, Вип. 17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RHT-issue-17-title-04-Miroshnichenko.pdf3.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.