Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8609
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПрокоф’єва-Янчиленко, Дарія-
dc.contributor.authorПрокофьева-Янчиленко, Дария-
dc.contributor.authorProkof'eva-Yanchilenko, Darius-
dc.date.accessioned2014-09-10T09:28:29Z-
dc.date.available2014-09-10T09:28:29Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationПрокоф’єва-Янчиленко Д. Правові аспекти організації захисту персональних даних у сфері правоохоронної діяльності відповідно до міжнародних стандартів / Дарія Прокоф’єва-Янчиленко // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні : науково-технічний збірник. – 2012. – Вип. 1(23). – С. 8-18. – Бібліогр.: 86 назв.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/8609-
dc.language.isoukuk
dc.subjectДетермінізмuk
dc.subjectпричинністьuk
dc.subjectінформаціяuk
dc.subjectінформаційний зв’язокuk
dc.subjectінформаційна безпекаuk
dc.subjectкримінологічна безпекаuk
dc.subjectзлочинністьuk
dc.subjectбутстрапuk
dc.subjectсистемаuk
dc.subjectсуспільствоuk
dc.titleІнформаційний детермінізм в науках кримінального циклу у світлі бутстрап-концепціїuk
dc.title.alternativeИнформационный детерминизм в науках уголовного цикла в свете бутстрап-концепцииuk
dc.title.alternativeInformative determinism in sciences of criminal cycle in the light of butstrap-conceptionuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.pagerangeС. 8-18uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameПравове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні: науково-технічний збірникuk
dc.subject.udc351.745.7:343.9:007uk
dc.description.abstractukВ умовах ноосферного розвитку та поступового відходу від картезіанської наукової парадигми об’єктивною необхідністю стає й відповідне реформування поглядів на злочин та злочинність, яка сьогодні визнається однією з найбільш істотних загроз національній безпеці на загальнодержавному та міжнародному рівні, а також розробка нових стратегій протидії зазначеним негативним явищам. Науки кримінального циклу за тривалий період свого розвитку накопичили в своєму арсеналі безліч концептуальних ідей щодо поняття злочинності, її причин та умов, особистості злочинця, механізму злочину та особливостей його відображення тощо, аналізуючи відповідні явища в контексті детермінаційних процесів відповідно до своїх завдань та предмету. Водночас, ці результати лишаються взаємно ізольованими та недостатніми для досягнення спільної мети наук кримінального циклу та правоохоронної практики. Тому видається за доцільне з використанням нетрадиційного філософського підґрунтя окреслити новий системний підхід до пізнання природи злочинності, а також закономірностей реалізації і відображення механізму злочину. Перспективним в цьому контексті видається застосування бутстрап-концепції та розгляд злочинності як бутстрап-системи, якій властиві відповідні загальні риси бутстрап-систем. На перший план, таким чином, виходить проблема інформаційного детермінізму та інформаційної безпеки, адже пізнання та використання в науках кримінального циклу та правоохоронній практиці закономірностей існування інформаційних взаємозв’язків відкриває нові перспективи в досягненні їх основної спільної мети – забезпечення кримінологічної безпеки особи, держави, суспільства та навколишнього природного середовища.uk
dc.description.abstractenThe corresponding reforming of sights at a crime and criminality which admits today as one of the most essential threats of national safety at nation-wide and international level, and also working out of new strategy of counteraction to this specified negative phenomena has become an objective necessity in the conditions of noosphere development and a gradual withdrawal from a Cartesian scientific paradigm. Sciences of a criminal cycle for the long period of their development have saved up in the arsenal set of conceptual ideas concerning concept of criminality, its reasons and conditions, persons of the criminal, the mechanism of a crime and features of its display etc., while analyzing the corresponding phenomena in a context of determinating processes according to the problems and a subject. At the same time, these results remain mutually isolated and insufficient for achievement of an overall aim of sciences of a criminal cycle and law-enforcement practice. Therefore it is expedient to use the nonconventional philosophical basis to outline the new system approach to knowledge of the nature of criminality, and also laws of realization and display of the mechanism of a crime. Perspective in this context is applications of the bootstrap-concept and criminality consideration as bootstrap-systems in which corresponding common features of bootstrap-systems are inherent. On the foreground, thus, there is a problem of an information determinism and information security, because using of knowledge about information interrelations in the sciences of a criminal cycle and law-enforcement practice opens new prospects in achievement of their basic overall aim – safeguarding of criminological security of the person, the state, a society and surrounding environment.uk
dc.description.abstractruВ условиях ноосферного развития и постепенного отхода от картезианской научной парадигмы объективной необходимостью становится и соответствующее реформирование взглядов на преступление и преступность, которая сегодня признается одной из наиболее существенных угроз национальной безопасности на общегосударственном и международном уровне, а также разработка новых стратегий противодействия указанным негативным явлениям. Науки криминального цикла за продолжительный период развития накопили в своем арсенале множество концептуальных идей относительно понятия преступности, ее причин и условий, личности преступника, механизма преступления и особенностей его отображения и т.п., анализируя соответствующие явления в контексте детерминационных процессов в соответствии со своими задачами и предметом. Вместе с тем, эти результаты остаются взаимно изолированными и недостаточными для достижения общей цели наук криминального цикла и правоохранительной практики. Поэтому представляется целесообразным с использованием нетрадиционного философского базиса очертить новый системный подход к познанию природы преступности, а также закономерностей реализации и отображения механизма преступления. Перспективным в этом контексте является применения бутстрап-концепции и рассмотрение преступности как бутстрап-системы, которой присущи соответствующие общие черты бутстрап-систем. На первый план, таким образом, выходит проблема информационного детерминизма и информационной безопасности, поскольку познание и использование в науках криминального цикла и правоохранительной практике закономерностей существования информационных взаимосвязей открывает новые перспективы в достижении их основной общей цели – обеспечения криминологической безопасности личности, государства, общества и окружающей природной среды.uk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
Appears in Collections:Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні: науково-технічний збірник, Вип. 1(23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_p8.pdf343.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.