Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/14091
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКубишина, Надія Сергіївна-
dc.contributor.authorКовальчук, Т. В.-
dc.date.accessioned2015-12-01T10:48:30Z-
dc.date.available2015-12-01T10:48:30Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationКубишина Н. С. Генерування ідей як основний етап розроблення нового товару на промисловому підприємстві / Кубишина Н. С., Ковальчук Т. В. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 12. – С. 355–361. – Бібліогр.: 9 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/14091-
dc.language.isoukuk
dc.subjectідеяuk
dc.subjectпроцес пошуку ідейuk
dc.subjectновий товарuk
dc.subjectджерела ідейuk
dc.subjectметоди генерування ідейuk
dc.subjectthe ideaen
dc.subjectthe process of finding ideasen
dc.subjectnew producten
dc.subjectsources of ideasen
dc.subjectmethods of generating ideasen
dc.subjectидеяru
dc.subjectпроцесс поиска идейru
dc.subjectновый товарru
dc.subjectисточники идейru
dc.subjectметоды генерирования идейru
dc.titleГенерування ідей як основний етап розроблення нового товару на промисловому підприємствіuk
dc.title.alternativeThe generation of ideas of the meain stage of develoment of a new roduct in industrial enterriseuk
dc.title.alternativeГенерирования идей как основной этап разработки нового товара на промышленном предприятииuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.pagerangeС. 355-361uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameЕкономічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових працьuk
dc.subject.udc338.121uk
dc.description.abstractukВ статті розглянуто процес генерування ідей як один з найскладніших етапів розроблення нового товару з урахуванням аналізу внутрішніх та зовнішніх факторів маркетингового середовища, що впливають на діяльність промислового підприємства. Уточнено способи організації розроблення нового товару на підприємстві. Проаналізовано важливість правильного планування та реалізації першого етапу розроблення нового товару. Запропоновано узагальнену схему взаємозв’язків між відділом розроблення нового товару на підприємстві та іншими основними відділами. Детально розглянуто зовнішні та внутрішні джерела ідей , які мають бути враховані окремо кожним відділом компанії. Визначено детальний перелік джерел ідей нового товару для співробітників відділу маркетингу. Відокремлено основні способи, які можуть бути використані при мотивації керівництвом співробітників для пошуку та фіксування ідей нового товару. Визначено основні методи генерування ідей, які рекомендовано використовувати на промисловому підприємстві з метою отримання максимальної кількості ідей для знаходження найціннішої серед них на наступних етапах розроблення нового товару.uk
dc.description.abstractenThe article examines the process of idea generation as one of the most difficult stages of developing a new product based on the analysis of internal and external factors of marketing environment affecting the activity of industrial enterprise. Clarified ways of organization of developing a new product in the company. Analyzed the importance of proper planning and implementation of the first phase of the development of a new product. Proposed the generalized scheme of relationships between department of development new product in the company and other main departments of the company. Considered in detail internal and external sources of ideas which must considered separately by in each department. Determined detailed a list of ideas for new product for marketing department staff. Highlighted the main ways, which can be used to motivate the staff for find and fix new product ideas. Identified the main methods of generating ideas that recommend to the industrial company to obtain the maximum number of ideas for finding the most valuable among them on the next stages of new product development.uk
dc.description.abstractruВ статье рассмотрен процесс генерирования идей как один из самых сложных этапов разработки нового товара на основе анализа внутренних и внешних факторов маркетинговой среды, влияющие на деятельность промышленного предприятия. Уточнено способы организации разработки нового товара на предприятии. Проанализированы важность правильного планирования и реализации первого этапа разработки нового товара. Предложено обобщенную схему взаимосвязей между отделом разработки нового товара на предприятии и другими основными отделами. Детально рассмотрены внешние и внутренние источники идей, которые должны быть учтены отдельно каждым отделом компании. Определены подробный перечень источников идей нового товара для сотрудников отдела маркетинга. Обособленно основные способы, которые могут быть использованы при мотивации руководством сотрудников для поиска и фиксирования идей нового товара. Определены основные методы генерирования идей, которые рекомендуется использовать на промышленном предприятии с целью получения максимального количества идей для нахождения ценной среди них на следующих этапах разработки нового товара.uk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
Appears in Collections:Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць, № 12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
53.pdf243.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.