Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1413
Title: Нові матеріали сучасних енергоперетворюючих систем: синтез, структура фізико-хімічні та електрохімічні властивості, застосування
Advisors: Кравець З.
Keywords: нанодисперсні оксиди
літій-іонний акумулятор
модифіковані електродні матеріали
Issue Date: 2008
Citation: Нові матеріали сучасних енергоперетворюючих систем: синтез, структура фізико-хімічні та електрохімічні властивості, застосування : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. О.Андрійко. - К., 2008. - 77 л. + CD-ROM. Д/б №2991-ф
Abstract: Об’єкт дослідження – оксиди олова, танталу, титану у нанодисперсному стані, стабільні фази складних оксидів системи Li-Co-Mn-O, поліядерні комплекси кобальту та нікелю з етаноламінами та продукти їх піролізу. Мета роботи - синтез та дослідження нових електрохімічно активних сполук на базі оксидів металів (в тому числі нанодисперсних). Вивчення гетеро металічних поліядерних комплексів d-металів та дослідження електрокаталітичної дії продуктів їх піролізу в реакції електрохімічної інтеркаляції літію у вуглецеві матеріали. На базі вказаних досліджень розробка наукових основ для цілеспрямованого створення більш ефективних електродних матеріалів для літієвих акумуляторів. Методи дослідження: рентгенофазовий аналіз, хімічний аналіз, електронна мікроскопія, кондуктометрія, гальваностатичний та потенціодинамічний електрохімічний метод. Теоретично обгрунтована і експериментально доведена можливість синтезу нанодисперсних оксидних сполук металів заданого складу і дисперсності шляхом окиснення металів або їх сполук в нітратному розплаві заданої основності, яка може регулюватися шляхом введення спеціальних добавок. Вперше показана можливість створення каталітичних центрів на поверхні графіту шляхом піролізу гетерометальних поліядерних комплексів кобальту-нікелю з етаноламінами. Встановлені області існування шпінельних та шаруватих структур в ізотермічному (800оС) перетині псевдопотрійної системи Li-Co-Mn-O. Отримано графітові матеріали, модифіковані продуктами піролізу поліядерних комплексів Co-Ni з етаноламінами, шо мають покращені струмові характеристики при використанні в негативному електроді літій-іонного акумулятора. Синтезовані зразки нанодисперсних оксидів металів, що мають електрохімічну активність відносно реакції інтеркаляції літію. Отримані шпінельні фази LiMe2O4 (Me=Mn+Co), що мають кращі електрохімічні характеристики, ніж стандартний матеріал складу LiMn2O4. Результати НДР планується впровадити при створенні нових ефективних електродних матеріалів літій-іонного акумулятора. Прогнозне припущення про розвиток досліджень – розробка потужного і безпечного акумулятора для використання в електромобілях.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1413
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2991-ф.doc
  Restricted Access
3.7 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.