Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/15058
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2016-02-23T13:28:47Z-
dc.date.available2016-02-23T13:28:47Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationОцінка технічних ризиків. Частина 1 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів напрямку підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності 7.05070205 «Електромеханічні системи геотехнічних виробництв» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. М. Терентьєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,4 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 47 с. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/15058-
dc.language.isoukuk
dc.subjectтехнічні ризикиuk
dc.subjectоцінка ризиківuk
dc.titleОцінка технічних ризиків. Частина 1uk
dc.typeMetodical Matherialuk
dc.audience.speciality7.05070205 «Електромеханічні системи геотехнічних виробництв»uk
dc.audience.pdirection6.050702 «Електромеханіка»uk
thesis.degree.level-uk
dc.format.page47 с.uk
dc.contributor.compilerТерентьєв, Олег Маркович-
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukУ частині першій методичних вказівок надано ознайомчу інформацію що до оцінки ризику за директивою Європейського Союзу 89/391/ЕЕС, та підпорядкованих їй спеціальних директивах з безпеки праці на робочих місцях (89/654/ЕЕС, 89/655/ЕЕС, 89/656/ЕЕС, 90/269/ЕЕС, 90/270/ЕЕС тощо) і директив про захист працівників від хімічних, фізичних і біологічних ризиків (98/24/ЕС, 2000/54/ЕС, 2002/44/ЕС тощо). Наведено приклади оцінки технічного ризику втрати працездатності системи при відмові одного з елементів, вибору варіантів технічних рішень за математичним очікуванням. Розглянуто приклад урахування невизначеності і ризику при оцінці ефективності технічного проекту, кількісної оцінки можливих збитків або втраченого прибутку. Також приводиться порядок створення віртуального приладу урахування невизначеності і ризику. Оцінюється ризик придбання неякісних комплектуючих та пояснюється граф ймовірності отримання браку від постачальника.uk
dc.description.abstractenIn the first part of guidelines provided introductory information risk assessment according to the European Directive 89/391/EEC, and its subordinate special directives on safety in the workplace (89/654/EEC, 89/655/EEC, 89/656/EEC , 90/269/EEC, 90/270/EEC, and the like), and the directives on the protection of workers from chemical, physical and biological hazards (98/24/EC, 2000/54/EC, 2002/44/EC, etc. .d.). Examples of the evaluation of the technical risk of the loss of efficiency of the system in case of failure of one of the elements, the choice of the technical solutions of the expectations. An example of the account of uncertainty and risk in assessing the effectiveness of the technical design, quantitative assessment of possible losses or lost profits. It also provides the procedure for creating a virtual instrument to deal with uncertainty and risk. Assess the risk of acquisition of low-quality components and explains Earl Likelihood of marriage from a supplier.uk
dc.description.abstractruВ части первой методических указаний предоставлена ознакомительная информация оценки риска в соответствии директиве Европейского Союза 89/391/ЕЕС, и подчиненных ей специальных директивах по безопасности труда на рабочих местах (89/654/ЕЕС, 89/655/ЕЕС, 89/656/ЕЭС, 90/269/ЕЕС, 90/270/ЕЕС и т.п.) и директив о защите работников от химических, физических и биологических рисков (98/24/ЕС, 2000/54/ЕС, 2002/44/ЕС и т.д.). Приведены примеры оценки технического риска потери работоспособности системы при отказе одного из элементов, выбора вариантов технических решений по математическим ожиданиям. Рассмотрен пример учета неопределенности и риска при оценке эффективности технического проекта, количественной оценки возможных убытков или упущенной прибыли. Также приводится порядок создания виртуального прибора учета неопределенности и риска. Оценивается риск приобретения некачественных комплектующих и объясняется граф вероятности получения брака от поставщика.uk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ЕМОЕВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка Оцінка технічних ризиків Пр роб Частина 1.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.