Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/17101
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorТітов, В. А.-
dc.contributor.advisorTitov, V. A.-
dc.contributor.advisorТитов, В. А.-
dc.date.accessioned2016-07-18T10:02:15Z-
dc.date.available2016-07-18T10:02:15Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier2612-ф-
dc.identifier.govdoc0113U001912-
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/17101-
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"uk
dc.subjectструктурно неоднорідні тілаuk
dc.subjectформоутворення виробівuk
dc.subjectтехнологічні рекомендаціїuk
dc.subjectматематичні моделіuk
dc.titleСтворення теоретичних основ ресурсозберігаючої технології ізотермічного формоутворення в широкому діапазоні температур та швидкостей деформацій тонкостінних елементів виробів машинобудуванняuk
dc.title.alternativeCreation of theoretical bases of resource saving technologies of isothermal forming of thin-walled elements of mechanical engineering in wide temperature range and velocity deformation-
dc.title.alternativeСоздание теоретических основ ресурсосберегающей технологии изотермического формообразования в широком диапазоне температур и скоростей деформаций тонкостенных элементов изделий машиностроения-
dc.typeTechnical Reportuk
dc.contributor.degreefacultyМеханіко-машинобудівний інститутuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.page7 с.uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukНа основі узагальнених теоретичних результатів в'язко-пластичної течії металу в різних агрегатних (твердому та рідинно-твердому) станах в умовах широкого інтервалу температур та швидкостей деформування отримано взаємозв'язок параметрів ізотермічного навантаження та структурою і фізико-механічними властивостями матеріалу штампованих заготовок з тонкостінними елементами, що мають високий ступінь наближення їх форми до форми деталі (точність). Запропоновано загальна теорія та узагальнений підхід до розрахунку процесів формоутворення структурно неоднорідних тіл. Експериментально та теоретично підтверджено механіка деформування та руйнування структурно неоднорідних тіл Виконано чисельне моделювання формоутворення тонкостінних елементів для підтвердження теоретичних моделей. Експериментально обґрунтованно математичні моделі процесів деформування пресуванням, витягуванням та екструзії в умовах великих деформацій зсуву. Використання екстремальний енергетичних принципів дозволило забезпечити точність розрахунків. Узагальнення теоретичних та експериментальних результатів забезпечило розробку технологічних рекомендацій та запропонувати нові технічні рішення по реалізації ізотермічного формоутворення в широкому діапазоні температур та швидкостей деформацій тонкостінних елементів виробів машинобудування. Основні результати теоретичних та технологічних розробок пройшли апробацію на підприємствах авіаційної галузі, перспективність їх впровадження підтверджена відповідними актами.uk
dc.description.abstractenBased on generalized theoretical results of visco-plastic flow of metal in different aggregate (solid and liquid-solid) states under a wide range of temperatures and strain rates the relationship of the isothermal load parameters, structure and physic-mechanical properties of the material extruded from thin-walled workpieces elements that have a high degree of approximation of their shape to the shape of the details (accuracy) was obtained. A general theory and generalized approach for the calculation process of forming structurally heterogeneous bodies was created. Deformation and fracture mechanics of structurally heterogeneous bodies was experimentally and theoretically confirmed. Numerical simulation of forming of thin elements were carried out to confirm the theoretical models. Mathematical models of processes of deformation by pressing, drawing and extrusion in large shear strains was experimental confirmed. The accuracy of calculation was ensured by using of extreme energy principles. Generalization of theoretical and experimental results provided the technological development of recommendations and propositions as for new technical solutions for the implementation of isothermal forming at a wide temperature range and velocity of deformation of thin-walled elements of mechanical engineering. The main results of theoretical and technological developments were tested at the enterprises of aviation branch of. The implementation of results confirmed by relevant acts.uk
dc.description.abstractruНа основе обобщенных теоретических результатов вязко-пластического течения металла в разных агрегатных (твердом и жидкостно-твердом) состояниях в условиях широкого интервала температур и скоростей деформирования получено взаимосвязь параметров изотермического нагрузки и структурой и физико-механическими свойствами материала штампованных заготовок с тонкостенными элементами, которые имеют высокую степень приближения их формы в форму детали (точность). Предложено общая теория и обобщенный подход к расчету процессов формообразования структурно неоднородных тел. Экспериментально и теоретически подтверждено механика деформирования и разрушения структурно неоднородных тел Выполнено численное моделирование формообразования тонкостенных элементов для подтверждения теоретических моделей. Экспериментально обоснованы математические модели процессов деформирования прессованием, вытягиванием и экструзией в условиях больших деформаций сдвига. Использование экстремальных энергетических принципов позволило обеспечить точность расчетов. Обобщение теоретических и экспериментальных результатов обеспечило разработку технологических рекомендаций и предложить новые технические решения по реализации изотермического формообразования в широком диапазоне температур и скоростей деформаций тонкостенных элементов изделий машиностроения. Основные результаты теоретических и технологических разработок прошли апробацию на предприятиях авиационной отрасли, перспективность их внедрения подтверждена соответствующими актами.uk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
dc.contributor.degreedepartmentмеханіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесівuk
Appears in Collections:Анотовані описи завершених науково-дослідних робіт КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотовані описи звітів про НДР (ТВЛА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2612-ф.pdf644.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.