Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/18044
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБойчук, Наталка Яківна-
dc.contributor.authorКривда, Олена Віталіївна-
dc.date.accessioned2016-11-07T15:14:41Z-
dc.date.available2016-11-07T15:14:41Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationМікроекономіка 2 [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економіка підприємства» денної форми навчання / НТУУ «КПІ»; уклад.: Н. Я. Бойчук, О. В. Кривда. – Електронні текстові дані (1 файл: 520,5 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016. – 52 с. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/18044-
dc.language.isoukuk
dc.subjectмеханізм прийняття управлінських рішеньuk
dc.subjectобмеженість ресурсівuk
dc.subjectкороткостроковий та довгостроковий період розвитку виробництваuk
dc.subjectсукупний та граничний аналіз витратuk
dc.subjectринок праціuk
dc.subjectринок земліuk
dc.subjectринок капіталуuk
dc.subjectцінова дискримінаціяuk
dc.subjectцінові війниuk
dc.subjectрівновага та ефективність ринкової системиuk
dc.subjectціноутворення і максимізація прибуткуuk
dc.subjectдиференціація продуктуuk
dc.subjectефективність по Паретоuk
dc.subjectкрива виробничихuk
dc.subjectкритерії оцінки добробутуuk
dc.subjectефективність обмінуuk
dc.titleМікроекономіка 2uk
dc.typeMethodical Materialuk
dc.audience.departmentЕкономіки і підприємництваuk
dc.audience.speciality051 «Економіка»uk
dc.format.page52 c.uk
dc.status.pubnot_publisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukМетодичні рекомендації зорієнтовані на ґрунтовне вивчення та осмислення дисципліни. Високий рівень отриманих теоретичних знань і практичних навичок, виконання самостійної роботи дозволить засвоїти основні принципи і механізми функціонування окремих економічних суб’єктів, аналізувати взаємовідносини між ними, оцінювати роль держави в проведенні економічної політики, навчитися грамотно і логічно викладати засвоєний матеріал, чітко та аргументовано висвітлювати власну думку, застосовувати теоретичні знання для практичного вирішення конкретних економічних завдань, розробляти плани на короткострокову та довгострокову перспективу, приймати необхідні управлінські рішення та розуміти механізм функціонування сучасної економіки. Структура методичних рекомендацій містить тематичний план дисципліни, план лекцій та план практичних занять, рекомендації до проведення практичних занять, питання, які виносяться на самостійне опрацювання, тести та задачі з усіх найважливіших тем курсу, які необхідно засвоїти студентам для застосування у практичній професійній діяльності, в педагогічній роботі і в наукових дослідженнях. До кожної із тем наведений список літератури, опрацювання якої допоможе кращому засвоєнню матеріалу. В навчальному виданні викладені матеріали і представлені практичні задачі, які необхідні для формування ринково орієнтованого економічного світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень. У методичних рекомендаціях наведена система оцінювання знань.uk
dc.description.abstractenGuidelines focused on thorough study and understanding of the discipline. The high level of theoretical knowledge and practical skills, perform independent work will learn the basic principles and mechanisms of individual economic actors to analyze the relationship between them, to evaluate the state's role in the conduct of economic policy to correctly learn and teach logical learned material clearly and reasonably cover opinion, apply theoretical knowledge to practical solutions to specific economic problems, develop plans for the short and long term, to take the necessary administrative decisions and to understand the mechanism of functioning of modern economies. The structure of the guidelines contains thematic plan for the discipline plan lectures and plan workshops, recommendations for practical lessons, questions submitted to an independent study, tests and tasks on all major topics of the course you need to learn the students to use in practical professional activity, pedagogical work and scientific research. For each of the topics listed references, study of which help to better assimilation of the material. In academic publishing the material and presents practical problems which needed to form a market-oriented economic outlook and knowledge of methods of optimal economic decisions. In the guidelines given knowledge assessment system.uk
dc.description.abstractruМетодические рекомендации ориентированы на основательное изучение и осмысление дисциплины. Высокий уровень полученных теоретических знаний и практических навыков, выполнение самостоятельной работы позволит освоить основные принципы и механизмы функционирования отдельных экономических субъектов, анализировать взаимоотношения между ними, оценивать роль государства в проведении экономической политики, научиться грамотно и логично излагать усвоенный материал, четко и аргументировано освещать собственное мнение, применять теоретические знания для практического решения конкретных экономических задач, разрабатывать планы на краткосрочную и долгосрочную перспективу, принимать необходимые управленческие решения и понимать механизм функционирования современной экономики. Структура методических рекомендаций содержит тематический план дисциплины, план лекций и план практических занятий, рекомендации к проведению практических занятий, вопросы, которые выносятся на самостоятельную проработку, тесты и задачи по всем важнейшим темам курса, которые необходимо усвоить студентам для применения в практической профессиональной деятельности, в педагогической работе и в научных исследованиях. К каждой из тем приведен список литературы, обработка которой поможет лучшему усвоению материала. В учебном издании изложены материалы и представлены практические задачи, которые необходимы для формирования рыночно ориентированного экономического мировоззрения и знаний о методах принятия оптимальных хозяйственных решений. В методических рекомендациях приведена система оценивания знаний.uk
dc.publisherНТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»uk
dc.audience.facultyМенеджменту та маркетингуuk
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
micro2vkasivku.doc520.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.