Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/18697
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorІльченко, Михайло Юхимович-
dc.contributor.authorКайденко, Микола Миколайович-
dc.contributor.authorКравчук, Сергій Олександрович-
dc.contributor.authorIlchenko, Mikhail E.-
dc.contributor.authorKaidenko, Mykola M.-
dc.contributor.authorKravchuk, Sergiy O.-
dc.contributor.authorИльченко, Михаил Ефимович-
dc.contributor.authorКайденко, Николай Николаевич-
dc.contributor.authorКравчук, Сергей Александрович-
dc.date.accessioned2017-02-02T13:11:46Z-
dc.date.available2017-02-02T13:11:46Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationІльченко М. Ю. Модемне обладнання на основі SDR-технології для тропосферних станцій нового покоління / М. Ю. Ільченко, М. М. Кайденко, С. О. Кравчук // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2016. – № 5(109). – С. 7–16. – Бібліогр.: 14 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/18697-
dc.language.isoukuk
dc.subjectпрограмно-обумовлені пристрої радіозв’язкуuk
dc.subjectтропосферна станціяuk
dc.subjectмодемuk
dc.subjectадаптаціяuk
dc.subjectрежими роботиuk
dc.subjectsoftware-defined radioen
dc.subjecttroposcatter stationen
dc.subjectmodemen
dc.subjectadaptationen
dc.subjectoperation modesen
dc.subjectпрограммно-обусловленные устройства радиосвязиru
dc.subjectтропосферная станцияru
dc.subjectадаптацияru
dc.subjectрежимы работыru
dc.titleМодемне обладнання на основі SDR-технології для тропосферних станцій нового поколінняuk
dc.title.alternativeThe Modem Equipment Based on SDR-Technology for New Generation Tropospheric Stationsuk
dc.title.alternativeМодемное оборудование на основе SDR-технологии для тропосферных станций нового поколенияuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.pagerangeС. 7-16uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameНаукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журналuk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20535/1810-0546.2016.5.72851-
dc.subject.udc621.37uk
dc.description.abstractukПроблематика. Модемне обладнання тропосферних ліній зв’язку є важливим компонентом сучасних засобів телекомунікації. Дослідження теоретичних і практичних аспектів вибору кращого варіанту модемного обладнання з урахуванням сукупних показників якості залишається актуальним. Мета досліджень. Представлення особливостей створення модемного обладнання тропосферних станцій нового покоління, які можуть забезпечувати високі швидкості передачі даних з гарантованою якістю обслуговування в складних умовах стаціонарних і нестаціонарних завад, які властиві тропосферним каналам зв’язку. Методика реалізації. Поставлена мета досягається за рахунок використання нових технічних і архітектурних рішень щодо створення модемного обладнання на основі технології SDR, спектрально ефективних видів модуляції та кодування, алгоритмів ефективної адаптації до постійно змінюваних умов експлуатації. Можливість реалізації запропонованих підходів до побудови модемного обладнання виконується на прототипі обладнання, створеному на базі налагоджувальних модулів HSMC. Результати досліджень. Представлено особливості побудови модемного обладнання тропосферної станції з високою швидкістю передачі даних. Для досягнення граничних параметрів таких станцій запропоновано застосування в модемному обладнанні нових технічних і архітектурних рішень, спектрально-ефективних видів модуляції (OFDM плюс лінійна модуляція) і завадостійкого кодування, ефективних алгоритмів адаптації до постійно змінюваних умов роботи, технології SDR, структур кадрів фізичного рівня. Запропоновано варіанти конфігурації модемного обладнання стосовно режимів роботи малогабаритної тропосферної станції. Висновки. Запропоновані підходи до підвищення ефективності модемного обладнання дають змогу реалізувати компактні тропосферні радіорелейні станції з високою швидкістю передачі інформації.uk
dc.description.abstractenBackground. Modem equipment of tropospheric communication lines is an important component of modern means of telecommunication. The theoretical and practical aspects of choosing a preferred embodiment of modem equipment, taking into account the aggregate indicators of quality. Objective. Presentation of features of the modem equipment construction of new generation tropospheric stations that can provide high data transfer rates with guaranteed quality of service in complex stationary and non-stationary noise inherent in tropospheric channels. Methods. The goal is achieved by using new technical and architectural solutions to build SDR based modem equipment, spectrally efficient modulation types and coding, algorithms of effective adaptation to changing operating conditions. Feasibility of the proposed approaches to the construction of the modem hardware is fulfilled on a prototype of the equipment based on the HSMC ARRadio Daughter Card debugging modules. Results. The features of constructing of modem equipment of troposcatter stations with high data transfer rate are provided. To reach the limiting parameters of such stations the application of modem equipment of new technical and architectural solutions, spectrally efficient modulation types (OFDM plus linear modulation) and error-correcting coding, efficient algorithms of adaptation to changing conditions of work, the SDR technology, frame structures of physical layer was proposed. The configuration variants of modem equipment in relation to the modes of operation of compact troposcatter station were proposed. Conclusions. The proposed ways to improve the effectiveness of modem equipment allow realizing compact troposcatter radiorelay stations with a high rate of data transmission.uk
dc.description.abstractruПроблематика. Модемное оборудование тропосферных линий связи является важным компонентом современных средств связи. Исследование теоретических и практических аспектов выбора лучшего варианта модемного оборудования с учетом совокупных показателей качества остается актуальным. Цель исследований. Представление особенностей создания модемного оборудования тропосферных станций нового поколения, которые могут обеспечивать высокие скорости передачи данных с гарантированным качеством обслуживания в сложных условиях стационарных и нестационарных помех, присущих тропосферным каналам связи. Методика реализации. Поставленная цель достигается за счет использования новых технических и архитектурных решений при создании модемного оборудования на основе технологии SDR, спектрально эффективных видов модуляции и кодирования, алгоритмов эффективной адаптации к изменяющимся условиям эксплуатации. Возможность реализации предложенных подходов к построению модемного оборудования была показана на прототипе оборудования, который был создан на базе отладочных модулей HSMC. Результаты исследований. Представлены особенности построения модемного оборудования тропосферной станции с высокой скоростью передачи данных. Для достижения предельных параметров таких станций предложено применение в модемном оборудовании новых технических и архитектурных решений, спектрально-эффективных видов модуляции (OFDM плюс линейная модуляция) и помехоустойчивого кодирования, эффективных алгоритмов адаптации к изменяющимся условиям работы, технологии SDR, структуры кадров физического уровня. Предложены варианты конфигурации модемного оборудования по отношению к режимам работы малогабаритной тропосферной станции. Выводы. Предложенные подходы к повышению эффективности модемного оборудования позволяют реализовать компактные тропосферные радиорелейные станции с высокой скоростью передачи информации.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал, № 5(109)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_Ilchenko.pdf398.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.