Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19395
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПанкратов, Володимир Андрійович-
dc.date.accessioned2017-05-12T09:59:29Z-
dc.date.available2017-05-12T09:59:29Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationПанкратов, В. А. Стратегія розвитку соціально-економічних систем на основі методологій передбачення та когнітивного моделювання : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Панкратов Володимир Андрійович. – Київ, 2017. – 24 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/19395-
dc.language.isoukuk
dc.subjectпередбаченняuk
dc.subjectкогнітивне моделюванняuk
dc.subjectчисельна та структурна стійкостіuk
dc.subjectсистемний підхідuk
dc.subjectінтегрований показник данихuk
dc.subjectforesighten
dc.subjectcognitive modelingen
dc.subjectnumerical and structural stabilityen
dc.subjectsystematic approachen
dc.subjectintegrated index dataen
dc.subjectпредвидениеru
dc.subjectкогнитивное моделированиеru
dc.subjectчисленная и структурная устойчивостиru
dc.subjectсистемный подходru
dc.subjectинтегрированный показатель данныхru
dc.titleСтратегія розвитку соціально-економічних систем на основі методологій передбачення та когнітивного моделюванняuk
dc.typeThesisuk
thesis.degree.speciality01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішеньuk
dc.contributor.degreegrantorНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»uk
dc.contributor.degreefacultyІнститут прикладного системного аналізуuk
thesis.degree.nameкандидат технічних наукuk
thesis.degree.levelcandidateuk
dc.format.page24 с.uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc303.732.4:519.816](043.3)uk
dc.description.abstractukДисертаційна робота полягає у розробці стратегії розвитку соціально-економічних систем на основі математичного забезпечення одночасного застосування методологій передбачення та когнітивного моделювання. У даній роботі пропонується використовувати зазначені методології спільно: на першому етапі застосовувати методологію передбачення і отримані результати використовувати на другому етапі в якості вихідних даних для когнітивного моделювання. У ряді випадків, коли вихідна інформація при застосуванні когнітивного моделювання задається у статистичній формі у вигляді окремих логічних груп, пропонується метод побудови інтегрованого показника даних, що полягає в розбитті підмножини вихідних факторів на уточнюючі фактори. Це надає можливість агрегувати усі групи в інтегрований показник даних при залученні запропонованої методики відновлення функціональних закономірностей по дискретно заданих вибірках, або проводити декомпозицію інтегрованих даних в окремі предметні групи з подальшою декомпозицією на логічну послідовність характеристик. Тобто при побудові когнітивної карти обґрунтовано добавляти чи видаляти її вершини, розбивати вершини на взаємопов’язану послідовність вершин. Запропонований системний підхід до вирішення задач розвитку соціально-економічних систем на основі синтезу методологій передбачення і когнітивного моделювання дозволяє побудувати науково обгрунтовану стратегію реалізації пріоритетної альтернативи сценарію розвитку соціально-економічних систем різної природи та відкриває унікальну можливість в рамках єдиного програмно-аналітичного комплексу вирішувати завдання стратегічного планування та оперативного реагування.uk
dc.description.abstractenThe thesis is the development of socio-economic systems strategy based on mathematical support simultaneous use of methodologies foresight and cognitive modeling. In this thesis the methodologies are used together: the first phase foresight methodology used and its results used as source data in the second stage - for cognitive modeling. In some cases, when the output information for cognitive modeling is given in statistical form as separate logical groups, the method of constructing an integrated indicator data is proposed. This enables all groups to aggregate in integrated indicator data used the proposed method of recovery of functional dependences for discrete preset samples or carry out decomposition integrated indicator to individual subject groups, followed by decomposition of the logical sequence characteristics. That is the construction of cognitive maps reasonably add or remove her vertex, vertex to break a sequence of interconnected nodes. The proposed system approach to solving problems of social and economic systems based on synthesis methodologies foresight and cognitive modeling allows to build a science-based strategy to implement priority alternative scenario of social and economic systems of different nature and offers a unique opportunity within a single software and analytical complex to solve problems of strategic planning and rapid response.en
dc.description.abstractruДиссертационная работа посвящена разработке стратегии развития социально-экономических систем на основе математического обеспечения методологий предвидения с целью создания альтернатив сценариев и когнитивного моделирования для построения сценариев развития желаемого будущего и путей их реализации. В данной работе впервые предлагается использовать указанные методологии совместно: на первом этапе применять методологию предвидения и полученные результаты использовать на втором этапе в качестве исходных данных для когнитивного моделирования. Привлечение на первом этапе моделирования процесса предвидения позволяет с помощью процедур экспертного оценивания выявить критические технологии и построить альтернативы сценариев с количественными значениями характеристик. Для обоснованной реализации того или иного сценария привлекается когнитивное моделирование, что позволяет на основании знания и опыта построить причинно-следственные связи, понять и проанализировать поведение сложной системы на стратегическую перспективу при большом количестве взаимосвязей и взаимозависимостей и предложить научно обоснованную стратегию реализации приоритетного сценария. В ряде случаев, когда исходная информация задается в статистической форме или в виде отдельных логических групп, при использовании когнитивного моделирования предлагается метод построения интегрированного показателя данных, который заключается в разбиении подмножества исходных факторов на уточняющие факторы. Это дает возможность агрегировать все группы в интегрированный показатель данных при привлечении предложенной методики восстановления функциональных закономерностей по дискретно заданным выборкам, или проводить декомпозицию интегрированных данных в отдельные предметные группы с последующей декомпозицией на логическую последовательность характеристик. То есть при построении когнитивной карты обоснованно добавлять или удалять ее вершины, разбивать вершины на взаимосвязанную последовательность вершин. При исследовании устойчивости взвешенного ориентировочного графа - когнитивной карты - исследуется устойчивость по значению и устойчивость по возмущению системы по мере ее эволюции, а также структурная устойчивость. В идеальном случае устойчивость достигается при условии, что весь комплекс показателей находится в пределах допустимых границ своих пороговых значений, а пороговые значения одного показателя достигаются не в ущерб другим Предложенный системный подход к решению задач развития социально-экономических систем в виде двухэтапной модели на основе методологий предвидения и когнитивного моделирования позволяет предложить научно обоснованную стратегию реализации приоритетной альтернативы сценария развития социально-экономических систем различной природы и открывает уникальную возможность в рамках единого программно-аналитического комплекса решать задачи стратегического планирования и оперативного реагирования. На основе разработанного математического и программного обеспечения решены следующие задачи развития ряда социально-экономических систем: выявление основных отраслей экономики Украины; выявление путей развития будущего металлургической отрасли Украины, который направлен на переход на композиционные материалы; исследования развития рынка композиционных материалов; выбор направления деятельности компании в зависимости от ситуации в государстве в сфере ИИКТ; выявление приоритетных отраслей и технологий военно-промышленного комплекса Украины; выявление и исследование приоритетных направлений развития высшего образования в Украине. Результаты исследований используются в учебном процессе кафедры Математических методов системного анализа Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», в частности при преподавании дисциплины «Основы системного анализа». Внедрение предлагаемой методологии и программных средств в МВД Украины позволили, в частности, построить сценарии развития социальных бедствий и предложить их заказчику для принятия решений.ru
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.contributor.degreedepartmentКафедра математичних методів системного аналізуuk
Appears in Collections:Автореферати (вільний доступ)
Автореферати (ММСА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pankratov_aref.pdf642.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.