Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/20261
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorАстрелін, І. М.-
dc.contributor.advisorAstrelin, Igor M.-
dc.contributor.advisorАстрелин, И. М.-
dc.date.accessioned2017-08-10T10:08:38Z-
dc.date.available2017-08-10T10:08:38Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier2319-ф-
dc.identifier.govdoc0110U002211-
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/20261-
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»uk
dc.subjectбіоконверсія мінеральної сировиниuk
dc.subjectорганічні кислотиuk
dc.subjectбіогенні чинники мікробного походженняuk
dc.titleФундаментальні засади органохімічного вилуговування кольорових, рідкісних та благородних металів з мінеральної природної та вторинної техногенної сировиниuk
dc.title.alternativeFundamental bases of the organochemical leaching of the metals coloured, rare-earth and precious from mineral natural and second technogenic raw materialuk
dc.title.alternativeФундаментальные основы органохимического выщелачивания цветных, редкоземельных и драгоценных металлов с минерального природного и вторичного техногенного сырьяuk
dc.typeTechnical Reportuk
dc.contributor.degreefacultyХіміко-технологічний факультетuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.page8 с.uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukВизначення механізмів взаємодії біогенних чинників з мінералами дозволяє цілеспрямовано використовувати закономірності їх взаємодії для селективного вилучення цільових елементів. Оцінку спроможності органічних кислот до реакцій вилуговування виконували за класичними термодинамічними параметрами - за зміною енергії Гіббса (∆G0f), ентальпії утворення продуктів реакцій (∆H0f), ентропії реакцій (∆S0f), енергією активації процесу вилуговування (Eр), константами рівноваги реакцій (Kр) та енергією кристалічної гратки цільового мінералу (Uкр). Алгоритм прогнозування перебігу реакції та її енергетичної спроможності базується на визначенні йонної сили (ступеню дисоціації) органічної кислоти, рН та температури середовища, ступеню дисперсності мінеральної фази, співвідношенням твердої фази (мінералу) до рідини (розчину кислоти) та активності перемішування компонентів реакції. На створеному макеті модулятора процесів біоконверсії проведено дослідження по прискоренню перебігу реакцій за участю органічних кислот у тисячі, або навіть і мільйони разів. Завдяки такому пристрою можна досить оперативно визначити спроможність того чи іншого біогенного чинника до вилуговування мінералів, або навпаки – оцінити стійкість чи придатність окремих видів мінералів до розчинення органічними сполуками. Поглиблене дослідження процесів біоконверсії мінеральної сировини, тобто, перетворення мінералів у водорозчинні (або нерозчинні) солі за участю органічних кислот, дозволило вирішити цілий ряд теоретичних та технологічних проблем гідрометалургійних методів видобутку цінних хімічних елементів. Використовуючи ряд чинників біологічного походження - таких органічних кислот, як лактатна, оксалатна тощо, було доведено, що завдяки своїм фізико-хімічним властивостям і за певних умов, останні забезпечують достатньо ефективне (до 90 – 95%) розкриття карбонат- та фосфатвміщуючих мінералів. Нашими дослідженнями було доведено, що стійкі до вилуговування включення самородкового золота піддаються розчиненню сульфуровмісними чинниками (тіокарбамідом) лише після попередньої декарбонізації та дефосфатизації мінералів органічними кислотами. На основі виконаних розрахунків та аналітичних досліджень обгрунтовано фундаментальні засади принципово нової технології переробки мінеральної сировини з використанням біогенних чинників мікробного походження. Лабораторними експериментами доведено доцільність використання такої технології у гірничо-видобувній галузі.uk
dc.description.abstractenInvestigation of the mechanisms of bioleaching minerals extractant can use their patterns for selective removal of target chemical elements. The estimation of possibility of organic acids to the reactions of lixiviating was executed after classic thermodynamics parameters – the change of energy of Gibbs (∆G0f), enthalpy of formation of reaction products (∆H0f), entropy of reaction (∆S0f), energy of activating of lixiviating process (Er), constant of equilibrium of reaction (Kr) and energy of crystalline grate of having a special purpose mineral (Ucryst). Algorithm of prognostication of motion of reaction and it energetical possibility is based on determination of ionic force (to the degree of dissociation) of organic acid, pH and temperatures of reaction mixing, degree of dispersion of mineral phase, by correlation of hard phase (the mineral) to the liquid (the solution of acid) and activity of interfusion of reaction components. On the created model of keyer of processes of minerals bioconversion research of him is conducted technological possibility to the acceleration of motion of reactions with participation of organic acids in thousands, or even and millions one times. Due to such device it is possible it is enough operatively to define possibility of that or other biogenic factor to lixiviating of minerals, or vice versa – to estimate firmness or fitness of separate types of minerals to dissolution organic compounds. Deep research of processes of bioconversion of mineral raw material, that, converting of minerals into soluble (or insoluble) salts with participation of organic acids, allowed to decide a number of theoretical and technological problems of hydrometallurgical methods of extraction of targets chemical elements. Using the row of factors of biological origin - such organic acids, as lactic, oxalic and others like that, it was well-proven that due to the physical and chemical properties and at certain terms, the last provide the effective (to 90 – 95%) enough opening of carbonat- or phosphatenclosings minerals. Using a number of biological factors - such organic acids as lactic, oxalic, etc., it was shown that due to their physical and chemical properties and, under certain conditions, the latter provides quite effective (90 - 95%) the disclosure of carbonate and phosphate minerals. Our studies have shown that resistant to leaching of gold becomes soluble with sulphureous factors (thyokarbamide) only after preliminary decarbonization and dephosphatyzation of the minerals with organic acids. Based on the calculations and analyzes substantiated the fundamental principles of a new technology mineral processing using biogenic factors of microbial origin. Laboratory experiments demonstrated the expediency of using this technology in the mining industry.uk
dc.description.abstractruВыяснение механизмов взаимодействия биогенных факторов с минералами позволяет целенаправленно использовать закономерности их взаимодействия с целью селективного извлечения целевых элементов. Оценку способности органических кислот к реакциям выщелачивания проводили по классическим термодинамическим параметрам – по изменению энергии Гиббса (∆G0f), энтальпии образования продуктов реакций (∆H0f), энтропии реакций (∆S0f), энергии активации процесса выщелачивания (Eр), константам равновесия реакций (Kр) и энергии кристаллической решетки целевого минерала (Uкр). Алгоритм прогнозирования возможности выполнения реакции и её энергетической состоятельности основан на определении ионной силы (степени диссоциации) используемой органической кислоты, рН и температуры реакционной среды, степени дисперсности минеральной фазы, соотношения твердой фазы (минерала) к жидкости (раствору кислоты), а также активности перемешивания компонентов реакции. На созданном макете модулятора процессов биоконверсии минералов выполнены исследования по ускорению прохождения реакций с участием органических кислот в тысячи, или миллионы раз. Благодаря такому устройству можно оперативно определять возможность использования того или иного биогенного фактора для выщелачивания минералов, или наоборот – оценить устойчивость минералов к растворению органическими соединениями. Углубленное исследование процессов биоконверсии минерального сырья, т.е. превращения минералов в водорастворимые (или нерастворимые) соли с участием органических кислот, позволило решить целый ряд теоретических и технологических проблем в области гидрометаллургических методов извлечения ценных химических элементов. Используя ряд экстрагентов биологического происхождения – таких органических кислот, как молочная, щавелевая и других, было установлено, что благодаря своим физико-химическим свойствам и в определенных условиях, последние обеспечивают эффективное (до 90 – 95%) вскрытие карбонат- и фосфатсодержащих минералов. Установлено, что устойчивые к выщелачиванию включения самородного золота поддаются растворению серосодержащими реагентами (тиокарбамидом) после предварительной стадии декарбонизации и дефосфатизации минералов органическими кислотами. На основании выполненных расчетов и аналитических исследований обоснованы теоретические положения принципиально новой технологии переработки минерального сырья с использованием биогенных экстрагентов микробного происхождения. Лабораторными исследованиями подтверждена целесообразность использования такой технологии в горно-добывающей промышленности.uk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
dc.contributor.degreedepartmentКафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної технологіїuk
Appears in Collections:Анотовані описи завершених науково-дослідних робіт КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотовані описи звітів про НДР (ТНР,ВтаЗХТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2319-ф.pdf582.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.