Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22350
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorХринюк, О. С.-
dc.contributor.authorДергалюк, М. О.-
dc.date.accessioned2018-03-15T09:10:16Z-
dc.date.available2018-03-15T09:10:16Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationХринюк О. С. Генезис наукової думки щодо поняття «організаційно-економічний механізм» / Хринюк О. С., Дергалюк М. О. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2017. – № 14. – С. 267–274. – Бібліогр.: 38 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/22350-
dc.language.isoukuk
dc.sourceЕкономічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць, № 14uk
dc.subjectорганізаційно-економічний механізмuk
dc.subjectмеханізмuk
dc.subjectпоняттяuk
dc.subjectсутністьuk
dc.subjectсистемаuk
dc.subjectскладовіuk
dc.subjectпідходиuk
dc.subjectпроцесuk
dc.subjectorganizational and economical mechanismen
dc.subjectmechanismen
dc.subjectconcepten
dc.subjectessenceen
dc.subjectsystemen
dc.subjectcomponentsen
dc.subjectapproachesen
dc.subjectprocessen
dc.subjectорганизационно-экономический механизмru
dc.subjectмеханизмru
dc.subjectпонятиеru
dc.subjectсущностьru
dc.subjectсоставляющиеru
dc.subjectподходыru
dc.subjectпроцессru
dc.subject.otherJEL classification: M11uk
dc.titleГенезис наукової думки щодо поняття «організаційно-економічний механізм»uk
dc.title.alternativeGenesis scientific thought on the concept of «organizational and economic mechanism»uk
dc.title.alternativeГенезис научной мысли относительно понятия «организационно-экономический механизм»uk
dc.typeArticleuk
dc.format.pagerangeС. 267-274uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.identifier.doi10.20535/2307-5651.14.2017.108769-
dc.subject.udc338.43.01:63uk
dc.description.abstractukУ статті досліджено сутність понять «механізм» та «організаційно-економічний механізм». Встановлено, що «механізм» являє собою складну організовану систему, але головним є те, що він постійно супроводжується певним процесом, без якого сам механізм, спрямований на виконання специфічних функцій, не може існувати. З’ясовано, що різне тлумачення поняття «механізм» полягає в тому, що у технічних науках використовують ресурсний підхід, а в економічних – системний або процесний. Широке поширення поняття «механізм» у економічному обігу зумовлено тим, що за допомогою цього терміну можна описати взаємодію виробничого й соціального процесів. В результаті проведеного дослідження поняття «організаційно-економічний механізм» з’ясовано, що: по-перше, не існує єдиної точки зору щодо сутності даного поняття; по-друге, більшість дослідників вважають, що механізм повинен враховувати певні цілі, завдання та засоби їх досягнення; по-третє, організаційно-економічний механізм являє собою певну систему організаційних та економічних форм, методів, важелів, інструментів, процедур тощо, що діють на різних рівнях економіки;по-четверте, механізм базується на певних принципах та діє в межах об’єктивних економічних законів по відношенню до певних об’єктів та суб’єктів. Дано авторське визначення поняття «організаційно-економічний механізм» – як певної сукупності елементів організаційного та економічного характеру (об’єктів, суб’єктів, цілей, завдань, способів взаємодії, методів, важелів, інструментів тощо), взаємозв’язаних та взаємодіючих між собою із рухливими внутрішніми та зовнішніми зв’язками на макро-, мезо-, мікрорівнях економіки, її міжгалузевих комплексів, галузей, первинних ланок тощо, ефективність реалізації якого залежить від здатності створювати відсутні у конкретний момент зв’язки, елементи, стимули тощо.uk
dc.description.abstractenThe article explored the essence of the concepts of the «mechanism» and the «organizational and economical mechanism.» It is established, that the mechanism is a complex organized system, but the main thing is that it is always accompanied by a certain process, without which one the mechanism directed to perform specific functions cannot exist and the process should be provided with the certain resources for results. It was found that the difference between using the term «mechanism» is in the fact that used resource approach in technical sciences and in the economic - system or process one. The wide use of the term «mechanism» in economic circulation caused by the fact that using this term can be described. In the result of studying the concept of «organizational and economic mechanism» found that: firstly, there is no unified point of view on the essence of this concept; secondly, the most researchers believe that it should take into account the specific goals, objectives and means to achieve them; thirdly, organizational and economical mechanism is a system of organizational and economic forms, methods, instruments, procedures, etc., which are at different levels of the economy; fourthly, it operates within the objective economic laws towards certain objects and subjects based on certain principles. It was given the author’s definition of the «organizational and economical mechanism» as a specific set of elements by organizational and economic character (objects, subjects, goals, interactions, methods, instruments, tools, etc.), interconnected and interact with each other with moving internal and external communications at the macro-, meso- and micro- levels of economy, its inter-industry complexes, industries, primary links and more. Effectiveness of the implementation the OEM depends on the ability to create absent particular point connections, elements, incentives and more.uk
dc.description.abstractruВ статье исследована сущность понятий «механизм» и «организационно-экономический механизм». Установлено, что «механизм» представляет собой сложную организованную систему, но главным является то, что он постоянно сопровождается определенным процессом, без которого сам механизм, направленный на выполнение специфических функций, не может существовать. Выяснено, что различие при использовании понятия «механизм» состоит в том, что в технических науках используют ресурсный подход, а в экономических – системный или процессный. Широкое применение понятия «механизм» в экономическом обороте обусловлено тем, что с помощью этого термина можно описать взаимодействие производственного и социального процессов. В результате проведенного исследования понятия «организационно-экономический механизм» установлено, что: во-первых, не существует единой точки зрения относительно сущности данного понятия; во-вторых, большинство исследователей считают, что механизм должен учитывать определенные цели, задачи и средства их достижения; в-третьих, организационно-экономический механизм представляет собой определенную систему организационных и экономических форм, методов, рычагов, инструментов, процедур и т.п., действующих на разных уровнях экономики; в-четвертых, механизм базируется на определенных принципах и действует в пределах объективных экономических законов в отношении определенных объектов и субъектов. Дано авторское определение понятия «организационно-экономический механизм» как определенной совокупности элементов организационного и экономического характера (объектов, субъектов, целей, задач, способов взаимодействия, методов, рычагов, инструментов и т.п.), взаимосвязанных и взаимодействующих между собой с подвижными внутренними и внешними связями на макро-, мезо-, микроуровнях экономики, ее межотраслевых комплексов, отраслей, первичных звеньев и т.д., эффективность реализации которого зависит от способности создавать отсутствующие в конкретный момент связи, элементы, стимулы и т.д.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць, № 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EV2017_267-274.pdf94.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.