Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23951
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГнатюк, Сергій Олександрович-
dc.contributor.authorСидоренко, Вікторія Миколаївна-
dc.contributor.authorКінзерявий, Василь Миколайович-
dc.contributor.authorHnatiuk, Serhii-
dc.contributor.authorSydorenko, Viktoriia-
dc.contributor.authorKinzeriavyi, Vasyl-
dc.date.accessioned2018-07-18T09:06:03Z-
dc.date.available2018-07-18T09:06:03Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationГнатюк, С. Метод ідентифікації об’єктів критичної інформаційної інфраструктури в авіаційній галузі / Сергій Гнатюк, Вікторія Сидоренко, Василь Кінзерявий // Information Technology and Security. – 2017. – Vol. 5, Iss. 2 (9). – Pp. 119–134. – Bibliogr.: 19 ref.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/23951-
dc.language.isoukuk
dc.sourceInformation Technology and Security : Ukrainian research papers collection, 2017, Vol. 5, Iss. 2 (9)uk
dc.subjectкритична інфраструктураuk
dc.subjectкритична інформаційна інфраструктураuk
dc.subjectідентифікація об’єктів критичної інформаційної інфраструктуриuk
dc.subjectкритичні авіаційні інформаційні системиuk
dc.subjectцивільна авіаціяuk
dc.subjectcritical infrastructureuk
dc.subjectcritical information infrastructureuk
dc.subjectcritical aviation information systemsuk
dc.subjectobject identification of critical information infrastructureuk
dc.subjectcivil aviationuk
dc.subjectкритическая инфраструктураuk
dc.subjectкритическая информационная инфраструктураuk
dc.subjectидентификация объектов критической информационной инфраструктурыuk
dc.subjectкритические авиационные информационные системыuk
dc.subjectгражданская авиацияuk
dc.titleМетод ідентифікації об’єктів критичної інформаційної інфраструктури в авіаційній галузіuk
dc.title.alternativeMethod of object identification of critical information infrastructure in aviation industryuk
dc.title.alternativeМетод идентификации объектов критической информационной инфраструктуры в авиационной отраслиuk
dc.typeArticleuk
dc.format.pagerangeС. 119-134uk
dc.publisher.placeKyivuk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20535/2411-1031.2017.5.2.136978-
dc.subject.udc004.056.5::629.7.08 (045)uk
dc.description.abstractukОстаннім часом у світі спостерігається тенденція до збільшення кількості надзвичайних подій різного роду. Щодня світові ЗМІ повідомляють про природні та техногенні катастрофи, збройні конфлікти, терористичні акти, важкі злочини, акти піратства, вчинені як злочинними організаціями, так і окремими особами. Все частіше в результаті таких подій жертвами стає велика кількість людей та завдається шкода життєво важливим для існування держав системам, об’єктам і ресурсам. Серед останніх особливої уваги потребує галузь цивільної авіації, так як існує необхідність у забезпеченні безперервної комунікації та взаємодії між наземними системами і повітряними суднами. Більшість провідних держав світу стали приділяти значну увагу методам і засобам ідентифікації, систематизації та забезпечення безпеки об’єктів критичної інфраструктури, втрата або порушення нормального функціонування яких призведе до суттєвих або навіть непоправних негативних наслідків для національної безпеки держави. Проте, за результатами проведеного аналізу встановлено, що існуючі підходи до виявлення та ідентифікації об’єктів інфраструктури не є системними та чітко формалізованими, орієнтовані лише на певні галузі інфраструктури та не враховують повної множини параметрів і особливостей критичної інфраструктури особливо її інформаційної складової. З огляду на це, у цій роботі розроблено метод ідентифікації об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, який дає можливість визначити елементи критичної інфраструктури, їх взаємовплив та вплив на функціональні операції критичної авіаційної інформаційної системи. Цей метод, а також розроблений на його основ і програмний застосунок, можуть використовуватись на практиці для ідентифікації об’єктів критичної інформаційної інфраструктури різних галузей.uk
dc.description.abstractenIn recent times all over the world the number of different emergency situations was increased. Every day mass media informs about natural and man-caused disasters, weapon conflicts, acts of terrorism, global crimes, acts of piracy that were committed by both crime organizations and single offenders. Increasingly frequently as a result of these events many people fall a victim and also state critical importance systems and resources can be damaged. According that, civil aviation industry requires special attention, just as there is need for continuous communication and interconnection between ground-based and aircrafts systems. Most of the world's leading states began to devote considerable attention to the methods and means of identifying, systematizing and securing critical infrastructure objects. Loss or operational breakdown of these objects can cause significant or irreparably damage for national security of the state. However, according to the analysis, the existing approaches to identifying and identifying infrastructure objects are not systemic and clearly formalized, are oriented only to certain sectors of the infrastructure and do not take into account the full range of parameters and features of the critical infrastructure, especially its information component. In view of this, in this work a method of object identification of critical information infrastructure is developed, which gives ability to determine the critical infrastructure elements, their mutual influence and influence on functional operations of the critical aviation information system. This method, as well as a software application developed on its basis, can be used for identification the objects of critical information infrastructure in different industries.uk
dc.description.abstractruВ последнее время в мире наблюдается тенденция к увеличению количества чрезвычайных событий различного рода. Ежедневно мировые СМИ сообщают о природных и техногенных катастрофах, вооруженных конфликтах, террористических актах, тяжких преступлениях, актах пиратства, совершенных как преступными организациями, так и отдельными лицами. Все чаще в результате таких событий жертвами становятся большое количество людей и наносится вред жизненно важным для существования государств системам, объектам и ресурсам. Среди последних особого внимания требует отрасль гражданской авиации, так как существует необходимость в обеспечении непрерывной коммуникации и взаимодействии между наземными системами и воздушными судами. Большинство ведущих государств мира стали уделять значительное внимание методам и средствам идентификации, систематизации и обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, потеря или нарушение нормального функционирования которых приведет к существенным или даже непоправимым негативным последствиям для национальной безопасности государства. Однако, по результатам проведенного анализа установлено, что существующие подходы к выявлению и идентификации объектов инфраструктуры не являются системными и четко формализованными, ориентированные только на определенные области инфраструктуры и не учитывают полного множества параметров и особенностей критической инфраструктуры особенно ее информационной составляющей. Беря во внимание это, в работе разработан метод идентификации объектов критической информационной инфраструктуры, который дает возможность определить элементы критической инфраструктуры, их взаимовлияние и влияние на функциональные операции критической авиационной информационной системы. Этот метод, а также разработанное на его основе программное обеспечение, могут использоваться на практике для идентификации объектов критической информационной инфраструктуры различных отраслей.uk
dc.publisherInstitute of Special Communication and Information Protection of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”uk
Appears in Collections:Information Technology and Security, Vol. 5, Iss. 2 (9)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITS2017.5.2(9)_11.pdf1.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.