Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24468
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМироненко, Павло Степанович-
dc.contributor.authorМураховський, Сергій Анатолійович-
dc.contributor.authorСапегін, Олександр Миколайович-
dc.contributor.authorMironenko, P. S.-
dc.contributor.authorMurakhovskyy, S. A.-
dc.contributor.authorSapegin, A. N.-
dc.contributor.authorМироненко, Павел Степанович-
dc.contributor.authorМураховский, Сергей Анатольевич-
dc.contributor.authorСапегин, Александр Николаевич-
dc.date.accessioned2018-09-14T15:24:10Z-
dc.date.available2018-09-14T15:24:10Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationМироненко, П. С. Імітаційне моделювання алгоритмічної компенсації вібраційної похибки гіротеодоліта / П. С. Мироненко, С. А. Мураховський, О. М. Сапегін // Наукові вісті КПІ : міжнародний науково-технічний журнал. – 2018. – № 2(118). – С. 70–76. – Бібліогр.: 13 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/24468-
dc.language.isoukuk
dc.sourceНаукові вісті КПІ : міжнародний науково-технічний журнал, 2018, № 2(118)uk
dc.subjectгіротеодолітuk
dc.subjectвібраційна похибкаuk
dc.subjectімітаційне моделюванняuk
dc.subjectgyrotheodoliteuk
dc.subjectvibration erroruk
dc.subjectimitating modelinguk
dc.subjectгиротеодолитuk
dc.subjectвибрационная погрешностьuk
dc.subjectимитационное моделированиеuk
dc.titleІмітаційне моделювання алгоритмічної компенсації вібраційної похибки гіротеодолітаuk
dc.title.alternativeImitating Modeling of Algorithmic Compensation of Vibration Error of Gyrotheodoliteuk
dc.title.alternativeИмитационное моделирование алгоритмической компенсации вибрационной погрешности гиротеодолитаuk
dc.typeArticleuk
dc.format.pagerangeС. 70-76uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20535/1810-0546.2018.2.124002-
dc.subject.udc531.383-
dc.description.abstractukПроблематика. Робота присвячена алгоритмічній компенсації вібраційної похибки гіротеодоліта за додатковою інформацією про рух чутливого елемента приладу. Мета дослідження. Визначення характеристик вібрації, що виникає на місцях встановлення приладів, а також імітаційне моделювання впливу виміряних вібрацій на програмну модель гіротеодоліта й алгоритмічної компенсації вібраційної похибки, що виникає внаслідок дії вібрації, для підвищення точності приладу на обмежено рухомій основі. Методика реалізації. Вимірювання складових вібрації за допомогою комплекту акселерометрів та визначення характеристик вібрації за допомогою перетворення Фур’є. Складання програмної моделі гіротеодоліта на основі математичної з урахуванням вібрації основи. Перевірка адекватності отриманої моделі на основі аналізу відомих частотних характеристик приладу. Імітаційне моделювання вібраційної похибки та її компенсації на основі реальних сигналів вібраційних прискорень. Результати дослідження. Показано, що при вібрації основи, на яку встановлюється гіротеодоліт, виникатиме вібраційна похибка, середнє значення якої залежить від конструктивних параметрів приладу та характеристик зовнішньої вібрації. Отримані спектри вібраційних сигналів містять складові, що можуть бути причиною виникнення вібраційної похибки гіротеодоліта. Показано можливість зменшення вібраційної похибки за допомогою методів алгоритмічної компенсації. Висновки. Вібрації, що виникають у місцях встановлення приладів, спричинятимуть вібраційну похибку, яка досягатиме одиниць градусів. Моделювання показало можливість компенсації сталої складової вібраційної похибки на основі її врахування у вихідному сигналі гіротеодоліта, що дає змогу підвищити точність приладу.uk
dc.description.abstractenBackground. The paper is devoted to the algorithmic compensation of the vibration error of the gyrotheodolite with additional information about the sensitive element movement of the device. Objective. The aim of the paper is determination of the vibration characteristics occurring at the installation sites of devices, as well as imitating simulation of the effect of the measured vibrations on the gyrotheodolite software model and algorithmic compensation of the vibration error, which arises from the vibration effect, to improve the device accuracy on a limited mobile basis. Methods. Measuring the components of vibration using a set of accelerometers and determining vibration characteristics using the Fourier transform. Compilation of a gyrotheodolite software model based on a mathematical model taking into account the vibration of the base. Verification of the obtained model adequacy based on analysis of the device known frequency characteristics. Simulation modeling of vibration error and its compensation based on real signals of vibration accelerations. Results. It is shown that when the base with installed gyrotheodolite vibarates, a vibration error will occur, the average value of which depends on the device structural parameters and the external vibration characteristics. The received spectra of vibration signals contain components that can cause the gyrotheodolite vibration error. The possibility of reducing the vibration error by means of algorithmic compensation methods is shown. Conclusions. The vibrations arisen in the device installation places will cause a vibration error that can reach units of degrees. Simulation showed the possibility of compensating the constant component of the vibration error based on its accounting in the output signal of the gyrotheodolite, which makes it possible to increase the devise accuracy.uk
dc.description.abstractruПроблематика. Работа посвящена алгоритмической компенсации вибрационной погрешности гиротеодолита по дополнительной информации о движении чувствительного элемента прибора. Цель исследования. Определение характеристик вибрации, возникающей в местах установки приборов, а также имитационное моделирование влияния измеренных вибраций на программную модель гиротеодолита и алгоритмической компенсации вибрационной погрешности, которая возникает вследствие действия вибрации, для повышения точности прибора на ограниченно подвижном основании. Методика реализации. Измерение составляющих вибрации с помощью комплекта акселерометров и определение характеристик вибрации с помощью преобразования Фурье. Составление программной модели гиротеодолита на основе математической с учетом вибрации основания. Проверка адекватности полученной модели на основе анализа известных частотных характеристик прибора. Имитационное моделирование вибрационной погрешности и ее компенсации на основе реальных сигналов вибрационных ускорений. Результаты исследования. Показано, что при вибрации основания, на которое устанавливается гиротеодолит, будет возникать вибрационная погрешность, среднее значение которой зависит от конструктивных параметров прибора и характе­ристик внешней вибрации. Полученные спектры вибрационных сигналов содержат составляющие, которые могут быть причиной возникновения вибрационной погрешности гиротеодолита. Показана возможность уменьшения вибрационной погрешности с помощью методов алгоритмической компенсации. Выводы. Вибрации, возникающие в местах установки приборов, будут вызывать вибрационную погрешность, которая достигает единиц градусов. Моделирование показало возможность компенсации постоянной составляющей вибрационной погрешности на основе ее учета в выходном сигнале гиротеодолита, что позволяет повысить точность прибора.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Наукові вісті КПІ: міжнародний науково-технічний журнал, № 2(118)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NVKPI2018-2_08.pdf258.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.