Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24989
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorСавицька, Олена Миколаївна-
dc.contributor.authorМарчук, Стелла Віталіївна-
dc.date.accessioned2018-11-09T15:53:43Z-
dc.date.available2018-11-09T15:53:43Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationМарчук, С. В. Ефективність управління персоналом в системі логістичного контролінгу підприємства (на прикладі ТОВ «АЗБІ») : магістерська дис. : 073 Менеджмент / Марчук Стелла Віталіївна. – Київ, 2018. – 126 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/24989-
dc.language.isoukuk
dc.subjectуправління персоналомuk
dc.subjectлогістикаuk
dc.subjectлогістичний контролінгuk
dc.subjectефективністьuk
dc.subjectлогістичні процесиuk
dc.subjecthuman resources managementuk
dc.subjecthrmuk
dc.subjectlogisticuk
dc.subjectlogistics controllinguk
dc.subjectefficiencyuk
dc.subjectlabor efficiencyuk
dc.titleЕфективність управління персоналом в системі логістичного контролінгу підприємства (на прикладі ТОВ «АЗБІ»)uk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page126 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc658:347.7 : 334.82uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація на тему: «Ефективність управління персоналом в системі логістичного контролінгу підприємства (на прикладі ТОВ «АЗБІ»)» містить 126 сторінок, 33 таблиці, 18 рисунків, 3 додатки. Перелік посилань нараховує 60 найменувань. Актуальність теми дослідження зумовлена підвищенням значущості системи управління персоналом на підприємстві, в тому числі і в логістичному контролінгу підприємства, що дозволить підвищити ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Магістерську дисертацію на здобуття ступеня магістра виконано в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» (м. Київ) відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри менеджменту. Результати дослідження, проведеного в роботі, є частиною наукової теми: (ініціативної НДР кафедри менеджменту): «Удосконалення процесів управління логістичними системами українських підприємств в умовах інтеграції в світову економіку» (№ ДР НДР : 0117U005641) - внесок автора полягає в економічному обґрунтуванні впровадження рекомендацій в контексті удосконалення системи управління персоналом на підприємстві ТОВ «АЗБІ» та реалізації запропонованих заходів для потреб ефективного управління персоналом в системі логістичного контролінгу компанії. Метою роботи є обґрунтування теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо ефективного управління персоналом в системі логістичному контролінгу підприємства ТОВ «АЗБІ». Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення наступних завдань: а) теоретико-методологічна частина: – розглянути сутність, закономірності та основні концепції управління персоналом в умовах розвитку логістичного контролінгу на підприємстві; – розкрити поняття системи логістичного контролінгу підприємства, функціональну структуру, принципи побудови та розвитку; – розглянути методичні положення щодо оцінювання ефективності управління персоналом в системі логістичного контролінгу підприємства; б) дослідницько-аналітична частина: – здійснити загальну діагностику ефективності фінансово-господарської діяльності та системи управління персоналом ТОВ «АЗБІ»; – оцінити ефективність управління персоналом департаменту логістики ТОВ «АЗБІ»; – ідентифікувати проблеми управління персоналом в системі логістичного контролінгу ТОВ «АЗБІ»; в) проектно-рекомендаційна частина: – обґрунтувати напрями удосконалення управління персоналом в системі логістичного контролінгу ТОВ «АЗБІ», оцінити ефективність реалізації запропонованих заходів; – розробити критеріальні підходи до оптимізації процесів управління персоналом; – оцінити та спрогнозувати наслідки впровадження запропонованих заходів. Об’єктом дослідження є: процес управління персоналом в системі логістичного контролінгу ТОВ «АЗБІ». Предметом дослідження є: теоретичні, науково-методичні та прикладні аспекти ефективного управління персоналом в системі логістичного контролінгу ТОВ «АЗБІ». База дослідження: ТОВ «АЗБІ». Інформаційною базою дослідження послужили: – первинна документація та звітність ТОВ «АЗБІ»; – матеріали періодичної преси та навчально-методична література з управління персоналом та логістичного контролінгу; – наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених. У процесі дослідження було використано такі основні методи: 1. Метод порівняння, індексний, графічний, економіко-математичний і інші, – системний підхід – для діагностики системи управління персоналом підприємства. 2. Історичний та логічний – для дослідження теоретико-методологічних засад ефективного управління персоналом підприємства. 3. Статистико-економічний – для аналізу ефективності управління персоналом в системі логістичному контролінгу підприємства. Елементи наукової новизни полягають у систематизації теоретико-методичних положень побудови ефективного управління персоналом в системи логістичному контролінгу підприємства та обґрунтування на цій основі комплексу стратегічних напрямів адаптації ТОВ «АЗБІ» до нестабільних умов зовнішнього середовища на будівельному ринку країни. Практична значущість роботи полягає у застосуванні запропонованих рекомендацій для оптимізації логістичної діяльності ТОВ «АЗБІ» за рахунок налагодження основних кадрових процесів. Розроблені рекомендації були представлені на розгляд керівництву ТОВ «АЗБІ» та впроваджені на підприємстві (акт впровадження № 10/04/18 від 10.04.2018 р.).uk
dc.description.abstractenMaster's thesis on «Labor efficiency in logistics controlling system (based on the case of «AZBI» LLC)» includes 126 pages, 33 tables, 18 drawings, 3 attachments. The bibliography list consists of 60 items. The relevance of the research paper depends on the ever-increasing significance of the human resources management (HRM) system in enterprises, namely in the logistics controlling processes allowing the enterprise to ensure efficiency of financial and economic activity. Relationship to the current scientific programs, plans and themes. The master's thesis has been completed at the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" (Kyiv) in accordance with the agenda of the Department of Management. The results of the research are carried out as a part of the scientific paper (the initiative R&D work which is carried by the department of management) « Logistics process improvement at Ukrainian enterprises with an integration into the world economy» (№ DR NDR 0117U0056415). The contribution of the author is to justify the recommendations for improving the HRM system in the logistics department at "AZBI" LLC as well as to implement the above proposed openings for the needs of effective human resources management in the company’s logistics controlling system. The purpose of this research is to substantiate the theoretical positions and define practical recommendations for the HRM system in logistics controlling system at the enterprise. As to the predetermined goal it is important to outline the following objectives: a) theoretic and methodological part - consider the essence, key patterns and basic concepts of HRM in logistics controlling system at the enterprise; - elaborate on the concept of logistics controlling system within enterprises, the functional structure, modeling and implementation; - consider the methodological provisions for assessing the labor efficiency in logistics controlling system; b) R&D part - undertake a general audit of the HRM system at «AZBI» LLC; - evaluate labor efficiency in the logistics department at «AZBI» LLC; - identify the issues of HRM in logistics controlling system at «AZBI»LLC; с) project part - substantiate the directions of improvement for the current HRM at «AZBI» LLC as well as evaluate the effectiveness of the proposed activities; - develop multi-criteria approaches for process optimization in HRM; - evaluate and forecast the implications of the above proposed methods. The object of the research is human resources management in logistics controlling system at the enterprise. The subject of the research includes theoretical, scientific-methodological and applied principles of labor efficiency in logistics controlling system at «AZBI» LLC. Research base: «AZBI» LLC. The following documents have been served as an information base: - initial documentation and reporting of «AZBI» LLC; - research and scientific papers of domestic and foreign scientists; - educational and methodological literature on HR management and logistics controlling. The following methods have been used in the research process: 1. Comparative, index, graphic, economics, mathematics and others. 2. System approach – to analyze HRM at the enterprise. 2. Historical and logical – to investigate theoretical and methodological principles of HRM at the enterprise. 3. Statistical-economic – to analyze HRM in logistics controlling system at the enterprise. The novelty of this research embraces the systematization of theoretical and methodological provisions ofhuman resources managementin logistics controlling system at the enterprise as well as shows strategic directions for adjusting AZBI LLC logistics policy into the line with the unstable environmental conditions on the construction market of the country. Practical significanceof the paper is to apply the above proposed recommendations for optimization of logistics activities at AZBI LLC due to the establishment of key HR processes. The developed recommendations have been submitted for consideration by the management of AZBI LLC and implemented at the enterprise (Act of Implementation No 10/04/18 dated on April 10, 2018).uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (КМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marchuk_magistr.pdf903.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.