Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25451
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКочубей, В. В.-
dc.contributor.authorРижов, Р. М.-
dc.contributor.authorСидоренко, П. Ю.-
dc.contributor.authorKochubej, Vladimir V.-
dc.contributor.authorRyzhov, Roman M.-
dc.contributor.authorSidorenko, Pavlo Yu.-
dc.contributor.authorКочубей, В. В.-
dc.contributor.authorРыжов, Р. Н.-
dc.contributor.authorСидоренко, П. Ю.-
dc.date.accessioned2018-12-18T18:32:39Z-
dc.date.available2018-12-18T18:32:39Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationКочубей, В. В. Застосування зовнішніх електромагнітних дій при точковому контактному зварюванні деталей з інструментальної сталі Р6М5 / В. В. Кочубей, Р. М. Рижов, П. Ю. Сидоренко // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2017. – № 6(116). – С. 81–86. – Бібліогр.: 15 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/25451-
dc.language.isoukuk
dc.sourceНаукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал, 2017, № 6(116)uk
dc.subjectінструментальні сталіuk
dc.subjectточкове контактне зварюванняuk
dc.subjectзовнішні електромагнітні діїuk
dc.subjectпондеромоторні силиuk
dc.subjectМеханічні властивостіuk
dc.subjectInstrumental steelsuk
dc.subjectResistance spot weldinguk
dc.subjectExternal electromagnetic forcesuk
dc.subjectPonderomotive forcesuk
dc.subjectMechanical propertiesuk
dc.subjectинструментальные сталиuk
dc.subjectточечная контактная сваркаuk
dc.subjectвнешние электромагнитные действияuk
dc.subjectпондеромоторные силыuk
dc.subjectмеханические свойстваuk
dc.titleЗастосування зовнішніх електромагнітних дій при точковому контактному зварюванні деталей з інструментальної сталі Р6М5uk
dc.title.alternativeApplication of External Electromagnetic Forces for Resistance Spot Welding of Р6М5 Instrumental Steel Partsuk
dc.title.alternativeПрименение внешних электромагнитных действий при точечной контактной сварке деталей из инструментальной стали Р6М5uk
dc.typeArticleuk
dc.format.pagerangeС. 81–86uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20535/1810-0546.2017.6.99680-
dc.subject.udc519.816: 004.9+519.6uk
dc.description.abstractukПроблематика. Приєднання робочої частини різального інструмента з інструментальної сталі механічно або за допомогою паяння не забезпечує надійності фіксації та є нетехнологічним в умовах масового виробництва. Тому актуальним є розв’язання вказаної задачі застосуванням електромагнітних дій у контактних способах зварювання, що ґрунтуються на додаткових методах фізичного впливу на процеси утворення з’єднань. Мета дослідження. Визначення технологічних можливостей способу точкового контактного зварювання з електромагнітними діями в умовах створення з’єднань із інструментальних сталей. Методика реалізації. Поставлена мета досягається за рахунок генерування в робочій зоні поперечного зустрічно-симетричного керуючого магнітного поля, яке характеризується однаковою величиною і протилежним напрямком вектора магніт­ної індукції відносно площини контактування деталей для перемішуванням всього об’єму розплаву точки пондеромоторними си­лами. Результати дослідження. Показано особливості позитивних змін параметрів формування з’єднань, що визначають їх механічні властивості. Керування гідродинамікою розплаву дало змогу уникнути дефектів типу рихлот у центральній частині ядра. Доведено, що зміни теплових процесів, які полягають у зниженні швидкості охолодження з’єднань, супроводжуються істотним зменшенням структур загартування в металі литої зони. Наслідком цього є зменшення мікротвердості елементів структури. Висновки. Доведено доцільність та ефективність використання електромагнітних дій у технологічних процесах точкового контактного зварювання інструментальних сталей.uk
dc.description.abstractenBackground. Joining of working part of the instrument using mechanical methods or brazing doesn’t ensure its good fixation and isn’t technologically reasonable for mass production purposes. This problem can be solved by application of electromagnetic forces for resistance welding methods based on physical effect on joint formation process. Objective. The aim of the paper is estimation of technological possibilities of resistance spot welding with electromagnetic stirring for joining of instrumental steels. Methods. Transversal opposite-symmetric magnetic field is generated in the working zone. It has equal value but opposite direction of magnetic induction relative to contact plane of parts to be joined for stirring of molten metal with ponderomotive forces. Results. Positive changes of parameters of joint formation were detected. They define mechanical properties of joints. Control of molten metal hydrodynamics resulted in decreasing of sponginess-type imperfections in the central area of the nut. It was shown that changes in thermal processes, leading to decreasing of cooling speed, result in decrease of hardened structures in the moulded zone which, in turn, results in decreasing of microhardness of structure elements. Conclusions. Reasonability and effectiveness of application of electromagnetic forces for resistance spot welding of instrumental steels was proven.uk
dc.description.abstractruПроблематика. Присоединение рабочей части инструмента из инструментальной стали механически или с помощью пайки не обеспечивает надежности фиксации и нетехнологично в условиях массового производства. Поэтому актуальным является решение указанной задачи применением электромагнитных воздействий в контактных способах сварки, основанных на дополнительных методах физического воздействия на процессы образования соединений. Цель исследования. Определение технологических возможностей способа точечной контактной сварки с электромагнитными действиями при получении соединений из инструментальных сталей. Методика реализации. Поставленная цель достигается за счет генерирования в рабочей зоне поперечного встречно-симметричного управляющего магнитного поля, которое характеризуется одинаковым по величине и противоположно направленным относительно плоскости контакта деталей вектором магнитной индукции для перемешивания всего объема расплава точки пондеромоторными силами. Результаты исследования. Показаны особенности позитивных изменений параметров формирования соединений, определяющие их механические свойства. Управление гидродинамикой расплава позволило избежать дефектов типа рыхлот в центральной части ядра. Доказано, что изменения тепловых процессов, которые заключаются в уменьшении скорости охлаждения соединений, сопровождаются существенным уменьшением закалочных структур металла литой зоны. Следствием этого является уменьшение микротвердости элементов структуры. Выводы. Доказана целесообразность и эффективность использования электромагнитных воздействий в технологических процессах точечной контактной сварки инструментальных сталей.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Наукові вісті НТУУ «КПІ»: міжнародний науково-технічний журнал, № 6(116)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NVKPI2017-6_10.pdf345.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.