Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26795
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorІгнатенко, Наталія Валеріївна-
dc.contributor.authorБрайко, Наталія Гнатівна-
dc.contributor.authorIgnatenko, N.-
dc.contributor.authorBrayko, N.-
dc.contributor.authorИгнатенко, Наталья Валерьевна-
dc.contributor.authorБрайко, Наталья Игнатовна-
dc.date.accessioned2019-03-18T18:38:26Z-
dc.date.available2019-03-18T18:38:26Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationІгнатенко, Н. В. Характеристика методів та засобів фізичної реабілітації при захворюванні на анкілозуючий спондилоартрит / Ігнатенко Н. В., Брайко Н. І. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 3 К (97). – С. 232–235. – Бібліогр.: 10 назв.uk
dc.identifier.issn2311-2220-
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/26795-
dc.language.isoukuk
dc.sourceНауковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць, 2018, Вип. 3 К (97)uk
dc.subjectанкілозуючий спондилоартритuk
dc.subjectлікувальна фізкультураuk
dc.subjectфізіотерапевтичні методиuk
dc.subjectфізична реабілітаціяuk
dc.subjectмасажuk
dc.subjectмеханотерапіяuk
dc.subjectкінезіотерапіяuk
dc.subjectпрацетерапіяuk
dc.subjectankylosing spondylarthritisuk
dc.subjectmedical physical educationuk
dc.subjectphysiotherapy methodsuk
dc.subjectphysical rehabilitationuk
dc.subjectmassageuk
dc.subjectmechanotherapyuk
dc.subjectkinesiotherapyuk
dc.subjectlabor therapyuk
dc.subjectанкилозирующий спондилоартритuk
dc.subjectлечебная физкультураuk
dc.subjectфизиотерапевтические методыuk
dc.subjectфизическая реабилитацияuk
dc.subjectмассажuk
dc.subjectмеханотерапияuk
dc.subjectкинезиотерапияuk
dc.subjectтрудотерапияuk
dc.titleХарактеристика методів та засобів фізичної реабілітації при захворюванні на анкілозуючий спондилоартритuk
dc.title.alternativeCharacteristics of methods and means of physical rehabilitation in case of ankylosing spondylitis diseaseuk
dc.title.alternativeХарактеристика методов и средств физической реабилитации при заболевании анкилозирующий спондилоартритuk
dc.typeArticleuk
dc.format.pagerangeС. 232-235uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukСкладнощі цілеспрямованого і систематичного пошуку специфічних ефектів лікувальних факторів фізіотерапевтичних процедур зумовили гіперболізацію принципів універсальності використання будь-яких фізичних факторів, які застосовуються у фізіотерапії, при різних захворюваннях, єдності механізмів лікувальної та профілактичної дії природних і штучних фізичних факторів, що панували в фізіотерапії XX в. Тим часом лікарям добре відомо, що фізичні фактори при різних захворюваннях мають неоднакову фізіотерапевтичної ефективністю. Неоднакова природа захворювань передбачає поєднання різних патогенетичних варіантів (синдромів). Виходячи з цього, реакції організму на фізичний фактор фізіотерапевтичної процедури при анкілозуючий спондилоартрит (АС) специфічні для певного стану організму, хоча лікувальні ефекти іноді розвиваються на основі загальних (неспецифічних) реакцій організму. Така специфічність вимагає цілеспрямованого вибору фактору фізіотерапії та методики його застосування при АС, що становить сутність патогенетичного дії лікувальних фізичних чинників. У цих умовах дотримання принципів«універсальності» та «єдності» механізмів лікувальної дії фізіотерапії практично позбавляє лікаря можливості оптимального вибору лікувальних фізичних факторів.uk
dc.description.abstractenCharacteristics of methods and means of physical rehabilitation in case of ankylosing spondylitis disease. An application of physiological and therapeutically methods of treatment. The difficulties of purpose and systematic search of specific effects of medical factors of physiological and therapeutically procedures stipulated hyperbolization of principles of application of any physical factors which are applied at physiological therapy; unity of mechanisms of treatment and prophylactically action of natural and artificial factors which took place at physiological therapy of XX century. The doctors well know that physical factors at various illnesses have not the same physiological and therapeutically effectiveness. The various natures of illnesses foresee a combination of various variants. Consequently reactions of an organism on physical factor of physiological and therapeutically procedure at this illness is specific for certain state of an organism although medical effects sometime are developing on the base of general (non – specific) reactions of an organism. Such specify requires purpose selection of a factor of physiological therapy and methodic of its application at illness; this is the essence of action of medical physical factors. At these conditions keeping principles of “all –purposity” and “integrity" of mechanisms of medical action of physiological therapy practically loses a doctor a possibility of an optimal choice of medical physical factors.uk
dc.description.abstractruСложности целенаправленного и систематического поиска специфических эффектов лечебных факторов физиотерапевтических процедур обусловили гиперболизацию принципов универсальности использования каких-либо физических факторов, применяемых в физиотерапии, при различных заболеваниях, единства механизмов лечебного и профилактического действия природных и искусственных физических факторов, царившие в физиотерапии XX в. Между тем врачам хорошо известно, что физические факторы при различных заболеваниях имеют неодинаковую физиотерапевтической эффективностью. Неодинакова природа заболеваний предусматривает сочетание различных патогенетических вариантов (синдромов). Исходя из этого, реакции организма на физический фактор физиотерапевтической процедуры при анкилозирующий спондилоартрит (АС) специфические для определенного состояния организма, хотя лечебные эффекты иногда развиваются на основе общих (неспецифических) реакций организма. Такая специфичность требует целенаправленного выбора фактора физиотерапии и методики его применения при АС, составляет сущность патогенетического действия лечебных физических факторов. В этих условиях соблюдения принципов «универсальности» и «единства» механизмов лечебного действия физиотерапии практически лишает врача возможности оптимального выбора лечебных физических факторов.uk
dc.publisherНПУ імені М.П. Драгомановаuk
Appears in Collections:Статті (СВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IgnatenkoN-BraikoN_Kharakterystyka-metodiv-ta-zasobiv.pdf181.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.