Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26905
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКатін, Павло Юрійович-
dc.date.accessioned2019-03-25T18:23:41Z-
dc.date.available2019-03-25T18:23:41Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationКатін, П. Ю. Методика контролю технічного стану аналогових пристроїв радіоелектронних засобів озброєння з використанням узагальненої контрольної точки : автореф. дис. … канд. техн. наук : 20.02.14 – озброєння і військова техніка / Катін Павло Юрійович. – Київ, 2004. – 21 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/26905-
dc.language.isoukuk
dc.subjectузагальнена контрольна точкаuk
dc.subjectрадіоелектронний засіб озброєнняuk
dc.subjectфункціонально-статистична модельuk
dc.subjectоб’єкт діагностуванняuk
dc.subjectтехнічний станuk
dc.subjectдіагностична інформаціяuk
dc.subjectgeneralized test pointuk
dc.subjectradio electronic weaponsuk
dc.subjectfunctional-static model (diagnostic model)uk
dc.subjectdevice under testuk
dc.subjecttechnical state оf objectuk
dc.subjectdiagnostic informationuk
dc.subjectобобщенная контрольная точкаuk
dc.subjectрадиоэлектронное средство вооруженияuk
dc.subjectфункционально-статистическая модельuk
dc.subjectобъект диагностированияuk
dc.subjectтехническое состояниеuk
dc.subjectдиагностическая информацияuk
dc.titleМетодика контролю технічного стану аналогових пристроїв радіоелектронних засобів озброєння з використанням узагальненої контрольної точкиuk
dc.typeThesisuk
dc.format.page21 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc681.518.5uk
dc.description.abstractukКатін П. Ю. Методика контролю технічного стану аналогових пристроїв радіоелектронних засобів озброєння з використанням узагальненої контрольної точки. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.14. – озброєння і військова техніка. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Військовий інститут. Київ, 2004. Дисертація присвячена розвитку теорії і практики контролю технічного стану (ТС) аналогових об’єктів діагностування (ОД) при визначенні їх працездатності на місцях дислокації. У роботі розроблена функціонально-статистична модель для контролю ТС аналогових пристроїв. На відміну від відомих діагностичних моделей, вона дозволяє здійснювати контроль ТС багаторежимних ОД високого ступеню інтеграції, а її побудова здійснюється методом імітаційного моделювання. Розроблено і експериментально обґрунтовано новий метод отримання діагностичної інформації в узагальненій контрольній точці (КТ) для контролю ТС аналогових ОД, які містять багато функціональних елементів. Метод дозволяє зменшити кількість КТ і діагностичних параметрів. На основі отриманих наукових результатов розроблена методика контролю ТС аналогових пристроїв радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО). Вона призначена для розробки пристрою для контролю ТС аналогових типових елементів заміни безпосередньо на місцях дислокації. На відміну від відомих, методика дозволяє урахувати випадковий характер параметрів електрорадіокомпонентів при контролі ТС, перевіряти умови транспортування ознак дефектів в узагальнену КТ на схемотехнічному рівні з урахуванням виробничих допусків. На основі методики контролю ТС аналогових пристроїв РЕЗО з використанням узагальненій КТ розроблена структурна схема пристрою для перевірки працездатності аналогових ТЕЗ безпосередньо на місцях дислокації РЕЗО. Впровадження пристрою дозволяє усунути недоліки, притаманні існуючій системі обслуговування і ремонту РЕЗО.uk
dc.description.abstractenP. Katin. Method for control of technical state in analogue devices of radio electronic weapons by means of generalized test point. – Manuscript. Thesis on obtaining of scientific degree of the candidate of engineering science, specialty 20.02.14 – arms and military engineering, Kiev Taras Shevchenko National University, Military institute. Kyiv, 2004. This work is devoted to the development of the theory and practice of analogue devices technical state (TS) check of devices under the test (DUT) by testing their serviceability. During the research there was developed the functional-statistic model to check TS of analogue devices. In contrast to well-known diagnostic models it allows to check TS of multimode high level integration DUT and its development is done by the simulation method. There was developed and experimentally proved the new method of diagnostic information gaining in the generalized test point (TP) to check the TS of analogue diagnostic objects, which contain many functional elements. The method allows to reduce the amount of TP and diagnostic parameters. Basing on the obtained scientific results there were developed the methods of analog devices TS check of radio electronic weapons (REW). They are intended to develop the device to check the TS of analogue standard replacement elements directly at disposition place of REW. In contrast to the known ones these methods allow to take into account the randomicity of electric radio components parameters during the check of TS, to check conditions of transportation of defects indications in the generalized TP at the circuit level taking into account manufacturing tolerance. Basing on the methods of analogue devices TS check using the generalized TP there was developed the structure chart of the device to check the operational capability of analogue standard replacement elements directly at disposition places of REW. The introduction of the device allows to eliminate defects peculiar to the existing system of maintenance and repair of REW.uk
dc.description.abstractruКатин П. Ю. Методика контроля технического состояния аналоговых устройств радиоэлектронных средств вооружения с использованием обобщенной контрольной точки. – Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 20.02.14. – вооружение и военная техника. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Военный институт. Киев, 2004. Диссертация посвящена теме контроля технического состояния (ТС) аналоговых объектов диагностирования радиоэлектронных средств вооружения (РЭСВ). В работе представлены теоретические и экспериментальные исследования, направленные на совершенствование диагностического обеспечения аналоговых устройств РЭСВ (типовых элементов замены (ТЭЗ), субблоков) непосредственно на местах дислокации РЭСВ. Это необходимо для решения актуальных задач по совершенствованию системы обслуживания и ремонта РЭСВ, уменьшению времени и стоимости контроля ТС при восстановлении РЭСВ непосредственно на местах дислокации. Выявлено, что непосредственно на местах дислокации РЭСВ практически не достигнута глубина диагностирования до одного ТЭЗ. Это приводит к снижению эффективности системы обслуживания и ремонта РЭСВ. аавтоматизация контроля ТС аналоговых устройств РЭСВ на этапе эксплуатации связана с определенными сложностями. Во-первых, современные аналоговые ТЭЗ (субблоки) являются составляющими элементами системы, в которой доминирует цифровая обработка сигналов и цифровое управление режимами работы. Следовательно, они содержат элементы для реализации внешнего логического управления, а их количество режимов работы может превышать количество электрорадиокомпонентов (ЭРК) или отдельно рассматриваемых при контроле ТС функциональных элементов. Во-вторых, ДП аналоговых устройств являются случайными величинами. В третьих, увеличивается степень интеграции, что приводит к усложнению процесса контроля ТС. Перечисленные выше особенности не позволяют с использованием известных методов контроля ТС разработать эффективные устройства для контроля технического состояния (УКТС), позволяющие обеспечить контроль работоспособности аналогового ТЭЗ непосредственно на месте дислокации. Следовательно, актуальным направлением исследований являются разработка автоматизированных методов контроля ТС аналоговых устройств с вышеописанными особенностями, минимизация количества КТ и диагностических параметров. В ходе исследований получена функционально-статистическая модель аналогового устройства, которая является формализованным описанием объекта диагностирования на функциональном уровне. Она позволяет осуществлять контроль ТС аналоговых устройств, в которых количество режимов работы превышает количество составляющих ЭРК или отдельно рассматриваемых функциональных элементов. Разработан и экспериментально обоснован новый метод получения диагностической информации – метод обобщенной КТ, для контроля ТС аналоговых устройств, которые содержат несколько функциональных элементов. Физическая сущность метода состоит в использовании в качестве ДП постоянной и переменной составляющих тока в шине питания. Метод получения диагностической информации дает возможность существенно уменьшить количество контрольных точек, ДП. Проведены экспериментальные исследования, которые подтвердили достоверность положений метода. Полученные результаты позволили разработать методику контроля ТС аналоговых устройств РЭСВ. Одной из ее элементов является методика проверки условий проявления и транспортирования дефектов в обобщенную КТ с учетом промышленных допусков на параметры ЭРК. Проведенные исследования показали, что типовые дефекты, проявляющиеся на выходе ОД, проявляются и в обобщенной КТ. Это подтверждает достоверность полученных результатов. С использованием методики контроля ТС аналоговых устройств РЭСВ на основе обобщенной КТ определены технические решения, которые позволяют разработать УКТС аналоговых ТЭЗ и субблоков для определения их работоспособности непосредственно на местах дислокации РЭСВ. Проведенный технико-экономический анализ показал целесообразность разработки и внедрения в практику УКТС. Его использование непосредственно на месте дислокации РЭСВ позволяет устранить недостатки системы обслуживания и ремонта РЭСВ, уменьшить стоимость и время контроля ТС.uk
dc.publisherКНУ імені Тараса Шевченкаuk
Appears in Collections:Автореферати (АУТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katin_aref.doc159 kBMicrosoft WordView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.