Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26927
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorПетренко, Анатолій Іванович-
dc.contributor.authorОстапчук, Ян Михайлович-
dc.date.accessioned2019-03-26T16:53:34Z-
dc.date.available2019-03-26T16:53:34Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationОстапчук, Я. М. CRM як сервіс : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Системне проектування сервісів) / Остапчук Ян Михайлович. – Київ, 2018. – 87 сuk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/26927-
dc.language.isoukuk
dc.subjectCRM-системаuk
dc.subjectMicrosoft Azureuk
dc.subjectRESTuk
dc.subjectJSONuk
dc.subjectAzure Storageuk
dc.subjectAzure service busuk
dc.subjectSOAPuk
dc.subjectопис сервісівuk
dc.subjectCRM-systemuk
dc.subjectdescription of servicesuk
dc.titleCRM як сервісuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page87 c.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc004.453uk
dc.description.abstractukРобота виконана на 87 сторінках, містить 33 ілюстрацій, 23 таблиць. При підготовці використовувалась література з 20 джерел. Актуальність теми. В наш час кокуренція на ринку досить висока та при ситуації взаємодії з клієнтами кожна компанія замислюється про впровадження CRM систем, а саме використання хмарних CRM, які доступні не тільки великим компаніям та й малим підприємцям. Теперешні хмарні CRM рішення займають вже третину ринку та ростуть з великою швидкістю та до кінця 2020 року, хмарні рішення будуть займати половину ринку. Перенесення CRM у хмари дозволяє зробити систему досить мобільною та ефективною. Особливість хмарного забезпечення в тому, що він з'являється, як альтернатива корпоративного ПО в середовищі працівників компанії, а не насаджується «зверху» як раніше. Особливий інтерес представляє дослідження нових іноваційних технологій , які застосовуються у діячих CRM рішенях. Мета та задачі дослідження. Метою даної роботи є аналіз діючих CRM рішень у хмарі,які дозволяють підвищити рівень маркетингу, продажів, комерції, обслуговування клієнтів і соціальної взаємодії між співробітниками компаній і клієнтами. Рішення поставлених завдань та досягнуті результати У даній роботі було представлено прототип CRM системи для показу можливостей, які надаються хмарним провайдером, реалізація базових сервісів та їх впровадження. Розглянуто методи збереження даних у хмарі та показано практичні приклади роботи з ними.Були застосовані та протестовані сервісі, які надаються FiWare завдяки, яким стало можливом перехід від монолітної архітектури до мікросервісної. Було протестовано робочий стенд, та сервісі, які взаємодіють з ними та розгорнуто його у хмарі на декількох віртуальних машинах із застосування Load Balancer. Об’єкт досліджень. CRM система як сервіс. Предмет досліджень. Розляд сучасних CRM рішень зокрема їх окремих сервісів та можливостей у цілому Методи досліджень. Для вирішення проблеми в даній роботі використовуються нові методи збереження даних та їх реалізація,методи аналізу і синтезу. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає у розгляди сучасних CRM рішень, аналіз іх сервісів та іннваційних технологій, які вони застосовують для вирішення задачі підвищення рівнів маркетенгу та продажів, а також аналіз впровадження нових інноваційних рішень в галузі CRM на базі сучасних технологій. Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати можуть використовуватись торговими компаніями за напрямком покращення діючих CRM систем та впровадження в них кращих технологій збереження даних та взаємодії з ними.uk
dc.description.abstractenThe thesis contains 87 pages, 44 figures, 23 tables, 20 references Relevance. Nowadays, the cocuriation on the market is quite high and with the situation of customer interaction, each company is thinking about the implementation of CRM systems, namely the use of cloud-based CRM, which are available not only to large companies and small businesses. Current cloud CRM solutions occupy a third of the market and grow at high speeds and by the end of 2020, cloud-based solutions will occupy half of the market. Moving CRM to the cloud allows the system to be mobile and efficient. the promise of cloud-based security is that it appears as an alternative to corporate software among employees of the company, rather than being tucked "from above" as before. Of particular interest is the study of new innovative technologies that are used in CRM decision makers. Purpose. The purpose of this work is to analyze the possibilities of placing crm system in the cloud and introduction of new technologies for data storage and interoperability between services. Results. In this paper a prototype CRM system was presented to show the opportunities provided by the cloud provider, the implementation of basic services and implementation. Methods of storing data in the cloud are considered and practical examples of work with them are shown. Object of research. CRM as a service. Object of research. Routine of modern CRM solutions, in particular their individual services and capabilities in general Research methods. To solve the problem in this paper we use new methods of data storage and their implementation Scientific novelty The scientific novelty of the work is the creation of a CRM system in the cloud, and the consideration of new innovative methods of data storage and communication between services, as well as the possibility of introducing new innovative solutions in the field of CRM based on modern technology. Practical value The results obtained can be used by research developers to improve existing CRM systems and to implement the best technologies for the conservation of data and interaction.uk
dc.description.abstractruОбщий объем работы: 87 страницы, 33 иллюстрации, 23 таблиц. При подготовке использовалась литература с 20 источников. Актуальность темы. В настоящее время кокуренция на рынке достаточно высокая и при ситуации взаимодействия с клиентами каждая компания задумывается о внедрении CRM систем, а именно использование облачных CRM, которые доступны не только крупным компаниям, а и малым предпринимателям. Нынешние облачные CRM решения занимают уже треть рынка и растут с большой скоростью и в конце 2020 года, облачные решения будут занимать половину рынка. Перенос CRM в облака позволяет сделать систему достаточно мобильной и эффективной. Особенность облачного обеспечения в том, что оно появляется, как альтернатива корпоративного ПО в среде работников компании, а не насаждается «сверху» как раньше. Особый интерес представляет исследование новых инновационных технологий, применяемых в деятель CRM решений. Цель и задачи исследования. Целью данной работы является анализ действующих CRM решений в облаке, которые позволяют повысить уровень маркетинга, продаж, коммерции, обслуживания клиентов и социального взаимодействия между сотрудниками компаний и клиентами. Решение поставленных задач и достигнутые результаты. В данной работе был представлен прототип CRM системы для показа возможностей, предоставляемых облачным провайдером, реализация базовых сервисов и их внедрение. Рассмотрены методы хранения данных в облаке и показаны практические примеры работы с ними. Были применены и протестированы сервисы, предоставляемых FiWare, благодаря которым стало возможным переход от монолитной архитектуры к микросервисной. Было протестировано рабочий стенд, и сервисы, которые взаимодействуют с ними и развернуто его в облаке на нескольких виртуальных машинах по применению Load Balancer. Объект исследования. CRM система как сервис. Предмет исследования. Рассмотрение современных CRM решений в частности их отдельных сервисов и возможностей в целом Методы исследования. Для решения проблемы в данной работе используются новые методы хранения данных и их реализация, методы анализа и синтеза. Научная новизна. Научная новизна работы заключается в рассмотрении современных CRM решений, анализ их сервисов и иннвационных технологий, они применяются для решения задачи повышения уровней маркетинга и продаж, а также анализ внедрения новых инновационных решений в области CRM на базе современных технологий. Практическое значение получених результатов Полученные результаты могут использоваться торговыми компаниями по направлению улучшения действующих CRM систем и внедрение в них лучших технологий хранения данных и взаимодействия с ними.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (СП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ostapchuk_magistr.pdf3.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.