Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27047
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVolianiuk, Nataliia-
dc.contributor.authorBokovets, Olha-
dc.contributor.authorВолянюк, Наталія Юріївна-
dc.contributor.authorБоковець, Ольга Ігорівна-
dc.date.accessioned2019-04-04T14:39:59Z-
dc.date.available2019-04-04T14:39:59Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationVolianiuk, N. Psychological structure of innovative potential of a personality / Nataliia Volianiuk, Olha Bokovets // Наука і освіта : науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – 2017. – № 1/CLIV. – 9-15. – Бібліогр.: 24 назви.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/27047-
dc.language.isoenuk
dc.sourceНаука і освіта : науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, 2017, № 1/CLIVuk
dc.subjectinnovationuk
dc.subjectpotentialuk
dc.subjectresourceuk
dc.subjectpersonalityuk
dc.subjectstructureuk
dc.subjectінноваціяuk
dc.subjectпотенціалuk
dc.subjectресурсuk
dc.subjectособистістьuk
dc.subjectструктураuk
dc.titlePsychological structure of innovative potential of a personalityuk
dc.title.alternativeПсихологічна структура інноваційного потенціалу особистостіuk
dc.typeArticleuk
dc.format.pagerangeС. 9-15uk
dc.publisher.placeОдесаuk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-1-2-
dc.subject.udc159.922.7uk
dc.description.abstractukАктивні дослідження передумов, специфіки, детермінант розвитку інноваційного потенціалу особистості обумовлені практичною потребою людського суспільства у пошуку потенційних новаторів, які здатні до створення нового у науці та техніці. У зв’язку з важливістю ролі інноваційного потенціалу виникає необхідність диференційованого розгляду його складових частин, які опосередковують взаємозв’язки між індивідуальними властивостями психіки суб’єкта та узгоджують його активність у відповідності із соціально й індивідуально значущими цілями. Відтак, інноваційний потенціал особистості аналізується відповідно з їх актуалізацією в технічно-орієнтованих і підприємницьких проектах. Цілком ймовірно, що структура інноваційного потенціалу об’єднує ті психічні утворення, які здатні організовувати і координувати різні форми взаємодії суб’єкта з реальністю. В процесі розвитку уявлень про інноваційний потенціал в ньому виділяють інтелект, потреби і мотиви, духовні та ціннісні утворення, емоції і волю. Однак, й дотепер специфіка інноваційного потенціалу досліджена досить фрагментарно. Мета статті полягала у виявленні структурних компонентів та обґрунтуванні психологічної структури інноваційного потенціалу особистості. Для вирішення поставлених завдань було використано комплекс методів, як-от: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення та систематизація сучасної наукової літератури з проблеми формування та розвитку інноваційного потенціалу особистості. Операціоналізацію концепту «інноваційний потенціал особистості» здійснено крізь призму двох феноменів – «інновація» та «потенціал». Виявлено, що у психології «інновація» інтерпретується як результат творчості, який полягає у розкритті потенційних можливостей особистості та створенні нових оригінальних ідей. Потенціал, маючи два актуалізовані стани, вміщує у себе сукупність внутрішніх та зовнішніх ресурсів. Внутрішні ресурси забезпечують цілісний процес життєдіяльності особистості, зовнішні – обумовлюють успішність процесів індивідуалізації, соціалізації та професіоналізації. Еклектичне поєднання двох феноменів уможливило розгляд та розуміння інноваційного потенціалу особистості як динамічної інтегративної сукупності соціально-психологічних характеристик особистості, що визначають її здатність до створення, освоєння та використання нового. Теоретично обґрунтовано доцільність виокремлення наступних структурних компонентів інноваційного потенціалу особистості: «середовищні» (суспільні, матеріальні та духовні) та особистісні (мотиваційно-ціннісні, когнітивні, креативні, емоційно-вольові та регулятивні) ресурси.uk
dc.description.abstractenThe article is devoted to the theoretical substantiation of the psychological structure of the innovative potential of a personality. The concept of the “innovative potential of a personality” is reviewed from the perspective of two phenomena, namely “innovation” and “potential”. The innovation is considered as a result of innovative activity, which includes creation, development and use of the new. The potential is conceived as a system of opportunities, productive forces, reserves and resources, the extent of which, hypothetically, to a greater extent depends on the personality, and to a lesser extent – on external factors. The innovative potential is a dynamic integrated set of social and psychological characteristics of a personality that determines his/her capacity for creation, development and use of the new, and as a result of its implementation it will fulfill the needs of the society and will produce further socialized development of a personality. The following structural components of the innovative potential of a personality are highlighted: “environmental” (social, material and spiritual) and personal (motivational and value, cognitive, creative, emotional and volitional, and regulatory) resources.uk
dc.description.abstractruАктивные исследования предпосылок, специфики, детерминант развития инновационного потенциала личности обусловлены практической необходимостью человеческого общества в поиске потенциальных инноваторов, которые способны к созданию нового в науке и технике. В связи с важностью роли инновационного потенциала возникает необходимость дифференцированного рассмотрения его составных частей, которые опосредствуют взаимосвязи между индивидуальными свойствами психики субъекта и согласовывают его активность в соответствии с социально и индивидуально значимыми целями. Инновационный потенциал личности анализируется в соответствии с его актуализацией в технически ориентированных и предпринимательских проектах. Вполне вероятно, что структура инновационного потенциала объединяет те психические образования, которые способны организовывать и координировать различные формы взаимодействия субъекта с реальностью. В процессе развития представлений об инновационном потенциале в качестве его структурных компонентов рассматривают интеллект, потребности и мотивы, духовные и ценностные образования, эмоции и волю. Однако, до сих пор специфика инновационного потенциала исследована достаточно фрагментарно. Цель статьи заключалась в выявлении структурных компонентов и обосновании психологической структуры инновационного потенциала личности. Для решения поставленных задач был использован комплекс методов, как: анализ, синтез, сравнение, обобщение и систематизация современной научной литературы по проблеме формирования и развития инновационного потенциала личности. Операционализация концепта «инновационный потенциал личности» осуществлена сквозь призму двух феноменов - «инновация» и «потенциал». Выявлено, что в психологии «инновация» интерпретируется как результат творчества, который заключается в раскрытии потенциальных возможностей личности и создании новых оригинальных идей. Потенциал, имея два актуализированных состояния, состоит из совокупности внутренних и внешних ресурсов. Внутренние ресурсы обеспечивают целостный процесс жизнедеятельности личности, внешние - обусловливают успешность процессов индивидуализации, социализации и профессионализации. Эклектичное сочетание двух феноменов позволило подойти к рассмотрению и пониманию инновационного потенциала личности как динамической интегративной совокупности социально-психологических характеристик личности, определяющих ее способность к созданию, освоению и использованию нового. Теоретически обоснована целесообразность выделения следующих структурных компонентов инновационного потенциала личности: «средовые» (общественные, материальные и духовные) и личностные (мотивационно-ценностные, когнитивные, креативные, эмоционально-волевые и регулятивные) ресурсы.uk
dc.publisherПівденноукраїнський Національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинськогоuk
Appears in Collections:Статті (ПП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volianiuk.pdf359.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.