Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27226
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorБориченко, Олена Володимирівна-
dc.contributor.authorОстапчук, Юлія Юріївна-
dc.date.accessioned2019-04-15T14:37:24Z-
dc.date.available2019-04-15T14:37:24Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationОстапчук, Ю. Ю. Методи оцінювання та контролю ефективності використання електричної енергії на прикладі підприємства з виробництва алкогольних і безалкогольних напоїв : магістерська дис. : 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Остапчук Юлія Юріївна. – Київ, 2018. – 150 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/27226-
dc.language.isoukuk
dc.subjectметод головних компонентuk
dc.subjectрегресійний аналізuk
dc.subjectенергетична ефективністьuk
dc.subjectспоживання електроенергіїuk
dc.subjectенергозбереженняuk
dc.subjectбазовий рівень енергоспоживанняuk
dc.subjectprincipal component analysisuk
dc.subjectregression analysisuk
dc.subjectenergy efficiencyuk
dc.subjectelectricity consumptionuk
dc.subjectenergy savinguk
dc.subjectbasic energy consumptionuk
dc.titleМетоди оцінювання та контролю ефективності використання електричної енергії на прикладі підприємства з виробництва алкогольних і безалкогольних напоївuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page150 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc622.311.153uk
dc.description.abstractukАктуальність теми. Для покращення економічного стану та розвитку енергетичної системи України необхідним кроком є підвищення енергозбереження та енергоефективності. Необхідним є застосування науково обґрунтованих методів управління використання енергетичних ресурсів. На функціонування енергетичної системи суттєво впливає виробничий (промисловий) сектор, який є найбільшим споживачем електричної енергії. Функції управління енерговикористанням на підприємстві виконуються впровадженою системою енергоменеджменту, яка включає в себе сукупність складових. Підсистема оперативного керування ефективністю використання електричної енергії являє собою сукупність систем контролю та планування енергоспоживання (системи КіП), відомі як Monitoring and Targeting Systems. На промислових підприємствах доцільно здійснювати оперативний контроль споживання електроенергії. Вирішення задач енергозбереження потребує постійного контролю та оперативного управління на державному, регіональному та галузевому рівнях, оцінка рівня досягнутої енергоефективності на основі різних методів прогнозування споживання електроенергії та показників енергоефективності дозволить ефективно аналізувати та оцінювати стан енергозбереження конкретного об'єкту дослідження. В даний час більшість підприємств застосовують методи експертних оцінок, тобто здійснення прогнозу працівником підприємства на основі простих арифметичних операцій, що не може забезпечити високу точність прогнозу. Сучасні підходи до економічного та технічного управління, розвиток інформаційних технологій висувають більш жорсткі умови до точності вирішення задач прогнозування. Ефективним вирішенням даної задачі є створення математичної моделі прогнозування, яка адекватно описувала б досліджуваний процес. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконані в роботі дослідження відповідають напряму «Енергетика та енергоефективність» Закону України № 2519-VІ від 09.09.2010 р. «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки», стратегічним пріоритетним напрямам інноваційної діяльності в Україні на 2003-2013 роки «Новітні ресурсозберігаючі технології» Закону України № 433-IV від 16.01.2003 р. «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», Комплексній програмі НТУУ «КПІ» «Енергетика сталого розвитку» і направленості тематики НДР кафедри електропостачання НТУУ «КПІ». Метою магістерської дисертації є розробка методів оцінювання та контролю ефективності енерговикористання на підприємстві з виробництва алкогольних та безалкогольних напоїв. Для досягнення зазначеної мети дослідження були вирішені наступні завдання:  аналіз існуючих методів оцінювання та контролю обсягів споживання енергетичних ресурсів підприємством;  аналіз статистичних методів і моделей прогнозування обсягів споживання електроенергії на підприємстві;  аналіз факторів, що впливають на обсяги споживання електричної енергії;  застосування та можливості удосконалення існуючих методів прогнозування енергоспоживання;  визначення найбільш прийнятного методу прогнозування;  розробка алгоритмів для контролю ефективності енерговикористання та прогнозування енергоспоживання. Об’єктом дослідження є процес аналізування, оцінювання та контролю обсягів споживання електричної енергії на підприємстві. Предметом дослідження є методи та підходи до аналізування, оцінювання та контролю обсягів споживання електричної енергії на підприємстві. Методи дослідження. В роботі використовувались теоретичні методи та експериментальні дослідження, які полягають в проведенні наукового аналізу тенденції зміни обсягів споживання електроенергії в залежності від зміни факторів впливу, методи математичної статистики та статистичні вибірки. Методичною основою дисертаційного дослідження є методи прогнозування споживання електроенергії, а саме: регресійний аналіз та метод головних компонент. Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: із врахуванням загальних тенденцій зміни обсягів споживання енергетичних ресурсів розроблено математичну модель базового рівня енергоспоживання для карусельної сушарки солодового цеху, яка на відміну від класичного методу регресійного аналізу ґрунтується на застосуванні методу головних компонент. Результати аналізу застосування цих двох методів дали змогу оцінити, що математична модель базового рівня енергоспоживання для карусельної сушарки солодового цеху більш точна у випадку її побудови за методом головних компонент, ніж за регресійним аналізом. Також більш доцільно застосовувати метод головних компонент для визначення найбільш значущих чинників, які впливають на обсяги споживання електроенергії карусельної сушарки при встановленні її базового рівня. Практичне значення роботи. Розроблена математична модель обсягів споживання електроенергії на підприємстві на основі методу головних компонент дозволяє оцінити рівень досягнутої енергоефективності на підприємстві та отримати інформацію щодо прогнозування подальшого споживання електричної енергії на промисловому підприємстві. Отримані результати дозволять удосконалити методику встановлення базового рівня енергоспоживання при впровадженні системи енергетичного менеджменту на промислових підприємствах згідно чинного стандарту ISO 50001. Результати, отримані в дисертаційній роботі, впроваджено у ТОВ «УКРЕНЕРГОЕФЕКТ», м. Київ. Апробація результатів роботи. Результати магістерської дисертації були оприлюдненні: - IV Міжнародна науково-технічна та навчально-методична конференція "Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку - PEMS'17" "МЕНЕДЖМЕНТ ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ" від 27.04.2017 р., Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". - V Міжнародна науково-технічна та навчально-методична конференція "Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку - PEMS'18" "МЕНЕДЖМЕНТ ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ" від 19.04.2018 р., Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". - Х Міжнародна науково-технічна конференція "ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА" від 27.04.2018 р., Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Публікації. За результатами досліджень було опубліковано: - Бориченко О. В. Застосування методу головних компонент для оцінювання рівня енергоефективності / О. В. Бориченко, А. В. Чернявський, Ю. Ю. Остапчук // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ» Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ» – 2018. – № 44 (1214). – С. хх-хх. – doi:10.20998/2413-4295.2018.12.01. Для виконання розрахунків у розділі 3 магістерської дисертації використовувалось наступне програмне забезпечення: STATISTICA; MS Excel.uk
dc.description.abstractenActuality of theme. To improve the economic situation and the development of the energy system of Ukraine, an important step is to increase energy efficiency and energy efficiency. Necessary is the use of scientifically grounded methods of management of the use of energy resources. The functioning of the energy system is significantly influenced by the industrial (industrial) sector, which is the largest consumer of electric energy. The functions of management of energy use in the enterprise are carried out by the implemented system of energy management, which includes a set of components. The subsystem of operational management of electric energy efficiency is a set of energy control and planning systems (CIP systems), known as Monitoring and Targeting Systems. At industrial enterprises it is expedient to carry out operational control of electricity consumption. Solving energy-saving problems requires constant monitoring and operational management at the state, regional and sectoral levels, assessing the level of achieved energy efficiency based on different methods of forecasting electricity consumption and energy efficiency indicators will allow to effectively analyze and assess the state of energy saving of a specific research object. At present, most enterprises apply expert estimation methods, that is, the implementation of a forecast by the employee of the company on the basis of simple arithmetic operations, which can not provide high accuracy of the forecast. Modern approaches to economic and technical management, the development of information technology put forward more stringent conditions for the accuracy of solving prediction problems. An effective solution to this problem is to create a mathematical model of prediction that adequately describes the investigated process. Relationship of work with scientific programs, plans, themes. The research carried out in the work corresponds to the direction "Energy and Energy Efficiency" of the Law of Ukraine No. 2519-VІ of 09.09.2010 "On Priority Areas of Science and Technology Development", Strategic Priority Areas of Innovation Activities in Ukraine for 2003-2013 "Innovative Resource Saving Technologies" Law of Ukraine No. 433-IV of 16.01.2003 «On Priority Areas of Innovation Activity in Ukraine», Integrated Program of NTUU «KPI», «Energy of Sustainable Development» and directions of research topics of the Department of Electrical Supply of NTUU «KPI». The purpose of the master's thesis is to develop methods for evaluating and controlling the efficiency of energy use at the enterprise for the production of alcoholic and non-alcoholic beverages. To achieve this goal, the following tasks were solved:  analysis of existing methods for estimating and controlling the volume of energy consumption by the enterprise;  analysis of statistical methods and models of forecasting of electricity consumption volumes at the enterprise;  analysis of factors influencing the consumption of electric energy;  application and possibilities of improvement of existing methods of forecasting of energy consumption;  determining the most appropriate method of forecasting;  development of algorithms for controlling the efficiency of energy use and forecasting of energy consumption. The object of the research is the process of analysis, evaluation and control of the volume of electricity consumption at the enterprise. The subject of the study is the methods and approaches for the analysis, evaluation and control of the volume of electricity consumption at the enterprise. Research methods. Theoretical methods and experimental researches were used in the work, which consist in carrying out a scientific analysis of the trend of changing the volume of electricity consumption depending on the change of factors of influence, methods of mathematical statistics and statistical samples. Methodical basis of the dissertation research are methods of forecasting of electric energy consumption, namely: regression analysis and method of main components. The scientific novelty of the obtained results is as follows: taking into account the general tendencies in changing the volumes of energy consumption, a mathematical model of the basic energy consumption level for the round-bottom dryer of the malt shop is developed, which, unlike the classical regression analysis method, is based on the application of the method of the main components. The results of the analysis of the application of these two methods made it possible to estimate that the mathematical model of the basic energy consumption level for the roundwood dryer of the malt shop is more accurate in the case of its construction by the method of the main components than by the regression analysis. It is also more expedient to apply the main component method to determine the most significant factors that influence the amount of electric power consumption of a carousel dryer when setting its base level. Practical value of work. The developed mathematical model of the volume of electricity consumption at the enterprise on the basis of the main components method allows to estimate the level of achieved energy efficiency at the enterprise and to obtain information on forecasting of the further consumption of electric energy at the industrial enterprise. The obtained results will allow to improve the methodology for establishing the basic level of energy consumption when implementing the system of energy management at industrial enterprises in accordance with the current ISO 50001 standard. The results obtained in the dissertation work were implemented at "UKRENERGOEFEKT Ltd.", Kyiv. Approval of the results of work. The results of the master's thesis were made public: - IV International scientific-technical and teaching-methodical conference "Energy management: the state and prospects of development - PEMS'17" "MANAGEMENT OF ENERGY" from 27.04.2017, Institute of energy saving and energy management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute ". - V International scientific-technical and teaching-methodical conference "Energy management: the state and prospects of development - PEMS'18" "MANAGEMENT OF ENERGY-USAGE" dated April 19, 2018, Institute of Energy Saving and Energy Management, National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute ". - X International scientific and technical conference "ENERGY. ECOLOGY. HUMAN" dated April 27, 2018, Institute of Energy Saving and Energy Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute". Publications. The results of the research were published by: - Borychenko O., Cherniavskyi A., Ostapchyuk Y. Application of principal components method for evaluation of energy efficiency level. Bulletin of NTU "KhPI". Series: New solutions in modern technologies. – Kharkiv: NTU "KhPI", 2018, 42 (1214), xx–xx, doi:10.20998/2413-4295.2018.12.01. To perform calculations in section 3 of the master's thesis the following software was used: STATISTICA; MS Excel.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (ЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ostapchuk_magistr.pdf2.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.