Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33841
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДаник, Юрій Григорович-
dc.contributor.authorКорнейко, Олександр Васильович-
dc.date.accessioned2020-05-28T17:21:00Z-
dc.date.available2020-05-28T17:21:00Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationДаник, Ю. Основи методології формування кіберкомпетенцій у фахівців сектору безпеки і оборони України / Юрій Даник, Олександр Корнейко // Information Technology and Security. – 2018. – Vol. 6, Iss. 2 (11). – Pp. 105–123. – Bibliogr.: 41 ref.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/33841-
dc.description.abstractПроведено аналіз наявних в провідних країнах світу (США, Великобританія, Канада, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Польща) систем підготовки військових фахівців з кібербезпеки для сфер національної безпеки та оборони, а також рівня освіченості населення з питань кібербезпеки. Наведені дані щодо основних військових закладів освіти цих країн, де успішно готуються військові фахівці з кібербезпеки, а також навчальних програм, що пропонуються Департаментом внутрішньої безпеки США (Department of Homeland Security) для проведення навчання дітей в системі дошкільної та шкільної освіти, їх батьків, вчителів тощо. Приведені дані щодо системи та програм підготовки бакалаврів з кібербезпеки в закладах освіти США. Проаналізовані передумови, етапи становлення та існуючий стан системи підготовки в Україні фахівців у сфері кібербезпеки. Встановлено, що формування компетенцій з основ кібербезпеки, у тих хто навчається у закладах вищої освіти сектору безпеки і оборони України, не достатньо враховано у стандартах освіти випускників. Здійснено аналіз основних понять в професійно-компетентнісному підході підготовки фахівців з кібербезпеки. Запропоновані основні положення методології розбудови цілісної системи підвищення кіберосвіченості населення та підготовки фахівців з питань кібербезпеки для сектору безпеки і оборони України. Доведено, що освіченість населення з питань кібербезпеки в Україні необхідно починати ще з дошкільного навчання та запровадити сталу систему шкільної кіберосвіти, що надасть можливість більш якісно підготувати дитину до дорослого життя в сучасному високотехнологічному суспільстві. Уточнені вимоги до навчання з питань кібербезпеки в закладах вищої освіти. Відповідно до кращого зарубіжного досвіду запропоновано основні зусилля в підготовці фахівців із кібербезпеки для сектору безпеки і оборони зосередити на інтеграції наукового, науково-педагогічного та матеріально-технічного потенціалів на єдиній базі, шляхом формування військового закладу вищої освіти (закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання) нового типу у вигляді інтегрованого навчально-наукового та дослідно-випробувального комплексу.uk
dc.format.extentС. 105-123uk
dc.language.isouken
dc.relation.ispartofInformation Technology and Security : Ukrainian research papers collection, 2018, Vol. 6, Iss. 2 (11)en
dc.subjectсектор безпеки і оборониuk
dc.subjectкібербезпекаuk
dc.subjectкіберосвітаuk
dc.subjectкіберкомпетентністьuk
dc.subjectзаклад вищої освітиuk
dc.subjectвійськовий заклад вищої освітиuk
dc.subjectsecurity and defense sectoren
dc.subjectcyber securityen
dc.subjectcyber educationen
dc.subjectcyber competenceen
dc.subjecthigher educational institutionen
dc.subjecthigher military schoolsen
dc.subjectсектор безопасности и обороныru
dc.subjectкибербезопасностьru
dc.subjectкиберобразованиеru
dc.subjectкиберкомпетентностьru
dc.subjectвысшее учебное заведениеru
dc.subjectвысшее военно-учебное заведениеru
dc.titleОснови методології формування кіберкомпетенцій у фахівців сектору безпеки і оборони Україниuk
dc.title.alternativeFundamentals methodology of formation cyber competences at security sector experts and Ukraine defenseen
dc.title.alternativeОсновы методологии формирования киберкомпетенций у специалистов сектора безопасности и обороны Украиныru
dc.typeArticleen
dc.publisher.placeKyiven
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20535/2411-1031.2018.6.2.153495-
dc.subject.udc004.056::378.016en
dc.description.abstractenThe analysis of the existing systems of training military specialists in cybersecurity issues for the national security and defense spheres in a number of leading countries of the world (USA, UK, Canada, Germany, Poland) was conducted. An analysis of the cybersecurity education system of the US population was also conducted. Data is provided about main educational institutions in these countries where military cybersecurity experts are successfully trained, as well as the training programs offered by the US Department of Homeland Security to train children in the system of pre-school and school education, their parents, teachers and other. The data shows system and programs for the preparation of cybersecurity bachelors in higher educational institutions of the United States. Analyzed the prerequisites, stages of formation and the current state of the training system in Ukraine of cybersecurity specialists. It was determined that the standards for training military specialists in higher education institutions of the security and defense sector of Ukraine did not sufficiently take into account their competence in the cybersecurity basics. The analysis of the basic concepts in the professional-competence approach to the training of cybersecurity specialists has been carried out. The main provisions of the methodology for the development of an integrated system of improving cyber-education of the population and training of specialists in cybersecurity issues for the security and defense sector of Ukraine are proposed. It has been shown that raising the level of population education in cybersecurity issues in Ukraine should begin with pre-school education, as well as introduce a permanent school cyber-education system, which will make it possible to better prepare a child for adulthood in a modern high-tech society. Clarified requirements for cybersecurity education in higher education. In accordance with the best foreign experience, it was suggested that the main efforts in training cybersecurity experts for the security and defense sector should be focused on integrating the scientific, pedagogical and material-technical potentials on a single basis, by forming higher military schools (higher education institutions with specific learning conditions) a new type in the form of an integrated teaching and research and experimental test complex.en
dc.description.abstractruПроведен анализ существующих систем подготовки военных специалистов по вопросам кибербезопасности для сфер национальной безопасности и обороны в ряде ведущих стран мира (США, Великобритания, Канада, Федеративная Республика Германия, Республика Польша), а также уровня образованности их населения по вопросам кибербезопасности. Приведены данные об основных учебных заведениях этих стран, где успешно готовятся военные специалисты в сфере кибербезопасности, а также учебных программ, которые предлагаются Департаментом внутренней безопасности США (Department of Homeland Security) для проведения обучения детей в системе дошкольного и школьного образования, их родителей, учителей и др. Приведены данные о системе и программах подготовки бакалавров по кибербезопасности в высших учебных заведениях США. Проанализированы предпосылки, этапы становления и существующее состояние системы подготовки в Украине специалистов по кибербезопасности. Определено, что в стандартах подготовки военных специалистов в высших учебных заведениях сектора безопасности и обороны Украины не достаточно учтены их компетенции по основам кибербезопасности. Осуществлен анализ основных понятий в профессионально-компетентностном подходе к подготовке специалистов по кибербезопасности. Предложены основные положения методологии развития целостной системы повышения киберобразованности населения и подготовки специалистов по вопросам кибербезопасности для сектора безопасности и обороны Украины. Показано, что повышать образованность населения в вопросах кибербезопасности в Украине необходимо начинать уже с дошкольного обучения, а также ввести постоянную систему школьного киберобразования, что позволит более качественно подготовить ребенка к взрослой жизни в современном высокотехнологическом обществе. Уточнены требования к обучению по вопросам кибербезопасности в высших учебных заведениях. В соответствии с лучшим зарубежным опытом предложено основные усилия в подготовке специалистов по кибербезопасности для сектора безопасности и обороны сосредоточить на интеграции научного, научно-педагогического и материально-технического потенциалов на единой базе, путем формирования военно-учебных заведений (высших учебных заведений со специфическими условиями обучения) нового типа в виде интегрированного учебно-научного и опытно-испытательного комплекса.ru
dc.publisherInstitute of Special Communication and Information Protection of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”en
Appears in Collections:Information Technology and Security, Vol. 6, Iss. 2 (11)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITS2018-6-2_09.pdf890.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.