Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/38871
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorФіялка, Світлана Борисівна-
dc.date.accessioned2021-01-21T16:09:24Z-
dc.date.available2021-01-21T16:09:24Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationФіялка, С. Б. Засоби підвищення цитованості наукових публікацій / С. Б. Фіялка // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 4(66). – С. 79–85. – Бібліогр.: 21 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/38871-
dc.language.isoukuk
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/uk
dc.sourceТехнологія і техніка друкарства : збірник наукових праць, 2019, Вип. 4(66)uk
dc.subjectцитованістьuk
dc.subjectкількість цитуваньuk
dc.subjectнауковий журналuk
dc.subjectнаукометрична базаuk
dc.subjectвідкритий доступuk
dc.subjectоприлюднення наукових результатівuk
dc.subjectcitationuk
dc.subjectnumber of citationsuk
dc.subjectscientific journaluk
dc.subjectscientometric databaseuk
dc.subjectopen accessuk
dc.subjectpublication of scientific resultsuk
dc.subjectцитируемостьuk
dc.subjectколичество цитированийuk
dc.subjectнаучный журналuk
dc.subjectнаукометрическая базаuk
dc.subjectоткрытый доступuk
dc.subjectобнародование научных результатовuk
dc.titleЗасоби підвищення цитованості наукових публікаційuk
dc.title.alternativeThe Means for Raising the Citation of Scientific Papersuk
dc.typeArticleuk
dc.format.pagerangeС. 79-85uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20535/2077-7264.4(66).2019.181308-
dc.subject.udc070uk
dc.description.abstractukСтатистика цитувань наукових публікацій відображає визнання оприлюднених наукових ідей, їх вплив на дослідження інших учених та практичну цінність наукових результатів. Як індикатор якості статті цитування важливе для окремого вченого, наукового колективу, установи і країни в цілому. У пропонованій статті на емпіричному матеріалі узагальнено рекомендації щодо підвищення рівня цитування наукових публікацій. Переглянувши Journal Citation Reports компанії Clarivate Analytics за 2019 р., ми виявили, що статті, опубліковані за останні два роки, які мають 50 і більше цитувань, мають такі спільні риси: оглядовий характер, розміщення в наукових журналах відкритого доступу, наявність загальних слів у заголовках (огляд (review), моніторинг (monitoring), ефект (effect), метод (method), теорія (theory), аналіз (analysis), застосування (applications), вивчення (learning), дослідження (study)), п’ять і більше співавторів, наявність таблиць і рисунків. На заваді цитованості можуть стати інформаційний шум, відсутність доступу до публікації, мовний бар’єр, низький рівень видання (відсутність рецензування, непрозора фінансова політика). Щоб зробити статтю більш доступною для широкої аудиторії, потрібно скористатися ORCID, ResearchGate, Mendeley, а також сервісом Kudos, який дає змогу структурувати інформацію про статтю так, що вона буде зрозумілою не лише колегам, а й зможе зацікавити фахівців у сфері бізнесу, промисловості, наукових журналістів. Поліпшити видимість статті для наукової спільноти може також оприлюднення наукових результатів на конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах тощо. Важливо також подбати про пошукову оптимізацію публікації. Проте підвищення цитованості не повинно бути самоціллю, на першому місці має бути наукова цінність, новизна самого дослідження.uk
dc.description.abstractenStatistics of citations of scientific publications reflect the recognition of published scientific ideas, their impact on researches of other scientists and practical value of scientific results. As an indicator of quality article citation is important for a separate scientist, a scientific team, institutions and the country as a whole. In the proposed article on empirical material, recommendations for increasing the level of citation of scientific publications are generalized. After reviewing the Journal Citation Reports of Clarivate Analytics for 2019, we found that the articles published in the last two years, which have 50 and more citations, have the following similarities: the observation nature, publication in open access journals, the presence of common words in titles (review, monitoring, effect, method, theory, analysis, application, learning, study), 5 and more collaborators, presence of tables and figures. The obstacles for citation can be information noise, lack of access to publication, language barrier, low level of publication (no review, non-transparent financial policy). To make the article more accessible to a wider audience, the authors need to use ORCID, ResearchGate, Mendeley, as well as Kudos service, which allows to structure information about the article so that it will be understandable not only to colleagues, but for business, industry and scientific journalists. To improved article visibility for the scientific community it is useful to announce scientific results at conferences, symposiums, seminars, round tables etc. It is also important to take care of search engine optimization. However, raising the citation should not be an end in itself, in the first place should be the scientific value, the novelty of the study.uk
dc.description.abstractruСтатистика цитирований научных публикаций отражает признание обнародованных научных идей, их влияние на исследования других ученых и практическую ценность научных результатов. В качестве индикатора качества статьи цитирование важно для отдельного ученого, научного коллектива, учреждения и страны в целом. В предлагаемой статье на эмпирическом материале обобщены рекомендации по повышению уровня цитирования научных публикаций.uk
dc.publisherВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць, Вип. 4(66)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Titd_2019_4_p79-85.pdf474.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons