Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39017
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorАнтонова-Рафі, Юлія Валеріївна-
dc.contributor.authorМорозов, Іван Валерійович-
dc.date.accessioned2021-01-29T13:00:30Z-
dc.date.available2021-01-29T13:00:30Z-
dc.date.issued2020-12-
dc.identifier.citationМорозов, І. В. Побудова програми фізичної терапії у пацієнтів з флегмонозним апендицитом у післяопераційний період : магістерська дис. : 227 Фізична терапія, ерготерапія / Морозов Іван Валерійович. – Київ, 2020. – 80 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/39017-
dc.language.isoukuk
dc.subjectфллегмозний апендицитuk
dc.subjectхірургічне втручанняuk
dc.subjectкінезіотерапіяuk
dc.subjectпісляопераційний періодuk
dc.subjectphlegmosis appendicitisuk
dc.subjectpostoperative perioduk
dc.subjectkinesiotherapyuk
dc.subjectsurgeryuk
dc.titleПобудова програми фізичної терапії у пацієнтів з флегмонозним апендицитом у післяопераційний періодuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page80 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc615.825:616.346.2-08.uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація викладена на 76 сторінках, літературних джерел 45, серед них 4 іноземних; рис. 22, табл. 3. Актуальність теми. Останнім часом відзначається неухильний зріст захворювань та ушкоджень органів черевної порожнини, які потребують невідкладного хірургічного втручання, призводять до серйозних ускладнень та потребують використання відповідних реабілітаційних заходів на етапах реабілітації. Одним з таких захворювань шлунково-кишкового тракту є флегмонозний апендицит, що дуже часто зустрічається в медичній та хірургічній практиці [1]. Між тим відомо, що раннє застосування засобів фізичної реабілітації дозволяє попередити майже всі ускладнення. Тому використання методів та засобів фізичної реабілітації у хворих після оперативних втручань на органах черевної порожнини з метою видалення флегмонозного апендициту є актуальним [2]. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Магістерська дисертація виконана відповідно до плану НДР «Розробка технологій фізичної терапії та технічних засобів їх здійснення» №01117U002938 кафедри біобезпеки і здоров’я людини КПІ ім. Сікорського. Мета роботи. З’ясувати ефективність застосування фізичної реабілітації у хворих при флегмонозному апендициті у післяопераційний період. Завдання. Дослідити літературні джерела з приводу клініко-фізіологічної характеристики та класифікації апендициту; розкрити клінічні прояви, діагностику та можливі післяопераційні ускладнення флегмонозного апендициту; визначити сучасні методи та засоби фізичної реабілітації при флегмонозному апендициті у післяопераційний період; розробити програму фізичної реабілітації для пацієнтів при флегмонозному апендициті у післяопераційний період та блок-схему до неї; дослідити ефективність розробленої програми реабілітації. Об'єкт дослідження. Процес фізичної реабілітації пацієнтів з флегмонозним апендицитом у післяопераційний період. Предмет дослідження. Структура та зміст програми фізичної реабілітації пацієнтів з флегмонозним апендицитом у післяопераційний період. Методи дослідження. Аналіз науково-методичної літератури, розмова з пацієнтом, вимірювання пульсу, тиску, температури, вимірювання частоти дихання, загальний аналіз крові, аналіз сечі, м’язове тестування (тест Ловетта), електроміографія та вивчення історії хвороби. Наукова новизна одержаних результатів. Полягає в науково-методичній демонстрації комплексної програми фізичної реабілітації пацієнтів з флегмонозним апендицитом у післяопераційний період з комбінуванням різних методик кінезіотерапії. Практичне значення одержаних результатів. Розроблена реабілітаційна програма надає виражений позитивний вплив на тривалість, складність перебігу і ускладнення в процесі реабілітації пацієнтів з флегмонозним апендицитом у післяопераційний період, покращує психо-емоційний стан пацієнтів, стабілізує патологічний процес, покращує зовнішній вигляд і координацію рухів, покращує дихальну та серцево-судинну систему, збільшує силу і витривалість м'язів тулуба. Розроблена програма фізичної реабілітації може бути рекомендована для використання в реабілітаційних центрах, клініках, санаторно-курортних і відновно-оздоровчих закладах охорони здоров'я. За результатами дослідження було опублікована 1 стаття.uk
dc.description.abstractenThe master's dissertation is presented on 76 pages, 45 literary sources, including 4 foreign ones; Fig. 22, table. 3. Actuality of theme. Recently, there has been a steady increase in diseases and injuries of the abdominal cavity, which require urgent surgical intervention, lead to serious complications and require the use of appropriate rehabilitation measures during the rehabilitation stages. One of such diseases of the gastrointestinal tract is phlegmonous appendicitis, which is very common in medical and surgical practice [1]. Meanwhile, it is known that early use of physical rehabilitation can prevent almost all complications. Therefore, the use of methods and means of physical rehabilitation in patients after surgery on the abdominal cavity to remove phlegmonous appendicitis is relevant [2]. Connection of work with scientific programs, plans, topics. The master's dissertation was performed in accordance with the research plan "Development of physical therapy technologies and technical means of their implementation" №01117U002938 Department of Biosafety and Human Health KPI. Sikorsky. The purpose of the work. To determine the effectiveness of physical rehabilitation in patients with phlegmonous appendicitis in the postoperative period. Task. Investigate the literature on clinical and physiological characteristics and classification of appendicitis; to reveal clinical manifestations, diagnosis and possible postoperative complications of phlegmonous appendicitis; to determine modern methods and means of physical rehabilitation for phlegmonous appendicitis in the postoperative period; to develop a program of physical rehabilitation for patients with phlegmonous appendicitis in the postoperative period and a block diagram of it; to investigate the effectiveness of the developed rehabilitation program. Object of study. The process of physical rehabilitation of patients with phlegmonous appendicitis in the postoperative period. Subject of study. The structure and content of the program of physical rehabilitation of patients with phlegmonous appendicitis in the postoperative period. Research methods. Analysis of scientific and methodological literature, conversation with the patient, measurement of heart rate, pressure, temperature, measurement of respiratory rate, general blood test, urine test, muscle testing (Lovett test), electromyography and medical history. Scientific novelty of the obtained results. It consists in a scientific and methodological demonstration of a comprehensive program of physical rehabilitation of patients with phlegmonous appendicitis in the postoperative period with a combination of different methods of kinesiotherapy. The practical significance of the obtained results. The developed rehabilitation program has a pronounced positive effect on the duration, complexity and complications in the rehabilitation of patients with phlegmonous appendicitis in the postoperative period, improves the psycho-emotional state of patients, stabilizes the pathological process, improves appearance and coordination, improves respiratory and cardiovascular system, increases the strength and endurance of the torso muscles. The developed program of physical rehabilitation can be recommended for use in rehabilitation centers, clinics, sanatoriums and health resorts. According to the results of the study, 1 article was published.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (ББЗЛ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morozov_magistr.doc3.38 MBMicrosoft WordView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.