Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45925
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorМарченко, Олександр Іванович-
dc.contributor.authorКравчук, Володимир Вікторович-
dc.date.accessioned2022-01-18T13:00:24Z-
dc.date.available2022-01-18T13:00:24Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationКравчук, В. В. Спосіб визначення незалежних конструкцій перевизначення REDEFINES : магістерська дис. : 123 Комп’ютерна інженерія / Кравчук Володимир Вікторович. – Київ, 2021. – 90 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/45925-
dc.language.isoukuk
dc.subjectстатичний аналіз кодуuk
dc.subjectREDEFINESuk
dc.subjectstatic code analysisuk
dc.titleСпосіб визначення незалежних конструкцій перевизначення REDEFINESuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page90 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc004.4uk
dc.description.abstractukАктуальність теми. XXI століття — вік прогресивного розвитку комп’ютерних технологій. В наш час програмні продукти з’являються і розвиваються з неймовірною швидкістю, тенденції і тренди на технології змінюються щоденно. Внаслідок такого стрімкого розвитку програмування набули популярності різні методи статичного аналізу програмного коду, які спрощують роботу програмістів та допомагають уникнути небажаних помилок. Тому розробка таких інструментів є дуже актуальною в наш час. Однією з таких проблем є використання об’єднань у програмному коді, що вважається поганою практикою, та ускладнює трансляцію програмного коду з об’єднаннями, в мову які їх не підтримують. Сучасні утиліти аналізу програмного коду тільки знаходять такі використання, та сповіщають про їх не доречність, проте не надають ніяких підказок, як же можна позбутись об’єднань. Об’єктом дослідження є конструкції перевизначення мов програмування. Предметом дослідження є спосіб визначення незалежних конструкцій REDEFINES за допомогою статичного аналізу коду. Мета роботи: розробка способу визначення незалежних конструкцій REDEFINES за допомогою статичного аналізу, та його програмна реалізація. Наукова новизна полягає в наступному: вперше запропонований спосіб визначення незалежних конструкцій перевизначення. Практична цінність отриманих в роботі результатів полягає в тому, що запропонований спосіб дозволяє визначати конструкції перевизначення, які використовуються незалежно одна від одної, та в можуть бути видалені, що спрощує трансляцію коду в мови які не підтримують таких конструкцій. Програмна реалізація запропонованого способу для конструкцій REDEFINES мови COBOL дозволяє застосувати його на програмах написаних цією мовою. Апробація роботи. Основні положення і результати роботи були представлені та обговорювались на XIV науковій конференції магістрантів та аспірантів «Прикладна математика та комп’ютинг» ПМК-2021 (Київ, 17-19 листопада 2021 р.), а також на VIІI Міжнародній науково-технічній Internet-конференції, 25-26 листопада 2021 р. у Національному університеті харчових технологій. Структура та обсяг роботи. Магістерська дисертація складається з вступу, п’ятьох розділів та висновків. У вступі подано загальну характеристику роботи, зроблено оцінку сучасного стану проблеми, обґрунтовано актуальність напрямку досліджень, сформульовано мету і задачі досліджень та показано практичну цінність роботи. У першому розділі розглянуто конструкції перевизначення у різних мовах програмування та проблеми які виникають під час їх використання. Проведено аналіз існуючих інструментів статичного аналізу та їх можливостей роботи з конструкціями перевизначення. У другому розділі наведено відомості про методи, алгоритми та інструменти, які використовуються для аналізу програмного коду в магістерській роботі. У третьому розділі подано опис розробленого способу та покрокова ілюстрація його роботи. У четвертому розділі міститься програмна реалізація розробленого способу для конструкції REDEFINES мови COBOL. У п’ятому розділі показано як було виконано тестування розробленого програмного забезпечення, та результати роботи на різних тестових програмах. У висновках представлені результати проведеної роботи. Робота представлена на 83 аркушах, містить 3 додатки та посилання на список використаних літературних джерел.uk
dc.description.abstractenActuality of theme. XXI century — the age of progressive development of computer technology. Nowdays software is appeared and developed with improbably high speed, tendency and trends of the technolody are changed every day. Because of such rapid development of programming became popular different methods of static code analysis that simplify programmers work and help to avoid unwanted errors. Therefore development of such instruments is very actual today. One of such problems is using union in source code that is considered as bad practice and make complicated source code translation into the language that does not support unions. Modern utilities for source code analysis only find such usages and notify about irrelevance but gives no hints about the unions can be eliminated. Object of research is redefinition constructions of programming language. Subject of research дослідження is method for determination of independent construction REDEFINES using static code analysis. Purpose: develoрmet of the method for determination of independent construction REDEFINES using static code analysis and its programming implementation. Scientific novelty consist in the for the first time proposed method for determination of independent redefinition construction. Practical value received in the work result consist in that proposed method allows determine redefinition constructions that are used independently from each other and could be eliminated that simplify source code translation into the languages that does not support such constructions. Programming implementation of the proposed method for construction REDEFINES of the COBOL language allows to apply the method on the COBOL programs. Testing of work. Main state and results of work were presented and discussed on XIV scientific conference of masters and postgraduates “Applied math and computation” PMK-2021 (Kyiv, 17-19 November 2021), also on VIІI International scientific and technical Internet conference, 25-26 November 2021 in National university of food technologies. Structure and scope of work. Master’s dissertation consists with introduction, five chapters and conclusions. In introduction filed general charachteristic of work, estimated modern state of the problem, justified actuality and vector of the research, formulated purpose and tasks of research and showed practical value of work. In first chapter considered redefinition constructions in different programming languages and problems that occurs while using them. Analysis of existing static code analysis instruments and how they work with redefinitions. In second chapter bent data about algorithms, methods and instruments that are used for source code analysis in the master’s work. In third chapter is the description of developed method and step-by-step illustration of its work. In fourth chapter is description of programming implementation for costruction REDEFINES in COBOL language. In fifth chapter showed how developed software was tested and results on test programs. In conclusions presented results of the work. The work is presented on 83 pages, contains 3 additions and used literature list.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (СПСКС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kravchuk_magistr.pdf2.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.