Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/8585
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПрокоф’єва-Янчиленко, Дарія-
dc.contributor.authorProkof’eva-Yanchilenko, Daria-
dc.contributor.authorПрокофьева-Янчиленко, Дария-
dc.date.accessioned2014-09-09T11:22:03Z-
dc.date.available2014-09-09T11:22:03Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationПрокоф’єва-Янчиленко Д. Оцінювання ризиків та загроз злочинності у забезпеченні кримінологічної безпеки / Дарія Прокоф’єва-Янчиленко // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні : науково-технічний збірник. – 2012. – Вип. 2(24). – С. 29–33. – Бібліогр.: 9 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/8585-
dc.language.isoukuk
dc.subjectКримінологічна безпекаuk
dc.subjectзлочинністьuk
dc.subjectпричинністьuk
dc.subjectуправління ризикамиuk
dc.subjectоцінювання ризиківuk
dc.titleОцінювання ризиків та загроз злочинності у забезпеченні кримінологічної безпекиuk
dc.title.alternativeEveluation of risk and crime threat in criminological security guaranteeuk
dc.title.alternativeОценка рисков и угроз преступности в обеспечении криминологической безопасностиuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.pagerangeС. 29-33uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameПравове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні: науково-технічний збірникuk
dc.subject.udc343.9.02.005.334(477)uk
dc.description.abstractukНабуття злочинністю в сучасному світі статусу однієї з найбільш істотних загроз національній безпеці на загальнодержавному та міжнародному рівні вимагає нових підходів у дослідженні злочинності та її конкретизованих проявів, а також нових стратегій протидії зазначеним негативним явищам. Враховуючи, що суспільство фактично існує в умовах ризику злочинності, видається перспективним застосування до оцінки та прогнозування динаміки злочинності методології ризик-менеджменту та превентивного управління системою кримінологічної безпеки. Оскільки у сфері кримінологічної безпеки наслідки настання певної події (реалізації кримінальної загрози) розглядаються з негативної точки зору, управління ризиками в даному випадку має приділяти основну увагу превентивним заходам або заходам, що зменшують розміри негативних наслідків. Основою для відповідних заходів (як і заходів щодо забезпечення кримінологічної безпеки в цілому) слугує оцінювання ризиків та загроз злочинності як процес збору та аналізу інформації про: характер і масштаби загроз кримінологічній безпеці; слабкі сторони систем і засобів забезпечення кримінологічної безпеки, а також інших особливостей юрисдикції, які роблять її привабливою для осіб, втягнених у злочинну діяльність (насамперед у її організованих формах). Метою оцінювання ризиків кримінологічної безпеки є виявлення методів злочинної діяльності (насамперед у її організованих формах) у межах юрисдикції, визначення частоти використання цих методів, їх ефективності й пошуку «слабких місць» у системах і засобах здійснення злочинної діяльності. Оцінювання ризиків та загроз злочинності реалізується в рамках системи управління ризиком, яка базується на комплексному процесному підході. До складу процесів системи входять: ідентифікація ризику; аналіз ризику; визначення ступеня (оцінювання) ризику; обробка ризику; комунікація ризику; постійне поліпшення системи оцінювання ризиків. Система управління ризиками злочинності має бути впроваджена в усі правоохоронні практики, адже процеси управління ризиками мають стати частиною процесів забезпечення кримінологічної безпеки й національної безпеки України в цілому. Зокрема, ризик-менеджмент має бути впроваджений у політику розвитку, оцінку стратегічного планування протидії злочинності, а також у процеси управління соціальними змінами. На перший план при цьому виходить проблема інформаційної причинності, адже пізнання та використання в науках кримінального циклу та правоохоронній практиці закономірностей існування інформаційних взаємозв’язків відкриває нові перспективи в досягненні їх основної спільної мети – забезпечення кримінологічної безпеки, а також привносить нові ідеї щодо співвідношення загальної детермінації та свободи волі при вчиненні злочину, розуміння причин та умов злочинності, причинно-наслідкового зв’язку в механізмі злочину, так званого «елементу вірогідності», відображення механізму злочину, прогностичних можливостей правоохоронних органів тощо.uk
dc.description.abstractenIn the modern world the status of one of the most significant threats to national security at the national and international level was given to the criminality and it requires new approaches in the study of crime and its manifestations concretized, and new strategies to counter these negative phenomena. Consider that society actually exist at risk of crime, a promising application to the estimation and prediction of the dynamics of crime methodology of risk management and control system of preventive security criminology.As in the field of criminological security implications a certain event (realization criminal threat) are considered from a negative point of view, risk management in this case should focus on preventive measures or measures that reduce the size of negative consequences. The basis for the relevant activities (as well as measures to ensure the safety of criminology in general) is the assessment of the risks and threats of crime as a process of information gathering and analysis, which examines: the nature and extent of threats criminological security weaknesses of the systems and means of criminological security and other features of the jurisdiction that make it attractive to people involved in criminal activity (especially in its organized forms). The purpose of risk assessment is to identify security criminological methods of criminal activity (especially in its organized forms) within the jurisdiction to determine the frequency of use of these methods, their effectiveness and search for "weak spots" in the systems and means of criminal activity. Assessment of risks and threats of crime is realized in the framework of risk management, which is based on an integrated process approach. The structure of system processes include: risk identification, risk analysis, determination of (estimated) risk, risk treatment, risk communication and continual improvement of the system of risk assessment.The risk management system of crime should be embedded in all law enforcement practices, and risk management processes should be part of the processes to ensure safety and criminological Ukraine's national security in general. In particular, risk management should be incorporated into policy development, evaluation of strategic planning to crime, as well as in the management of social change. At the forefront of the yield of the problem of information causality, because the knowledge and use of science in criminal cycle and law practice patterns of existence interconnectivity opens new prospects to achieve their main common goal-ensuring criminological security, and brings new ideas on ratio of total determination and freedom of will during the commitment of the crime, understanding the causes and conditions of crime causation in the mechanism of the crime, the so-called "element of probability", reflections crime mechanism, predictive capability of law enforcement agencies, etc.uk
dc.description.abstractruПолучение преступностью в современном мире статуса одной из наиболее существенных угроз национальной безопасности на общегосударственном и международном уровне требует новых подходов в исследовании преступности и ее конкретизированных проявлений, а также новых стратегий противодействия указанным негативным явлениям. Учитывая, что общество фактически существует в условиях риска преступности, представляется перспективным применение к оценке и прогнозированию динамики преступности методологии риск-менеджмента и превентивного управления системой криминологической безопасности. Поскольку в сфере криминологической безопасности последствия наступления определенного события (реализации криминальной угрозы) рассматриваются с негативной точки зрения, управление рисками в данном случае должно уделять основное внимание превентивным мерам или мероприятиям, уменьшающие размеры негативных последствий. Основой для соответствующих мероприятий (как и мер по обеспечению криминологической безопасности в целом) служит оценка рисков и угроз преступности как процесс сбора и анализа информации, при котором исследуются: характер и масштабы угроз криминологической безопасности; слабые стороны систем и средств обеспечения криминологической безопасности, а также других особенностей юрисдикции, которые делают ее привлекательной для лиц, вовлеченных в преступную деятельность (прежде всего в ее организованных формах). Целью оценки рисков криминологической безопасности является выявление методов преступной деятельности (прежде всего в ее организованных формах) в пределах юрисдикции, определение частоты использования этих методов, их эффективности и поиска «слабых мест» в системах и средствах осуществления преступной деятельности. Оценка рисков и угроз преступности реализуется в рамках системы управления риском, которая базируется на комплексном процессном подходе. В состав процессов системы входят: идентификация риска, анализ риска, определение степени (оценки) риска; обработка риска; коммуникация риска; постоянное улучшение системы оценки рисков. Система управления рисками преступности должна быть внедрена во все правоохранительные практики, а процессы управления рисками должны стать частью процессов обеспечения криминологической безопасности и национальной безопасности Украины в целом. В частности, риск-менеджмент должен быть внедрен в политику развития, оценку стратегического планирования противодействия преступности, а также в процессы управления социальными изменениями. На первый план при этом выходит проблема информационной причинности, поскольку познание и использование в науках криминального цикла и правоохранительной практике закономерностей существования информационных взаимосвязей открывает новые перспективы в достижении их основной общей цели–обеспечения криминологической безопасности, а также привносит новые идеи относительно соотношения общей детерминации и свободы воли при совершении преступления, понимания причин и условий преступности, причинно-следственной связи в механизме преступления, так называемого «элемента вероятности», отражения механизма преступления, прогностических возможностей правоохранительных органов и т. д.uk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
Appears in Collections:Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні: науково-технічний збірник, Вип. 2(24)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_p29.pdf302.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.