Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/8621
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЯремчук, Юрій-
dc.contributor.authorКец, Дмитро-
dc.contributor.authorЖевега, Тетяна-
dc.contributor.authorБезпалий, Кирило-
dc.contributor.authorЯремчук, Юрий-
dc.contributor.authorКец, Дмитрий-
dc.contributor.authorЖевега, Татьяна-
dc.contributor.authorБеспалый, Кирилл-
dc.contributor.authorYaremchuk, Yuri-
dc.contributor.authorRings, Dmitri-
dc.contributor.authorZhevega, Tatiana-
dc.contributor.authorBespalyj, Cyril-
dc.date.accessioned2014-09-10T12:54:25Z-
dc.date.available2014-09-10T12:54:25Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationЯремчук Ю. Вирішення проблеми доступності до мережі інтернет шляхом динамічного балансування пропускної здатності каналу WEB-трафіку / Юрій Яремчук, Дмитро Кец, Тетяна Жевега, Кирило Безпалий // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні : науково-технічний збірник. – 2012. – Вип. 1(23). – С. 58-64.– Бібліогр.: 6 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/8621-
dc.language.isoukuk
dc.subjectПроблема доступностіuk
dc.subjectметоди прогнозуванняuk
dc.subjectдинамічне балансуванняuk
dc.titleВирішення проблеми доступності до мережі інтернет шляхом динамічного балансування пропускної здатності каналу WEB-трафікуuk
dc.title.alternativeРешение проблемы доступности к сети интернет путем динамического балансировки пропускной способности канала WEB-трафикаuk
dc.title.alternativeOf problem of availability to network by dynamic balancing bandwidth WEB-traffic solutionuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.pagerangeС. 58-64uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameПравове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні: науково-технічний збірникuk
dc.subject.udc004.051uk
dc.description.abstractukНа сьогодні в багатьох підприємствах, установах та організаціях, що використовують локальні мережі актуальною є проблема обмеження пропускної здатності каналу доступу цих мереж до глобальної мережі Інтернет, що часто створює передумови до пікових навантажень. Існуючі методи аналізу мережевого трафіку та розроблені на його основі методи прогнозування не дають можливості виконувати динамічне балансування пропускної здатності каналу між користувачами мережі. Відомі методи прогнозування використовувані в мережі вимагають наявності інформації про фактичне використання мережевого трафіку за досить великі проміжки часу та не дають точності прогнозу хоча б до 10% за умови відсутності самоподібності трафіку. Для вирішення проблеми доступності до мережі Інтернет було запропоновано метод прогнозування навантаження в мережі, що базується на попередньому аналізі фактичних даних про використання мережі користувачами і розрахунком лінійного тренду та показників сезонності. Такий підхід дозволяє з досить малим відсотком похибки спрогнозувати на короткий проміжок часу навантаження на мережу, за рахунок фільтрування та відкидання малоактивних проміжків часу, які можуть вплинути на прогноз. В свою чергу прогнозування навантаження дозволяє розподілити трафік між окремими підмережами локальної мережі та надати доступ до глобальної мережі Інтернет. Також було показано практичне застосування запропонованого методу прогнозування для локальної мережі досить великих розмірів, що підтверджує можливість його використання в мережах підприємств.uk
dc.description.abstractenToday, many enterprises, institutions and organizations use local network meet the actual problem of limiting the bandwidth of access networks to the Internet, which often creates the preconditions for peak loads. Existing methods for analyzing network traffic and developed on the basis of its forecasting methods do not allow performing dynamic balancing bandwidth between network users. Known methods of prediction used in the network, require information on the actual use of network traffic over a sufficiently long period of time and do not give accurate prediction of at least 10% in the absence of self-similarity of traffic. To solve the problem of accessibility to the Internet has been proposed a method of predicting the load on the network, based on preliminary analysis of the evidence on the use of network users, the calculation of the linear trend and seasonal indices. This approach allows a small enough percentage to forecast error for a short period of time the load on the network by filtering and discarding the low-activity periods, which may affect the prognosis. In turn, load forecasting allows you to distribute traffic between the individual subnets network and provide access to the Internet. It was also shown the practical application of the proposed prediction method for local area network is larger, which confirms the possibility of its use in enterprise networks.uk
dc.description.abstractruНа сегодня во многих предприятиях, учреждениях и организациях, которые используют локальные сети актуальной является проблема ограничения пропускной способности канала доступа этих сетей к глобальной сети Интернет, что часто создает предпосылки к пиковым нагрузкам. Существующие методы анализа сетевого трафика и разработанные на его основе методы прогнозирования не дают возможности выполнять динамическую балансировку пропускной способности канала между пользователями сети. Известные методы прогнозирования используемые в сети, требуют наличия информации о фактическом использовании сетевого трафика за достаточно большие промежутки времени и не дают точности прогноза хотя бы до 10% при условии отсутствия самоподобия трафика. Для решения проблемы доступности к сети Интернет был предложен метод прогнозирования нагрузки в сети, основанный на предварительном анализе фактических данных об использовании сети пользователями, расчетом линейного тренда и показателей сезонности. Такой подход позволяет с достаточно малым процентом погрешности спрогнозировать на короткий промежуток времени нагрузку на сеть, за счет фильтрации и отбрасывания малоактивных промежутков времени, которые могут повлиять на прогноз. В свою очередь, прогнозирование нагрузки позволяет распределить трафик между отдельными подсетями локальной сети и предоставить доступ к глобальной сети Интернет. Также было показано практическое применение предложенного метода прогнозирования для локальной сети достаточно больших размеров, что подтверждает возможность его использования в сетях предприятий.uk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
Appears in Collections:Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні: науково-технічний збірник, Вип. 1(23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_p58.pdf364.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.