Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/8622
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСавченко, Юлій-
dc.contributor.authorРозоронів, Георгій-
dc.contributor.authorТолюпа, Сергій-
dc.contributor.authorСавченко, Юлий-
dc.contributor.authorРозоринов, Георгий-
dc.contributor.authorТолюпа, Сергей-
dc.contributor.authorSavchenko, Yuliy-
dc.contributor.authorRozorinov, Georgiy-
dc.contributor.authorTolyupa, Sergey-
dc.date.accessioned2014-09-10T13:01:35Z-
dc.date.available2014-09-10T13:01:35Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationСавченко Ю. Контроль как механизм обеспечения безопасности информационного обмена в компьютерных сетях и системах / Юлий Савченко, Георгий Розоринов, Сергей Толюпа // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні : науково-технічний збірник. – 2012. – Вип. 1(23). – С. 65-70.– Бібліогр.: 3 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/8622-
dc.language.isoukuk
dc.subjectНадійністьuk
dc.subjectгруповий кодuk
dc.subjectдостовірністьuk
dc.subjectбезпекаuk
dc.subjectнадмірністьuk
dc.titleКонтроль як механізм забезпечення безпеки інформаційного обміну в комп'ютерних мережах і системахuk
dc.title.alternativeКонтроль как механизм обеспечения безопасности информационного обмена в компьютерных сетях и системахuk
dc.title.alternativeControl as a mechanism of providing safety of informative exchange is in computer networks and systemsuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.pagerangeС. 65-70uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameПравове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні: науково-технічний збірникuk
dc.subject.udc519.95uk
dc.description.abstractukУ зв’язку з використанням комп’ютерних мереж як засобу інформаційного обміну в системах управління реальними процесами в промисловості, банках та оборонних об'єктах особлива увага приділяється їх безпеці і надійності. Вже на інтуїтивному рівні поняття безпека й надійність – майже синоніми. Очевидно, що безпека пов'язана з надійністю не тільки апаратних засобів, але і програмного забезпечення, що реалізовує обробку і передачу інформації між робочими станціями (абонентами) комп'ютерної мережі. У роботі розглядається завдання забезпечення достовірності і безпеки інформаційного обміну на основі використання інформаційної надмірності, яка присутня природно або введена штучно. Запропонована методика визначення реальної вірогідності невиявлення помилок в умовах застосування групових кодів. Отримані оцінки для деяких конкретних і широко вживаних в комп'ютерних мережах кодів. Запропонований підхід дозволяє точно розрахувати виявляючу здатність заданого коду відносно конкретних помилок. Це створює передумови для реалізації мереж з гарантованою безпекою інформаційного обміну шляхом вибору відповідного коду, де безпека, по суті, є вірогідністю відсутності помилок у повідомленні.uk
dc.description.abstractenIn connection with the use of computer networks as a mean of informative exchange in control the system by the real processes in industry, jars and defensive objects the special attention is spared their safety and reliability. Already at intuitional level of concept of safety and reliability almost synonyms. Obviously, that safety is related to reliability of not only vehicle facilities but also software, realizing treatment and passing to information between the work stations (by subscribers) of computer network. The task of providing of authenticity and safety of informative exchange is in-process examined on the basis of the use of informative surplus, present naturally or entered artificially. The method of determination of the real probability of undetection of errors is offered in the conditions of application of group kodas. Estimations are got for some concrete and widely applied in computer networks kodas. Offered approach allows exactly to expect discovering ability of the set koda in relation to concrete errors. It creates pre-conditions for realization of networks with the assured safety of informative exchange by the choice of the proper koda, where safety, in fact, is probability of absence of errors in a report.uk
dc.description.abstractruВ связи с использованием компьютерных сетей в качестве средства информационного обмена в системах управления реальными процессами в промышленности, банках и оборонных объектах особое внимание уделяется их безопасности и надежности. Уже на интуитивном уровне понятия безопасности и надежности – почти синонимы. Очевидно, что безопасность связана с надежностью не только аппаратных средств, но и программного обеспечения, реализующего обработку и передачу информации между рабочими станциями (абонентами) компьютерной сети. В работе рассматривается задача обеспечения достоверности и безопасности информационного обмена на основе использования информационной избыточности, присутствующей естественно или введенной искусственно. Предложена методика определения реальной вероятности необнаружения ошибок в условиях применения групповых кодов. Получены оценки для некоторых конкретных и широко применяемых в компьютерных сетях кодов. Предлагаемый подход позволяет точно рассчитать обнаруживающую способность заданного кода по отношению к конкретным ошибкам. Это создает предпосылки для реализации сетей с гарантированной безопасностью информационного обмена путем выбора соответствующего кода, где безопасность, по сути, является вероятностью отсутствия ошибок в сообщении.uk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
Appears in Collections:Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні: науково-технічний збірник, Вип. 1(23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_p65.pdf269.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.