Бакалаврські роботи (ДММОМ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 70
 • ДокументВідкритий доступ
  Удосконалення елементів конструкції установки СНТ-5П для випробувань матеріалів в умовах складного напруженого стану
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-06) Якубенко, Євгеній Олександрович; Заховайко, Олександр Панасович
  Проведено модифікацію приводу і редуктора установки шляхом вибору оптимальних вузлів та умов роботи. Спроектовані усі елементи приводу, за показниками якості зачеплення з використанням програмного забезпечення K-PRO було оптимізовано зубчасту передачу для підвищення її ефективності. Плиту, на якій фіксується дана установка було розраховано на міцність і жорсткість. Методами теорії пружності проведено розрахунки напружено-деформованого стану в ексцентричному кільці при крученні його моментом. За допомогою методу скінченних елементів та програмного комплексу Simcenter Femap досліджено напружено-деформований стан тонкостінного зразка для випробувань на розтяг. Методами теорії коливань визначено власні частоти та форми коливань проміжного валу редуктора.
 • ДокументВідкритий доступ
  Вибір і обґрунтування конструкційних параметрів редуктора установки УСНС-3 для випробувань матеріалів в умовах плоского напруженого стану
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-06) Яковчук, Павло Віталійович; Кривов, Георгій Олексійович
  Мета даної роботи присвячена розрахунку і проектуванню конструктивних елементів та вузлів установки УСНС-3 для випробувань матеріалів в умовах складного напруженого стану. В роботі були спроектовані елементи приводу випробувальної установки, оптимізовано зубчату циліндричну передачу; розраховано методом скінчених елементів пустотілий зразок, проведено розрахунок круглої східчастої пластини; методами теорії пружності був розрахований напружений стан ступінчастого вала при крученні моментом, а також були проведені числові розрахунки власних частот та відповідних власних форм проміжного валу модифікованого редуктора установки УСНС-3.
 • ДокументВідкритий доступ
  Корегування параметрів приводу випробувальної установки УСНС-2 для випробувань матеріалів при комбінованих режимах навантаження
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-06) Чорнуха, Мирослава Миколаївна; Бабенко, Андрій Єлісейович
  Спроектовано усі елементи приводу установки. З використанням програмного забезпечення K-PRO керуючись показниками якості, для підвищення ефективності зачеплення, було проведено оптимізацію зубчастої передачі. Розраховано й досліджено опорну плиту для установки. За допомогою методів теорії пружності , а саме варіаційного методу, визначено напружено-деформований стан стержня трапецеїдального перерізу при крученні моментом. Спроектовано випробувальний зразок й проведено його чисельний розрахунок напружено-деформованого стану за допомогою програмного забезпечення FEMAP. Визначено власні частоти методами теорії коливань проміжного валу редуктора установки УСНС-2 задля запобігання резонансу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Вибір і обґрунтування конструкційних параметрів двоступінчастого редукторавипробувальної установки УСНС-2
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-06) Чіпенко, Максим Денисович; Кривов, Георгій Олексійович
  В роботі проведено модифікацію приводу і редуктора установки шляхом вибору оптимальних вузлів та умов роботи. Спроектовані усі елементи приводу, за показниками якості зачеплення з використанням програмного забезпечення K-PRO було оптимізовано зубчасту передачу для підвищення її ефективності. Плиту, на якій фіксується дана установка було розраховано на міцність і жорсткість. Методами теорії пружності проведено розрахунки напружено-деформованого стану порожнистого нескінченного циліндра при його навантаженні на бічних поверхнях. За допомогою методу скінченних елементів та програмного комплексу Ansys Mechanical досліджено напружено-деформований стан тонкостінного зразка для випробувань на розтяг. Методами теорії коливань визначено власні частоти та форми коливань проміжного валу редуктора.
 • ДокументВідкритий доступ
  Модернізація черв’ячного двоступінчастого редуктора установки СНТ-6У для дослідження деформування трубчастих зразків в умовах складного навантаження
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-06) Філюрський, Данило Анатолійович; Заховайко, Олександр Панасович
  Мета даної роботи присвячена розрахунку і проектуванню конструктивних елементів та вузлів установки СНТ-6У для випробувань матеріалів в умовах складного напруженого стану. У цій роботі були спроектовані елементи приводу досліджуваної випробувальної установки, оптимізовано зубчату косозубу циліндричну передачу використовуючи програмний комплекс K-PRO; розраховано на міцність і жорсткість зразок круглої ступінчастої пластини; методами теорії пружності був розрахований напружений стан стержня при крученні з перерізом у вигляді рівнобедренної трапеції, а також були проведені числові розрахунки власних частот та відповідних власних форм проміжного валу модифікованого редуктора установки СНТ-6У.
 • ДокументВідкритий доступ
  Проектування удосконаленого приводу установки УМЕ-10ТМ для механічних випробувань матеріалів при статичному і циклічному розтязі-стиску
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-06) Ребристий, Данііл Ігорович; Тимошенко, Олександр Вікторович
  Були спроектовані елементи приводу випробувальної установки, оптимізовано зубчату циліндричну передачу; розраховано методом скінчених елементів зразок круглої ступінчастої пластини; методами теорії пружності визначено напружений стан кулі, що стискається силами прикладеними у полюсах, а також були проведені числові розрахунки власних частот та відповідних власних форм проміжного вала модифікованого редуктора установки УМЕ-10ТМ.
 • ДокументВідкритий доступ
  Удосконалення черв’ячно-циліндричного редуктора установки УСНС-3 для випробувань матеріалів на статичну та малоциклову міцність за простого та складного навантаження
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-06) Поладько, Оксана Миколаївна; Коваль, Віктор Вікторович
  В роботі був модифікований привід і редуктор установки та обрані оптимальні габаритні значення вузлів. Всі елементі редуктора були накреслені в програмному комплексі КОМПАС-3D V-16.15. В роботі була проведена оптимізація зубчастого зачеплення за показниками якості зачеплення. Плиту, на якій фіксується дана установка було розраховано на міцність і жорсткість. Методами теорії пружності проведено розрахунки напружено-деформованого стану при крученні стержня моментом. За допомогою методу скінченних елементів та програмного комплексу Ansys Mechanical досліджено напружено-деформований стан тонкостінного зразка для випробувань на кручення. Методами теорії коливань визначено власні частоти та форми коливань проміжного валу редуктора.
 • ДокументВідкритий доступ
  Модернізація конструктивних елементів приводу випробувальної установки УСНС-2 для випробувань матеріалів на розтяг з крученням
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-06) Пилипчук, Іван Сергійович; Кривов, Георгій Олексійович
  Бакалаврська робота присвячена модифікації привода випробувальної установки УСНС-2 для механічних випробувань матеріалів на розтяг з крученням. В даній роботі проведено модифікацію приводу і редуктора установки шляхом вибору оптимальних вузлів та умов роботи. Спроектовані усі елементи приводу, за показниками якості зачеплення з використанням програмного забезпечення K-PRO було оптимізовано зубчасту передачу для підвищення її ефективності. Плиту, на якій фіксується дана установка було розраховано на міцність і жорсткість. Методами теорії пружності проведено розрахунки напружено-деформованого стану секторіального стержня при крученні. За допомогою програмного комплексу SolidWorks досліджено напружено-деформований стан зразка для випробувань на кручення. Методами теорії коливань визначено власні частоти та форми коливань проміжного валу редуктора.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробкa тa удосконaлeння конструктивних eлeмeнтiв тa вузлiв устaновки УМE-10Т для випробувaнь в умовaх стaтичного i циклiчних нaвaнтaжeнь мaтeрiaлiв розтягом-стиском
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-06) Охрiмчук, Олeксaндр Сeргiйович; Кривов, Гeоргiй Олeксiйович
  В роботi провeдeно модифiкaцiю приводу i рeдукторa устaновки шляхом вибору оптимaльних вузлiв тa умов роботи. Спроeктовaнi усi eлeмeнти приводу, зa покaзникaми якостi зaчeплeння з використaнням прогрaмного зaбeзпeчeння було оптимiзовaно зубчaсту пeрeдaчу для пiдвищeння її eфeктивностi. Плиту, нa якiй фiксується дaнa устaновкa було розрaховaно нa мiцнiсть i жорсткiсть. Мeтодaми тeорiї пружностi провeдeно розрaхунки нaпружeно-дeформовaного стaну плоского зрaзкa з трiщиною. Зa допомогою мeтоду скiнчeнних eлeмeнтiв тa прогрaмного комплeксу Ansys Mechanical дослiджeно нaпружeно-дeформовaний стaн тонкостiнного зрaзкa для випробувaнь нa розтяг. З використaнням мeтодiв тeорiї коливaнь визнaчeно влaснi чaстоти тa форми коливaнь промiжного вaлу рeдукторa.
 • ДокументВідкритий доступ
  Модернізація редуктора установки СНТ-6У для дослідження трубчастих зразків при навантаженні осьовою силою і крутним моментом
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-06) Никифоров, Артем Олександрович; Онищенко, Євген Євгенович
  Проведено модифікацію приводу і редуктора установки шляхом вибору оптимальних вузлів та умов роботи. Спроектовані усі елементи приводу, за показниками якості зачеплення з використанням програмного забезпечення було оптимізовано зубчасту передачу для підвищення її ефективності. Плиту, на якій фіксується дана установка було розраховано на міцність і жорсткість. Методами теорії пружності проведено розрахунки напружено-деформованого стану нескінченної пластини з овальним отвором. За допомогою методу скінченних елементів та програмного комплексу Ansys Mechanical досліджено напружено-деформований стан тонкостінного зразка для випробувань на розтяг. Методами теорії коливань визначено власні частоти та форми коливань проміжного валу редуктора.
 • ДокументВідкритий доступ
  Проектування циліндричного двоступінчастого редуктора удосконаленої установки СНТ-5П для випробувань матеріалів в умовах складного напруженого стану
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-06) Немикін, Ілля Дмитрович; Бобир, Микола Іванович
  Мета даної роботи присвячена проектуванню циліндричного двоступінчастого редуктора удосконаленої установки СНТ-5П для випробувань матеріалів в умовах складного напруженого стану. В роботі були спроектовані елементи приводу випробувальної установки, оптимізовано зубчату циліндричну передачу; розраховано методом скінчених елементів зразок круглої ступінчастої пластини; методами теорії пружності був розрахований напружений стан ексцентричного кільця при кручені моментом, а також були проведені числові розрахунки власних частот та відповідних власних форм проміжного валу модифікованого редуктора установки СНТ-5П.
 • ДокументВідкритий доступ
  Модернізація конструктивних елементів випробувальної установки СНТ-5 для механічних випробувань матеріалів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-06) Мороз, В’ячеслав В’ячеславович; Долгов, Микола Анатолійович
  Дана бакалаврська робота присвячена модернізація конструктивних елементів випробувальної установки СНТ-5 для механічних випробувань матеріалів. В даній роботі проведено модифікацію приводу і редуктора шляхом підбору оптимальних параметрів за наших умов роботи. Спроектовані елементи приводу випробувальної установки, виконано оптимізацію циліндричної зубчастої передачі редуктора за показниками зачеплення, для уникнення підрізання зубців. Виконано перевірку на міцність і жорсткість опорної плити, на якій рекомендується фіксація установки. Методами теорії пружності визначено напружено-деформований стан стержня, при крученні моментом. Використовуючи програму Femap та метод скінченних елементів було досліджено напружено-деформований стан випробувального зразка для дослідження на кручення. Визначені власні частоти і відповідні їм власні форми крутних коливань системи з двома ступенями вільності.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розрахунок та модернізація конструктивних елементів та вузлів установки СН-10 для дослідження механічних властивостей матеріалів в умовах складного напруженого стану
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-06) Мордерер, Ілля Олександрович; Боронко, Олег Олександрович
  Проведено модифікацію приводу і редуктора установки шляхом вибору оптимальних вузлів та умов роботи. Спроектовані усі елементи приводу, за показниками якості зачеплення з використанням програмного комплексу на сайті http://dmm-om.tk/ було оптимізовано зубчасту передачу для підвищення її ефективності. За допомогою методу скінченних елементів та програмного комплексу FEMAP 2021.2 досліджено напружено-деформований стан тонкостінного трубчастого зразка для випробувань на розтяг. Плиту, на якій фіксується дана установка було розраховано на міцність і жорсткість. Методами теорії коливань визначено власні частоти та форми коливань проміжного валу редуктора. Методами теорії пружності проведено розрахунки напружено-деформованого стану трубчастих пустотілих колон установки під час напруження при закріпленні траверс.
 • ДокументВідкритий доступ
  Удосконалення черв’ячного двоступінчастого редуктора установки СН-10 для дослідження деформування матеріалів при складному напруженому стані
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-06) Мелещенко, Владислав Миколайович; Кривов, Георгій Олексійович
  В даній роботі проведено модифікацію приводу і редуктора установки шляхом вибору оптимальних вузлів та умов роботи. Спроектовані усі елементи приводу, за показниками якості зачеплення з використанням програмного забезпечення K-PRO було оптимізовано зубчасту передачу для підвищення її ефективності. Плиту, на якій фіксується дана установка було розраховано на міцність і жорсткість. Методами теорії пружності проведено розрахунки напружено-деформованого стану при крученя перерізу z-образної форми.За допомогою методу скінченних елементів та програми Femap досліджено напружено-деформований стан тонкостінного зразка для випробувань на кручення. Методами теорії коливань визначено власні частоти та форми коливань проміжного валу редуктора.
 • ДокументВідкритий доступ
  Удосконалення конічно-циліндричного редуктора установки КМ-50 для дослідження деформування матеріалів при крученні
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-06) Медолазов, Руслан Русланович; Долгов, Микола Анатолійович
  В даній роботі проведено модифікацію приводу і редуктора шляхом підбору оптимальних параметрів за заданих умов експлуатації. Спроектовані елементи приводу випробувальної установки, виконано оптимізацію циліндричної зубчастої передачі редуктора за показниками зачеплення, для уникнення підрізання зубців. Виконано перевірку на міцність та жорсткість опорної плити, на якій рекомендується фіксація установки. Методами теорії пружності визначено напружено-деформований стан при крученні зразка неправильного еліптичного перерізу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Удосконалення конструкції циліндричного двоступінчастого редуктора установки 2054Р-5 для експериментального дослідження деформування матеріалів при статичному навантаженні
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-06) Малинський, Вячеслав Михайлович; Заховайко, Олександр Панасович
  Метою дипломного проекту є удосконалення конструкції циліндричного двоступінчастого редуктора установки 2054Р-5 для експериментального дослідження деформування матеріалів при статичному навантаженні. В дипломній роботі були спроектовані та сконструйовані елементи приводу випробувальної установки, відкореговано та оптимізовано зубчату циліндричну передачу; розраховано методом скінчених елементів опорну плиту установки у вигляді круглої ступінчастої пластини; методами теорії пружності був розрахований напружений стан конусу при розтязі; були визначені числові розрахунки власних частот та відповідних власних форм проміжного валу редуктора установки 2054Р-5.
 • ДокументВідкритий доступ
  Проектування циліндрично-конічного редуктора удосконаленої установки КМ-50 для дослідження матеріалів при крученні
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-06) Лебединський, Богдан Юрійович; Лавренко, Ярослав Іванович
  В даній роботі проведено модифікацію приводу і редуктора установки шляхом вибору оптимальних вузлів та умов роботи. Спроектовані усі елементи приводу, за показниками якості зачеплення з використанням програмного забезпечення K-PRO було оптимізовано зубчасту передачу для підвищення її ефективності. Плиту, на якій фіксується дана установка було розраховано на міцність і жорсткість. Методами теорії пружності проведено розрахунки напружено-деформованого стану при крученні моментом стержня з шліцом. За допомогою методу скінченних елементів та програмного комплексу FEMAP NASTRAN досліджено напружено-деформований стан тонкостінного зразка для випробувань на кручення. Методами теорії коливань визначено власні частоти та форми коливань проміжного валу редуктора. В останньому розділі визначено використання установки КМ-50 для дослідження матеріалу конструктивного елементу ліктьового ортезу. Сформульовані загальні висновки по роботі.
 • ДокументВідкритий доступ
  Проектування черв’ячного двоступінчастого редуктора установки ІД-5П для дослідження довготривалої міцності металів при високих температурах
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-06) Кравченко, Марина Павлівна; Онищенко, Євген Євгенович
  В даній роботі проведено модифікацію приводу і редуктора установки шляхом вибору оптимальних вузлів та умов роботи. Спроектовані усі елементи приводу, за показниками якості зачеплення з використанням програмного забезпечення K-PRO було оптимізовано зубчасту передачу для підвищення її ефективності. Плиту, на якій фіксується дана установка було розраховано на міцність і жорсткість. Методами теорії пружності проведено розрахунки напружено-деформованого стану плоского диску, при навантаженні його осьовими силами. За допомогою методу скінченних елементів та програмного комплексу FEMAP досліджено напружено-деформований стан тонкостінного зразка для випробувань на розтяг. Методами теорії коливань визначено власні частоти та форми коливань проміжного валу редуктора. Сформульовані загальні висновки по роботі.
 • ДокументВідкритий доступ
  Проектування конструктивних елементів приводу установки 1246Р для високотемпературних випробувань зразків на розтяг
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-06) Когут, Владислав Павлович; Тимошенко, Олександр Вікторович
  В даній роботі проведено проектування приводу і редуктора установки шляхом вибору оптимальних вузлів та умов роботи. Були спроектовані усі елементи приводу від зубчастих передач до підшипників та корпусу редуктора, за показниками якості зачеплення з використанням програмного забезпечення PROF-Z було оптимізовано циліндричну зубчасту передачу для підвищення її ефективності. Плиту, на якій фіксується дана установка було розраховано на міцність і жорсткість. Методами теорії пружності проведено розрахунки напружено-деформованого стану вала зі шліцами. За допомогою методу скінченних елементів та програмного комплексу Simcenter Femap досліджено напружено-деформований стан круглого тонкостінного зразка для випробувань на розтяг. Методами теорії коливань визначено власні частоти та форми коливань проміжного вала редуктора.
 • ДокументВідкритий доступ
  Конструювання приводу випробувальної установки ВТУ-2В для дослідження механічних властивостей матеріалів за статичного навантаження
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-06) Гульдас, Артем Анатолійович; Боронко, Олег Олександрович
  В даній роботі проведено конструювання приводу і редуктора установки шляхом вибору оптимальних вузлів та умов роботи. Спроектовані усі елементи приводу, за показниками якості зачеплення з використанням програмного забезпечення K-PRO було оптимізовано зубчасту передачу для підвищення її ефективності. Плиту, на якій фіксується дана установка було розраховано на міцність і жорсткість. Методами теорії пружності проведено розрахунки напружено-деформованого стану порожнистого нескінченного циліндра при його навантаженні на бічних поверхнях. За допомогою методу скінченних елементів та програмного комплексу Ansys Mechanical досліджено напружено-деформований стан тонкостінного зразка для випробувань на розтяг. Методами теорії коливань визначено власні частоти та форми коливань проміжного валу редуктора.