Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19854
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГришко, Лариса Григорівна-
dc.contributor.authorНовікова, Ірина Василівна-
dc.contributor.authorЩербаченко, Віталій Костянтинович-
dc.contributor.authorЧиченьова, Оксана Миколаївна-
dc.contributor.authorGryshko, Larysa Grygorivna-
dc.contributor.authorNovikova, Iryna Vasylivna-
dc.contributor.authorScherbachenko, Vitaly Kostyantynovych-
dc.contributor.authorChychenyova, Oksana Mykholaivna-
dc.date.accessioned2017-06-23T13:00:08Z-
dc.date.available2017-06-23T13:00:08Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationФізичне виховання. Матеріально-технічне забезпечення гри в настільний теніс [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів навчального відділення настільного тенісу / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Л. Г. Гришко, І. В. Новікова, В. К. Щербаченко, О. М. Чиченьова. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,45 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 43 с. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/19854-
dc.language.isoukuk
dc.subjectнастільний тенісuk
dc.subjectспортивний інвентарuk
dc.subjectоснова ракеткиuk
dc.subjectспортивний одягuk
dc.subjectісторія розвитку інвентарюuk
dc.titleФізичне виховання. Матеріально-технічне забезпечення гри в настільний тенісuk
dc.typeMetodical Matherialuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.page43 с.uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukОдним з важливих напрямків, що визначають прогрес сучасного спорту, і настільного тенісу зокрема, є розробка нового спортивного інвентарю та обладнання, вдосконалення місць проведення змагань. Постійна конкуренція фірм, які виробляють інвентар і обладнання, радикально впливає не тільки на зростання спортивних досягнень, але і на зміну спортивної техніки і тактики, а це в свою чергу суттєво впливає на методику підготовки спортсменів. Зі зміною якості інвентарю та обладнання з'являються більш ефективні форми ведення спортивного поєдинку, гра стає більш складною. Проведені фахівцями дослідження дозволили виявити вплив різних чинників на успішність спортивних досягнень в різних видах спорту. Настільний теніс - один з таких видів спорту, де спортивне обладнання, інвентар, а також одяг і взуття мають провідне значення у формуванні техніки і тактики гри, а найголовніше, в досягненні високих спортивних результатів. Методичні рекомендації призначені надати допомогу у виборі спортивного інвентарю, зокрема ракетки. Зчеплення поверхні ракетки з м'ячем збільшується зі зменшенням жорсткості м'яча. Проте вплив жорсткості м'яча на характер обертання зменшується в міру збільшення м'якості ракетки. У настільному тенісі велике значення має матеріал, яким обклеєна ігрова поверхня основи ракетки. У методичних рекомендаціях ми пропонуємо підбір інвентарю, що використовують у настільному тенісу. Він повинен бути стандартним, затвердженим Технічним комітетом Міжнародної федерації. Так, на м'ячі і ракетки ставиться спеціальний знак - ITTF aproved, - що свідчить про дозвіл ІТТФ (Міжнародна федерація настільного тенісу, МФНТ) використовувати даний інвентар для занять та змагань з настільного тенісу. Методичні рекомендації складаються зі вступу, 8 розділів, переліку літератури та додатків.uk
dc.description.abstractenOne of the important areas that determine the progress of modern sports and table tennis in particular is the development of new sports equipment and equipment, improving the venue for the competition. Constant competition of firms that produce inventory and equipment has a radical effect not only on the growth of sports achievements, but also on the change of athletic techniques and tactics, which in turn significantly influences the technique of training athletes. With a change in the quality of inventory and equipment there are more effective forms of sports, the game becomes more complex. The research conducted by the experts allowed to reveal the influence of various factors on the success of sports achievements in various sports. Table tennis is one such sport where sport equipment, inventory, as well as clothing and footwear play a key role in shaping the techniques and tactics of the game, and most importantly, in achieving high sports results. The methodical recommendations are intended to assist in the selection of sports equipment, including rackets. The adhesion of the surface of the racket with the ball increases with decreasing the stiffness of the ball. However, the effect of the rigidity of the ball on the nature of the rotation decreases as the racket's softness increases. In table tennis, the material that attaches to the playing surface of the base of the racket is very important. In the methodological recommendations we offer the selection of equipment used in table tennis. It should be standard, approved by the Technical Committee of the International Federation. So, a special sign - ITTF aproved - is placed on the ball and racket, indicating the permission of ITTF (International Federation of Table Tennis, IFNT) to use this inventory for work and table tennis competitions. The methodical recommendations consist of an introduction, 8 chapters, a list of literature and annexes.uk
dc.description.abstractruОдним из важных направлений, определяющих прогресс современного спорта и настольного тенниса в частности, является разработка нового спортивного инвентаря и оборудования, совершенствования мест проведения соревнований. Постоянная конкуренция фирм, которые производят инвентарь и оборудование, радикально влияет не только на рост спортивных достижений, но и на смену спортивной техники и тактики, а это в свою очередь существенно влияет на методику подготовки спортсменов. С изменением качества инвентаря и оборудования появляются более эффективные формы ведения спортивного поединка, игра становится более сложной. Проведенные специалистами исследования позволили выявить влияние различных факторов на успешность спортивных достижений в различных видах спорта. Настольный теннис - один из таких видов спорта, где спортивное оборудование, инвентарь, а также одежда и обувь имеют ведущее значение в формировании техники и тактики игры, а самое главное, в достижении высоких спортивных результатов. Методические рекомендации предназначены оказать помощь в выборе спортивного инвентаря, в частности ракетки. Сцепление поверхности ракетки с мячом увеличивается с уменьшением жесткости мяча. Однако влияние жесткости мяча на характер вращения уменьшается по мере увеличения мягкости ракетки. В настольном теннисе большое значение имеет материал, которым оклеена игровая поверхность основания ракетки. В методических рекомендациях мы предлагаем подбор инвентаря, используют в настольном теннисе. Он должен быть стандартным, утвержденным Техническим комитетом Международной федерации. Так, на мяче и ракетке ставится специальный знак - ITTF aproved, - что свидетельствует о разрешении ИТТФ (Международная федерация настольного тенниса, МФНТ) использовать данный инвентарь для занятий и соревнований по настольному теннису. Методические рекомендации состоят из введения, 8 глав, перечня литературы и приложений.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ФВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nastilnyi_Tenis_metod_rekomend.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.