Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21582
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorСтенін, О. А.uk
dc.contributor.advisorStenin, Alexandr A.en
dc.contributor.advisorСтенин, А. А.ru
dc.date.accessioned2018-01-17T12:30:19Z-
dc.date.available2018-01-17T12:30:19Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.govdoc0113U003351-
dc.identifier.other2835-
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/21582-
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»uk
dc.subjectНаземний центр управління (НЦУ)uk
dc.subjectдронuk
dc.subjectБПЛАuk
dc.subjectроботuk
dc.subjectроботизований пристрійuk
dc.subjectзагоризонтне управлінняuk
dc.subjectобробка данихuk
dc.subjectвідеомоніторингuk
dc.subjectмоделюванняuk
dc.subjectаналіз результатівuk
dc.subjectбезпілотникиuk
dc.titleРозробка системи контролю та управління роботизованими мобільними засобами для комплексного моніторингу стану середовища та наземних об'єктівuk
dc.title.alternativeDevelopment of a system for monitoring and control of mobile robotic tools for complex environmental monitoring and ground objectsuk
dc.title.alternativeРазработка системы контроля и управления роботизированными мобильными средствами для комплексного мониторинга состояния среды и наземных объектовuk
dc.typeTechnical Reportuk
dc.contributor.facultyФакультет інформатики та обчислювальної технікиuk
dc.contributor.departmentНДІ системних технологійuk
dc.format.page5 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukРозроблено нову архітектуру та базові компоненти системи контролю та управління БПЛА з роботизованим пристроєм та Платформою Тактичної Підтримки (ПТП) для загоризонтного керування як безпілотником, так і роботом, структуру апаратно-програмного комплексу Наземного Центру Управління (НЦУ), схеми інтеграції основних підсистем і засобів – серверів реєстрації, аналізу та обробки даних результатів моніторингу наземних об’єктів, сервера доступу до ресурсів відповідних сховищ даних та баз даних, компонентів системи управління цими ресурсами та потоками даних і відео. Розроблено нову технологію обробки результатів наземного моніторингу та робіт з бортовим роботом, що формують потоки телеметрії, оперативного управління БПЛА та ПТП, потоки даних з відеокамер, дані дистанційного керування роботом на БПЛА, прискорюють аналіз і обробку даних у ІТ-середовищі системи з використанням метамоделей опису та обробки повідомлень, а також на основі відповідних сервісів і ресурсів НЦУ. Створені нові прикладні бібліотеки та додатки, що їх застосовують, структура оперативної БД системи, структура сховища даних, правила інтеграції інформації та налаштування системи на базі розроблених шаблонів управління та метамоделей сервісів. При виконанні проекту проведено аналіз і моделювання типових схем управління БПЛА, динаміки перехідних процесів гвинтомоторної групи, розробленого бортового роботизованого пристрою та технологічних особливостей реалізації задач аналізу каналів передачі потоків даних з бортових систем безпілотника та ПТП, розроблено вимоги до ОС і прикладних програмних компонентів для створення сервісів аналізу і обробки цих потоків, а також підсистему віртуального зберігання реальних і змодельованих даних та відео на базі мережевого сховища QNAP – TS638.uk
dc.description.abstractenA new architecture and basic components of the UAV control system with robotic devices and Tactical Support Platform (TSP) for horizon control so a drone and robot were develop, the structure of hardware and software complex Ground Control Centre (GCC), circuit integration of major subsystems and equipment – registration server, data analysis and data processing ground facilities monitoring results, the server for access to the resources of the relevant data warehouses and databases, components of these management systems and data streams and video. The new technology was develop for processing of ground-based monitoring results and works with the onboard robot that form the streams of telemetry, operational UAV and TSP control, data streams from cameras, remote control data robot on UAVs, accelerate the analysis and processing of data in the IT environment of the system using the meta description and messages, as well as on the basis of relevant services and resources GCC. Created new library application, the structure of the operational database systems, data storage structure, rules, information integration and configuration of the system based on the developed templates of control and metamodels of service. When the project was developed the analysis and modeling of typical UAV control schemes were made, the dynamics of transients of air-propellers group, developed of airborne robotic devices and technological features of the implementation for analysis of tasks of flow channels data from onboard systems drone and TSP, developed requirements for operating system and for an application software components to create services of analysis and processing of these streams, as well as the virtual storage subsystem of real and simulated data, and video-based network-attached storage QNAP - TS638.uk
dc.description.abstractruРазработана новая архитектура и базовые компоненты системы контроля и управления БПЛА с роботизированным устройством и Платформой Тактической Поддержки (ПТП) для загоризонтного управления как беспилотником, так и роботом, структуру аппаратно-программного комплекса Наземного Центра Управления (НЦУ), схемы интеграции основных подсистем и средств - серверов регистрации, анализа и обработки данных результатов мониторинга наземных объектов, сервера доступа к ресурсам соответствующих хранилищ данных и баз данных, компонентов системы управления этими ресурсами и потоками данных и видео. Разработана новая технология обработки результатов наземного мониторинга и работ с бортовым роботом, которые формируют потоки телеметрии, оперативного управления БПЛА и ПТП, потоки данных с видеокамер, данные дистанционного управления роботом на БПЛА, ускоряют анализ и обработку данных в ИТ- среде системы с использованием метамоделей описания и сообщений, а также на основе соответствующих сервисов и ресурсов НЦУ. Созданы новые прикладные библиотеки и приложения, структура оперативной БД системы, структура хранилища данных, правила интеграции информации и настройка системы на базе разработанных шаблонов управления и метамоделей сервисов. При выполнении проекта проведен анализ и моделирование типичных схем управления БПЛА, динамики переходных процессов винтомоторной группы, разработанного бортового роботизированного устройства и технологических особенностей реализации задач анализа каналов передачи потоков данных с бортовых систем беспилотника и ПТП, разработаны требования к ОС и прикладных программных компонентов для создания сервисов анализа и обработки этих потоков, а также подсистему виртуального хранения реальных и смоделированных данных и видео на базе сетевого хранилища QNAP - TS638.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Анотовані описи завершених науково-дослідних робіт КПІ ім. Ігоря Сікорського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_2835.pdf634.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.