Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24376
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorБоженко, Михайло Федорович-
dc.contributor.authorБоянівський, Владислав Петрович-
dc.date.accessioned2018-08-29T10:04:39Z-
dc.date.available2018-08-29T10:04:39Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationБоянівський, В. П. Підвищення ефективності печей для переплавки алюмінієвого брухту : магістерська дис. : 144 Теплоенергетика / Боянівський Владислав Петрович. – Київ, 2018. – 101 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/24376-
dc.language.isoukuk
dc.subjectпічuk
dc.subjectалюмінієвий брухтuk
dc.subjectогородженняuk
dc.subjectтеплоізоляціяuk
dc.subjectтермін плавкиuk
dc.subjectенергетична ефективністьuk
dc.subjectелектричний і газовий нагрівuk
dc.subjectрекуператорuk
dc.subjectККДuk
dc.subjectovenuk
dc.subjectaluminum scrapuk
dc.subjectfencinguk
dc.subjectthermal insulationuk
dc.subjectmelting termuk
dc.subjectenergy efficiencyuk
dc.subjectelectric and gas heatinguk
dc.subjectrecuperatoruk
dc.subjectefficiencyuk
dc.subjectпечьuk
dc.subjectалюминиевый ломuk
dc.subjectогражденияuk
dc.subjectтеплоизоляцияuk
dc.subjectсрок плавкиuk
dc.subjectэнергетическая эффективностьuk
dc.subjectэлектрический и газовый нагревuk
dc.subjectрекуператорuk
dc.subjectКПДuk
dc.titleПідвищення ефективності печей для переплавки алюмінієвого брухтуuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page101 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc621.365.32uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація на тему «Підвищення ефективності печей для переплавки алюмінієвого брухту»: 104 с., 35 рис., 12 табл., 4 додатки, 15 джерел. Об’єкт дослідження – піч для переплавки алюмінієвого брухту. Мета роботи – підвищення енергетичної ефективності та удосконалення конструкції печей для переплавки алюмінієвого брухту. Проаналізовані основні способи підвищення енергетичної ефективності. Наведені результати розрахунків енергетичної ефективності печі місткістю 6 т, потужністю 600 кВт, для переплвки алюмінієвого брухту. Показано, що за рахунок зменшення терміну відкриття форкамер знизилися витрати підведеної теплоти в печі на 45 %, а за рахунок зміни теплоізоляційних шарів - на 21 %. Підібрані газоспалюючі пристрої – пальники типу ГПП-5 та наведена схема їх розміщення в боковій передній стінці печі. Виконані розрахунки енергетичної та економічної ефективності переводу печі з електричного нагріву на газовий, при цьому для газового нагріву витрати підведеної теплоти зменшуються на 9 – 10 % порівняно з електричним. Розрахунками визначено, що використання газового нагріву порівняно з електричним економічно більш ефективно, оскільки витрати на природний газ в циклі плавки для модернізованої печі потужністю 600 кВт зменшуються приблизно на 10 %. Розроблена конструкція печі з нахиленим склепінням, для якої порівняно з традиційним зменшується термін плавки у середньому на 11 %, а ККД підвищується на 7 %. Для утилізації теплоти димових газів обрано односторонньо-голчастий металевий рекуператор для підігріву дуттьового повітря з площею поверхні нагріву 12 м2. В результаті встановлення рекуператора температура димових газів знижується від 800 °С до 390 °С, при цьому температура дуттьового повітря підвищується від 20 °С до 350 °С. Величина економії палива складає 16,9 %. На базі програмного забезпечення Solid Works побудовані геометричні моделі багатошарових стінок печі та отримані результати розподілу температурних полів по товщині огороджувальних конструкцій. Наведені результати співставні з експериментальними даними отриманими на реальних печах. Передбачені заходи з безпечної і комфортної роботи в приміщенні науково-дослідної лабораторії та заходи з пожежної безпеки та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Розроблено стартап-проект за шаблоном Business Model Canvas.uk
dc.description.abstractenMaster's dissertation on "Improving the efficiency of furnaces for aluminum scrap remelting": 104 p., 35 f., 12 tables, 4 applications, 15 sources. The object of the study is an oven for aluminum scrap remelting. The purpose of the work is to increase energy efficiency and improve the design of furnaces for aluminum scrap remelting. Analyzed the main ways of improving energy efficiency. Presented the results of calculations of the energy efficiency of a 6-ton capacity kiln with a capacity of 600 kW for the remelting of aluminum scrap. It is shown that due to reduction of the opening time of the firebox, the cost of the supplied heat in the furnace decreased by 45% and due to the change of the thermal insulation layers - by 21%. Selected gas-fired devices - burners type GPP-5 and the scheme of their placement in the side of the front wall of the furnace. The calculations of the energy and economic efficiency of the furnace conversion from the electric heating to the gas have been performed, while for the gas heating the costs of the supplied heat are reduced by 9 - 10% in comparison with the electric one. Calculations have shown that the use of gas heating compared to electric is economically more efficient, since the cost of natural gas in the melt cycle for a 600 kV upgraded furnace decreases by about 10%. Developed the furnace design with an inclined vault for which the average melting time decreases by 11% compared to the traditional one, and the efficiency increases by 7%. For utilization of flue gases heat was chosen one-sided-needle metal recuperator for heating of blown air with the area of the heating surface 12 m2. As a result of the installation of the recuperator, the temperature of the flue gases is reduced from 800 °C to 390 °C, while the ambient air temperature rises from 20 ° C to 350 C. The amount of fuel savings is 16.9 %. Based on the Solid Works software, constructed geometric models of the multilayer walls of the furnace and obtained the results of the distribution of temperature fields along the thickness of the enclosing structures. The presented results are comparable to the experimental data obtained on real furnaces. Made provision for safe and comfortable work in the premises of a research laboratory and fire and safety measures in emergencies. A startup project based on the Business Model Canvas template has been developed.uk
dc.description.abstractruМагистерская диссертация на тему «Повышение эффективности печей для переплавки алюминиевого лома» 104 с., 35 рис., 12 табл., 4 приложения, 15 источников. Объект исследования - печь для переплавки алюминиевого лома. Цель работы - повышение энергетической эффективности и совершенствование конструкции печей для переплавки алюминиевого лома. Проанализированы основные способы повышения энергетической эффективности. Приведены результаты расчетов энергетической эффективности печи вместимостью 6 т, мощностью 600 кВт, для переплавки алюминиевого лома. Показано, что за счет уменьшения срока открытия форкамер снизились расходы подведенной теплоты в печи на 45%, а за счет изменения теплоизоляционных слоев - на 21%. Выбраны газосжигающие устройства - горелки типа ГПП-5 и приведена схема их размещения в боковой передней стенке печи. Выполнены расчеты энергетической и экономической эффективности перевода печи с электрического нагрева на газовый, при этом для газового нагрева расходы подведенной теплоты уменьшаются на 9 - 10% по сравнению с электрическим. Расчетами установлено, что использование газового нагрева по сравнению с электрическим экономически более эффективно, поскольку затраты на природный газ в цикле плавки для модернизированной печи мощностью 600 кВт уменьшаются примерно на 10%. Разработана конструкция печи с наклонным сводом, для которой по сравнению с традиционным уменьшается срок плавки в среднем на 11%, а КПД повышается на 7%. Для утилизации теплоты дымовых газов выбран односторонне-игольчатый металлический рекуператор для подогрева дутьевого воздуха с площадью поверхности нагрева 12 м2. В результате установки рекуператора температура дымовых газов снижается от 800 °С до 390 °С, при этом температура дутьевого воздуха повышается от 20 °С до 350 °С. Величина экономии топлива составляет 16,9%. На базе программного обеспечения Solid Works построены геометрические модели многослойных стенок печи и получены результаты распределения температурных полей по толщине ограждающих конструкций. Приведены результаты сопоставимы с экспериментальными данными полученными на реальных печах. Предусмотрены меры по безопасной и комфортной работе в помещении научно-исследовательской лаборатории. Разработан стартап-проект по шаблону Business Model Canvas.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (ТПТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boyanivskyi_magistr.pdf4.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.