Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39113
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorГлиняна, Оксана Олександрівна-
dc.contributor.authorДузь, Максим Віталійович-
dc.date.accessioned2021-02-03T13:51:41Z-
dc.date.available2021-02-03T13:51:41Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationДузь, М. В. Програма фізичної реабілітації після оперативного лікування суглобової губи плечового суглобу на диспансерному етап : магістерська дис. : 227 Фізична терапія, ерготерапія / Дузь Максим Віталійович. – Київ, 2020. – 84 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/39113-
dc.language.isoukuk
dc.subjectплечовий суглобuk
dc.subjectоперативне лікуванняuk
dc.subjectмеханотерапіяuk
dc.subjectопорно-руховий апаратuk
dc.subjectсуглобова губаuk
dc.subjectкінезіотерапіяuk
dc.subjectarticular lipuk
dc.subjectkinesitherapyuk
dc.subjectshoulder jointuk
dc.subjectsurgical treatmentuk
dc.subjectmechanotherapyuk
dc.subjectmusculoskeletal systemuk
dc.titleПрограма фізичної реабілітації після оперативного лікування суглобової губи плечового суглобу на диспансерному етапіuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page84 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc618.14, 331.015.11.uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація викладена на 84 сторінках, літературних джерел 50, серед них 12 іноземних; рис.35, табл.3. Актуальність теми. Наразі травми плечового суглобу є одними з найпоширеніших в усьому світі та зокрема в Україні. Близько 60% припадає на вивихи плечової кістки. Пошкодження суглобової губи грає значну роль в стабілізації плечового суглобу. У 70% випадків після травматичних вивихів з тих чи інших причин розвивається нестабільність плечового суглоба. Проблема лікування первинних травматичних вивихів плеча посилюється через ризик розвитку посттравматичної нестабільності плечового суглоба, особливо у молодих пацієнтів та осіб з високою фізичною активністю. Найбільш активно що зустрічаються, як показує практика останніх років, є передній вивих плеча, який за даними спостережень складає близько 2% від загальної кількості випадків. Таким чином є велика необхідність у більшому дослідженні існуючих терапевтичний процедур, вдосконалення існуючий вітчизняних та зарубіжних програм реабілітації та створення комплексної програми для пацієнтів після хірургічного лікування суглобової губи плеча, що включають в себе заняття на СРМ – тренажерах, занять кінезетерапії, лікувального масажу та МФР. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Магістерська дисертація виконана відповідно до плану НДР «Розробка технологій фізичної терапії та технічних засобів їх здійснення» №0117 U 002938 кафедри біобезпеки і здоров’я людини «КПІ ім. Сікорського». Мета дослідження: розробити програму фізичної реабілітації після оперативного лікування суглобової губи плечового суглобу на диспансерному етапі відновлення. Об’єкт дослідження : функціональний стані верхньої кінцівки пацієнтів після хірургічного лікування суглобової губи на диспансерному етапі. Предмет дослідження : зміст та структура програми фізичної реабілітації у комплексі засобів фізичної терапії пацієнтів після хірургічного лікування суглобової губи на диспансерному етапі. Завдання : 1. Проаналізувати етіологію, патогенез травм суглобової губи плеча. 2. Розглянути програми та методики сучасних і зарубіжних авторів, виявити їх переваги та недоліки. 3. Підібрати адекватні та інформативні оцінки функціонального стану пацієнтів після хірургічного лікування суглобової губи. 4. Розробити програму фізичної реабілітації після оперативного лікування суглобової губи плечового суглобу на диспансерному етапі відновлення. Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури та існуючих програм, що пов’язані з фізичною реабілітацією після хірургічного лікування суглобової губи плеча; розглянути клінічні методи дослідження (анамнез, міофасцільні тести, анкетування, МРТ, рентгенологічне дослідження); інструментальні методи дослідження; методи математичної статистики. Наукова новизна одержаних результатів: досліджені функціональні особливості пошкоджень суглобової губи. За допомогою досліджень було розроблено комплекс фізичної реабілітації після хірургічного лікування суглобової губи; Проаналізовано існуючі програми вітчизняних та зарубіжних авторів, виявлено їх переваги та недоліки у відновлення суглобової губи, допрацьовано та вдосконалено попередню програму. після проведення фінальних досліджень , був підтверджений позитивний результат застосованої комплексної реабілітаційної програми при відновлені суглобової губи плеча на диспансерному етапі. Результати дослідження. За допомогою фізичної терапії уникнути післяопераційних ускладнень таких як: контрактури, больових відчуттів у плечовому суглобі, дисфункцій роботи м’язів ротаторної манжети плеча, чим скоріше повернути пацієнта до нормальної життєдіяльності та тренувань. Практична значимість. Матеріали, подані у магістерській дисертації, можуть бути використані в діяльності спеціалізованих лікувальних і реабілітаційних закладів, медичних центрах, на практичних заняттях студентів вищих навчальних закладів з фізичного виховання і спорту. За результатами досліджень було опубліковано 1 статтю.uk
dc.description.abstractenABSTRACT The master's dissertation is presented on 84 pages, 50 literary sources, including 12 foreign ones; fig.35, table.3 . Actuality of theme. Currently, shoulder injuries are one of the most common in the world and in Ukraine in particular. About 60% account for dislocations of the humerus. Damage to the articular lip plays a significant role in stabilizing the shoulder joint. In 70% of cases after traumatic dislocations for one reason or another develops instability of the shoulder joint. The problem of treating primary traumatic shoulder dislocations is exacerbated by the risk of developing post-traumatic shoulder instability, especially in young patients and people with high physical activity. The most active, as practice shows in recent years, is anterior dislocation of the shoulder, which according to observations is about 2% of the total number of cases. Thus, there is a great need for more research into existing therapeutic procedures, improving existing domestic and foreign rehabilitation programs and creating a comprehensive program for patients after surgical treatment of the labial shoulder joint, which includes classes on CPM - simulators, kinesitherapy and massage therapy. Connection of work with scientific programs, plans, topics. The master's dissertation was performed in accordance with the research plan "Development of physical therapy technologies and technical means of their implementation" №0117 U 002938 Department of Biosafety and Human Health "KPI. Sikorsky». The purpose of the study: to develop a program of physical rehabilitation after surgical treatment of the articular lip of the shoulder joint at the dispensary stage of recovery. Object of research: functional state of the upper extremity of patients after surgical treatment of the articular lip at the dispensary stage. Subject of research: the content and structure of the program of physical rehabilitation in the complex of means of physical therapy of patients after surgical treatment of the articular lip at the dispensary stage. Tasks: 1. Analyze the etiology, pathogenesis of injuries of the articular lip of the shoulder. 2. To consider programs and methods of modern and foreign authors, to reveal their advantages and disadvantages. 3. To select adequate and informative assessments of the functional state of patients after surgical treatment of the articular lip. 4. To develop the program of physical rehabilitation after operative treatment of an articular lip of a shoulder joint at a dispensary stage of recovery. Research methods: analysis of scientific and methodological literature and existing programs related to physical rehabilitation after surgical treatment of the articular lip of the shoulder; consider clinical research methods (anamnesis, myofascial tests, questionnaires, MRI, X-ray examination); instrumental research methods; methods of mathematical statistics. Scientific novelty of the obtained results: functional features of articular lip injuries are investigated. With the help of research, a complex of physical rehabilitation after surgical treatment of the articular lip was developed; The existing programs of domestic and foreign authors are analyzed, their advantages and disadvantages in the restoration of the articular lip are revealed, the previous program is refined and improved. after the final studies, the positive result of the applied comprehensive rehabilitation program was confirmed when the articular lip of the shoulder was restored at the dispensary stage. Research results. With the help of physical therapy to avoid postoperative complications such as: contracture, pain in the shoulder joint, dysfunction of the muscles of the rotator cuff of the shoulder, as soon as possible to return the patient to normal life and training. Practical significance. The materials presented in the report of undergraduate practice can be used in the activities of specialized medical and rehabilitation institutions, medical centers, in practical classes of students of higher educational institutions in physical education and sports. According to the research results, 1 article was published.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (ББЗЛ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duz_magistr.doc6.31 MBMicrosoft WordView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.