Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16028
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorКравець, В. Ю.-
dc.contributor.advisorKravets, Volodymyr-
dc.contributor.advisorКравец, В. Ю.-
dc.date.accessioned2016-05-25T12:08:11Z-
dc.date.available2016-05-25T12:08:11Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier2514-ф-
dc.identifier.govdoc0112U001656-
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/16028-
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"uk
dc.subjectматематичні моделіuk
dc.subjectтеплообмінuk
dc.subjectвипарно-конденсаційних системиuk
dc.titleФізичні процеси теплообміну при мініатюризації випарно-конденсаційних систем термостабілізаціїuk
dc.title.alternativeHeat transfer physical process at miniaturization an evaporation-condensing thermal stabilization systems-
dc.title.alternativeФизические процессы теплообмена при миниатюризации испарительно-конденсационных систем термостабилизации-
dc.typeTechnical Reportuk
dc.contributor.degreefacultyТеплоенергетичний факультетuk
dc.format.page7 с.uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukРозроблено нову комплексну математичну модель процесів теплообміну в умовах зменшення внутрішнього простору випарно-конденсаційних систем (мініатюрних теплових труб, термосифонів і пульсуючих капілярних теплових труб). В результаті проведеного аналізу системи диференціальних рівнянь і умов однозначності методом теорії подібності отримано критерійну залежність, яку можна використовувати при розрахунку теплопередавальної здатності мініатюрних теплових труб. На основі теоретичного дослідження гідравлічних характеристик течії парової фази в мініатюрних теплових трубах при сумірних товщині капілярної структури і діаметрі парового простору показано суттєву зміну режимів течії пари. На основі теоретичного дослідження гідравлічних характеристик течії парової фази в мініатюрних теплових трубах при співвідношенні товщини капілярної структури и діаметра парового простору показано суттєву зміну режимів течії пари. Показано, що перехід від ламінарного режиму течії до турбулентного проходить при зменшених значеннях числа Рейнольдса. Встановлено взаємний вплив товщини шару витіснення, діаметра парового простору і товщини капілярної структури на тепловіддачу в зоні нагріву мініатюрних теплових труб. На основі візуальних кінематографічних досліджень в термосифонах та пульсаційних капілярних теплових трубах з різними типами теплоносіїв (ординарні теплоносії та нанорідини) отримано нові дані по гідравлічним характеристикам процесів, що відбуваються в період передачі теплової енергії від зони нагріву до зони конденсації. Проведені ресурсні випробування мініатюрних термосифонів і теплових труб, які показали здатність довготривалої передачі теплоти в умовах напруженої температурної експлуатації. В результаті дослідження теплопередаючих характеристик мініатюрних теплових труб, термосифонів та пульсуючих капілярних теплових труб отримано нові залежності коефіцієнтів тепловіддачі в зонах теплообміну від теплового потоку. Визначено критерійні залежності для розрахунку інтенсивності процесів тепловіддачі в зонах підводу теплоти у мініатюрних теплових трубах і термосифонах. Надано методику розрахунку мініатюрних теплових труб та рекомендації для створення сучасних систем охолодження з високими теплопередаючими характеристиками.uk
dc.description.abstractenNew complex mathematical model of heat transfer processes in conditions of evaporation-condensation systems (miniature heat pipes, thermosyphons and pulsating heat pipes) inner space decreasing was developed. Criterial relation for evaluation of miniature heat pipes heat transfer ability was obtained as a result of differential equations system and conditions of uniqueness analysis. Significant change of vapor flow regimes was shown based on theoretical investigation of vapor flow hydraulic characteristics in miniature heat pipes at commensurate capillary structure thickness and vapor space diameter. It was shown that transition from laminar to turbulent flow regime occurs at reduced Reynolds number. Influence of layer displacement thickness, vapor space diameter and capillary structure thickness on heat transfer in heating zone of miniature heat pipes was determined. New data on hydraulic characteristics of processes which take place at period of heat transfer between heating and condensation zones were obtained as a result of visualization investigations of thermosyphons and pulsating heat pipes with different heat carriers (common heat carriers and nanofluids). Provided life tests of miniature thermosyphons and heat pipes were shown the ability of these devices to work in difficult temperature conditions. New dependencies between heat transfer coefficients in heat transfer zones and heat flux were obtained as a result of heat transfer characteristics of miniature heat pipes, thermosyphons and pulsating heat pipes researches. Criterial relations for evaluation of heat transfer intensity in heating zones of miniature heat pipes and thermosyphons were determined. Methods of miniature heat pipes developing and recommendation of modern cooling systems with high heat transfer characteristics creation was presented.uk
dc.description.abstractruРазработано новую комплексную математическую модель процессов теплообмена в условиях уменьшения внутреннего пространства испарительно-конденсационних систем (миниатюрных тепловых труб, термосифонов и пульсационных капиллярных тепловых труб). В результате проведенного анализа системы дифференциальных уравнений и условий однозначности методом теории подобия получена критериальная зависимость, которую можно использовать при расчете теплопередающей способности миниатюрных тепловых труб. На основе теоретического исследования гидравлических характеристик течения паровой фазы в миниатюрных тепловых трубах при соизмеримых толщин капиллярной структуры и диаметра парового пространства показано существенное изменение режимов течения пара. Показано, что переход от ламинарного режима течения к турбулентному проходит при пониженных значениях числа Рейнольдса. Установлено взаимное влияние толщины слоя вытеснения, диаметра парового пространства и толщины капиллярной структуры на теплоотдачу в зоне нагрева миниатюрных тепловых труб. На основе визуальных кинематографических исследований в термосифонах и пульсационных капиллярных тепловых трубах с разными типами теплоносителей (ординарные теплоносители и наножидкости) получены новые данные по гидравлическим характеристикам процессов, которые происходят в период передачи тепловой энергии от зоны нагрева до зоны конденсации. Проведены ресурсные испытания миниатюрных термосифонов и тепловых труб, которые показали способность длительной передачи теплоты в условиях напряженной температурной эксплуатации. В результате исследования теплопередающих характеристик миниатюрных тепловых труб, термосифонов и пульсационных капиллярных тепловых труб получены новые зависимости коэффициентов теплоотдачи в зонах теплообмена от теплового потока. Определены критериальные зависимости для расчета интенсивности процессов теплоотдачи в зонах подвода теплоты в миниатюрных тепловых трубах и термосифонах. Представлена методика расчета миниатюрных тепловых труб и рекомендации для создания современных систем охлаждения с высокими теплопередающими характеристиками.uk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
dc.contributor.degreedepartmentКафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізикиuk
Appears in Collections:Анотовані описи завершених науково-дослідних робіт КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотовані описи звітів про НДР (АЕС і ІТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2514-ф.pdf288.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.