Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського

ELAKPI – інституційний репозитарій, що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ через Інтернет до наукових та освітніх матеріалів професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів КПІ ім. Ігоря Сікорського. За посиланням можна ознайомитися з положенням про ELAKPI.

Доступ до матеріалів ELAKPI

Доступ до повних текстів матеріалів ELAKPI вільний в мережі Інтернет, крім:

  • частини матеріалів з зібрань факультетів/кафедр, завантажених до 2016 року, доступ до яких надається в локальній мережі університету, що вказано в описі матеріалу;
  • звітів про НДР – доступ з комп’ютерів у залі № 6.6 НТБ;
  • дисертацій та авторефератів, завантажених до 2016 року, які доступні тільки для перегляду з комп’ютерів у залі № 6.6 НТБ.

Щоб отримати права на перегляд/скачування повних текстів ресурсів, доступних тільки в локальній мережі університету, зареєстровані користувачі Бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського можуть скористатися послугою Віддалений доступ до "локальних" ресурсів.

Розміщення матеріалів в ELAKPI
Контакти

Бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського, зал № 4.4, тел. +38 (044) 204-96-72, elakpi@library.kpi.ua, elakpi.ntb@gmail.com

 

Фонди

Виберіть фонд, щоб переглянути його зібрання.

Зараз показуємо 1 - 39 з 39

Нові надходження

ДокументВідкритий доступ
Інструменти тестування цифрової доступності веб-сайтів
(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Волосожар, Дар'я Владиславівна; Кисельов, Геннадій Дмитрович
Робота виконана на 142 сторінках, містить 17 ілюстрацій, 24 таблиць. При підготовці використовувалась література з 23 джерел. Актуальність теми. Тема "Тестування цифрової доступності веб-сайтів. Інструменти тестування" є надзвичайно актуальною у сучасному цифровому світі, де доступність веб-ресурсів для всіх користувачів, включаючи людей з обмеженими можливостями, стає ключовим аспектом веб-розробки. Дослідження важливості та методів тестування доступності веб-сайтів сприяє покращенню інклюзивності та доступності інтернету. Мета та задачі дослідження. Метою даної магістерської дисертації є розробка та аналіз ефективності інструменту для тестування доступності веб-сайтів, спрямованого на поліпшення їх універсальності та доступності. Основні завдання дослідження включають аналіз існуючих методів та інструментів тестування, розробку власного інструменту тестування та оцінку його практичної ефективності. Об’єкт дослідження. Веб-сайти та їх доступність для користувачів з різними обмеженими можливостями. Предмет дослідження. Методи та інструменти для оцінки та забезпечення цифрової доступності веб-сайтів. Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети були використані методи аналізу існуючих інструментів тестування, розробка програмного забезпечення та його практичне тестування. Практичне значення одержаних результатів. Розроблений інструмент має значне практичне застосування, оскільки він сприяє поліпшенню доступності веб-сайтів для широкої аудиторії, у тому числі людей з обмеженими можливостями. Це сприяє створенню більш інклюзивного цифрового середовища та відповідає сучасним стандартам веб-дизайну. Апробація результатів дисертації. Результати дослідження були представлені та обговорені на відповідних наукових форумах, що підтверджує їх актуальність та значущість. Публікації. Зміст і результати дослідження відображено в публікації: Інструменти тестування цифрової доступності веб-сайтів/ Волосожар Д.В., Кисельов Г.Д.// Системні науки та інформатика: збірник доповідей І науково-практичної конференції «Системні науки та інформатика», 4–8 грудня 2023 року, Київ. – К., НН ІПСА КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – с. 259-262.
ДокументВідкритий доступ
Інтелектуальні агенти для системи автоматизації управління бізнес-процесами у сфері логістики
(2023) Вайнер, Георгій Олегович; Мухін, Вадим Євгенович
Дипломна робота: 123 с., 94 рис., 0 додатки, 21 джерел Робота має на меті покращити автоматизацію управління бізнес-процесами в логістиці за допомогою інтелектуальних агентів, забезпечуючи ефективніше розподіл ресурсів та прийняття рішень. Зміст: Потрібно розробити програму системи та провести огляд літератури, провести тестування, оцінити результати, сформулювати висновки і рекомендації для подальшого розвитку. Опис об’єкта дослідження: В даному дослідженні об’єктом є процеси автоматизації управління бізнес-процесами в сфері логістики, які включають в себе: замовлення, виробництво, постачання, транспортування та інші. Інтелектуальні агенти в даному контексті можуть бути програмними системами, які виконують збір, аналіз та інтерпретацію даних, приймають рішення та виконують дії з метою оптимізації та покращення ефективності бізнес-процесів в логістичній системі
ДокументВідкритий доступ
Технології WASM, WASI та WAGI для розробки та розгортання мережевих застосунків
(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Бондаренко, Станіслав Дмитрович; Булах, Богдан Вікторович
Метою цієї дипломної роботи є детальне вивчення та аналіз технологій WASM, WASI та WAGI у контексті розробки та розгортання мережевих застосунків. Основна увага зосереджена на визначенні потенціалу цих технологій, аналізі їхніх переваг та недоліків, а також порівнянні з традиційними методами контейнеризації та віртуалізації. У роботі розглянуто архітектуру та ключові характеристики технологій, включаючи їх історію, еволюцію та основні принципи роботи. Значну увагу приділено аналізу сценаріїв застосування цих технологій в контексті розробки мережевих застосунків. Проведено детальний порівняльний аналіз WASM, WASI та WAGI з іншими рішеннями в області контейнеризації, такими як Docker. Оцінено їх продуктивність, відмовостійкість та безпечність. Результатом роботи стала розробка тестового веб-додатку, який демонструє можливості та практичне застосування цих технологій. Розглянуто особливості реалізації, контейнеризації та тестування додатку, що дозволило оцінити ефективність цих технологій у реальних умовах. Загальний обсяг роботи 131 с., 25 рис., 26 таблиць, 1 додаток, 34 джерела.
ДокументВідкритий доступ
Розроблення технічних рекомендацій по створенню процесів приготування термопластичних полімерних композиційних матеріалів та формування інтелектуальних виробів з них
(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Сівецький, В. І.; Sivetskyi, V. I.
В результаті виконання роботи розроблена нова технологія виготовлення інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів з використанням датчиків, що забезпечують можливість отримання достатнього рівня інформації про стан полімерної композиції та виробів з них для виготовлення на їх основі відповідальних конструкційних виробів. Шляхом числового моделювання встановлені раціональні технологічні параметри процесів введення інтелектуальних датчиків у термопластичний полімерний матеріал методами інжекції та змішування, їх результати підтверджено експериментально. Розроблено технології та удосконалене обладнання для введення інтелектуальних датчиків у термопластичний полімерний матеріал в процесах лиття під тиском, 3D-друку та екструзії. На них було отримано патенти України. Розроблено та обґрунтовано числовим моделюванням схему електростатичного методу неруйнівного контролю стану інтелектуальних датчиків у полімерному виробі в залежності від глибини розташування, властивостей матеріалу та геометрії. Запропоновано оптимальну конструкцію сенсора для контролю стану інтелектуальних датчиків у полімерному виробі. Створено експериментальну установку з дослідження інжекційної технології отримання інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів методом екструзії, розроблено методику експериментальних досліджень. Експериментально визначено залежності глибини занурення твердих частинок і потоків полімерної суміші від швидкості потоку, співвідношення в’язкостей і кута нахилу інжекційного пристрою. Досліджені технології та розроблені способи введення інтелектуальних датчиків у термопластичні полімерні матриці при виготовленні відповідальних конструктивних деталей. Встановлені ефективні технологічні параметри процесів введення інтелектуальних датчиків в полімерну композицію.
ДокументВідкритий доступ
Розроблення техніко-технологічних схем та систем керування теплозабезпечення населених пунктів на основі термодинамічних підходів
(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Волощук, В. А.; Voloshchuk, V. A.
Розроблено та удосконалено методологічне, математичне, алгоритмічне та програмне забезпечення для обґрунтування структури, параметрів, режимів роботи нових і вдосконалених рішень в системах теплозабезпечення населених пунктів на основі залучення відновлюваних джерел енергії та енергоефективних технологій (будинки з низьким споживанням енергії, низькотемпературні системи опалення та високотемпературні систем охолодження, теплонасосні та когенераційні установки, акумулятори теплоти, тощо). Вдосконалено критерії поєднання ексергетичного, економічного та екологічного оцінювання (традиційного та поглибленого) систем теплозабезпечення з урахуванням змінних режимів роботи компонентів системи та різного співвідношення параметрів відліку (вище, нижче, перетинає), відносно яких розраховуються критерії ексергетичного аналізу. Розроблено та реалізовано математичні та комп’ютерні моделі перспективних та інноваційних рішень в системах теплозабезпечення, методи та засоби реалізації цих моделей з урахуванням запропонованих критеріїв ексергетичного оцінювання та із застосуванням сучасних інформаційних технологій («хмарні» розрахунки, цифрові «двійники», предиктивна діагностика та керування, тощо). На основі реалізованих чисельних досліджень обґрунтовано параметри, структуру, характеристики, технічні й технологічні рішення систем теплозабезпечення на етапах їх створення та оперативного керування для підвищення їх енергетичної, економічної та екологічної ефективності.