Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/20138
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorФіалко, Н. М.-
dc.contributor.advisorFialko, Natalia M.-
dc.contributor.advisorФиалко, Н. М.-
dc.date.accessioned2017-07-27T10:06:24Z-
dc.date.available2017-07-27T10:06:24Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier2308-ф-
dc.identifier.govdoc0110U001341-
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/20138-
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»uk
dc.titleЗменшення витрат природного газу у великій і малій енергетиці та на компресорних станціях України на основі впровадження замкнених газотурбінних та термодинамічно форсованих двопаливних монарних технологійuk
dc.title.alternativeThe gas discharge decreasing in the great and small energetic and on Ukraine compression stations on the basis of introductions of closed gas turbine and thermodynamically forced two-fuels monic technologyuk
dc.title.alternativeУменьшение расхода природного газа в большой и малой энергетике и на компрессорных станциях Украины на основе внедрения замкнутих газотурбинных и темодинамически форсированных двухтопливных монарных технологийuk
dc.typeTechnical Reportuk
dc.contributor.degreefacultyТеплоенергетичний факультетuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.page5 с.uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukРозроблено новий ентальпійно-ентропійний метод термодинамічного аналізу циклів газотурбінних та комбінованих на їх основі енергоустановок. Розвинуто методи термодинамічного форсування, по-перше, базових газотурбінних установок (ГТУ) шляхом приєднання до них замкнених ГТУ, які генерують додаткову електричну енергію за рахунок утилізації залишкового теплового потенціалу вихлопних газів ГТУ; і, по-друге, однопаливних монарних газопарових установок при застосуванні турбіни перерозширення. Запропоновано схемні рішення термодинамічно форсованих двопаливних монарних газопарових установок із застосуванням приєднаного до камери згоряння котла для спалювання низькосортних видів палив, запропоновано принципову схему монарної газопарової установки зі стехіометричною камерою згоряння та турбіною перерозширення, розроблено технічні рішення щодо конструкції паливоспалюючих трубчастих модулів із застосуванням комбінованого сумішоутворення. Розроблено енергетично ефективні та екологічно безпечні методи зменшення витрат природного газу шляхом заміщення його споживання альтернативними низькосортними паливами у двопаливних монарних газопарових установках з форкотлом для спалювання низькосортних палив. Запропоновано універсальну методику екологічного аудиту емісії оксидів азоту при спалюванні палив в стабілізаторних пальникових пристроях. Впровадження результатів досліджень дозволить збільшити ККД та потужність базової ГТУ у комбінації з замкненою ГТУ відповідно на 6 та 20%, підвищити потужність монарних газопарових установок у 2-3 рази (у порівнянні з базовою ГТУ, що працює по циклу Брайтона) та ККД установки до 50% і більше (при зменшенні викидів токсичних оксидів азоту у 2-3 рази без збільшення емісії оксиду вуглецю), знизити витрати природного газу у двопаливній монарній газопаровій установці у 2-3 рази завдяки використанню низькосортних палив – замінників.uk
dc.description.abstractenThe new enthalpy-entropy method of the thermodynamic analysis of gas turbine cycles and combined on their basis energetic installations is developed. Methods of the thermodynamic forcing, at the first, of basic gas turbine installations by connection to them of closed gas turbines, which produce additional electric energy by utilization of the gas turbine exhaust gases heat potential, and, at the second, one-fuel monic gas-steam installations with using of the steam extended expansion turbines is proposed. It is developed the schemes of thermodynamic forced two-fuels monic gas-steam turbines, in which the boiler for burning low-quality fuels is joined to the combustion chamber. It is proposed the principal scheme of the monic gas-steam installation with the stoichiometric combustion chamber and the steam extended expansion turbine. The construction of fuel-burning tube modulus are developed. It is worked out the effective and ecologically safety methods of natural gas discharge decreasing by means of its substitution by alternative low-quality fuels. The universal method of the ecologic audit of NOx when burning of fuels in gas burners. The introduction of investigation results gives the possibility to increase the efficiency coefficient and the power of the basic gas turbine in combination with the closed gas turbine on 6% and 20 % accordingly, and also to rise the monic gas-steam turbine power in 2 – 3 times and to augment the efficiency coefficient up to 50 % and even more. At the same time the NOx blowout decreases in 2 – 3 times without of CO increasing and the natural gas discharge in the two-fuel monic gas-steam installation decreases in 2 – 3 times owing to using of low-quality alternative fuels.uk
dc.description.abstractruРазработан новый энтальпийно-энтропийный метод термодинамического анализа циклов газотурбинных и комбинириванных на их основе енергоустановок. Выполнен анализ методов термодинамического форсирования, во-первых, базових газотурбинных установок (ГТУ) путем присоединения к ним замкнутых ГТУ, которые вырабатывают дополнительную электрическую энергию за сет утилизации остаточного теплового потенцыала выхлопных газов ГТУ, и, во-вторых, однотопливных монарных газопарових установок при использовании турбины перерасширения. Предложены схемные решения термодинамически форсированных двухтопливных монарных газопарових установок с использованием присоединенного к камере сгорания котла для сжигания низкосортных видов топлив, предложена принципиальная схема монарной газопаровой установки со стехиометрической камерой сгорания и турбиной перерасширения, предложены технические решения по конструкции топливосжигающих трубчастих модулей с использованием комбинированного смесеобразования. Разработаны энергетически эффективные и экологически безопасные методы уменьшения расхода природного газа путем замещения его потребления альтернативними низкосортными допливами в двухтопливных монарных газопарових установках с форкотлом для сжигания низкосортных топлив. Предложена универсальная методика экологического аудита эмиссии оксидов азота при сжигании газа в стабилизаторных горелочных устройствах. Внедрение результатов исследований позволит увеличить коэффициент полезного действия и мощность базовой ГТУ в комбинации с замкнутой ГТУ соответственно на 6% и 20%, повысить мощность монарных газопарових установок в 2 – 3 раза (по сравнению с базовой ГТУ, которая работает по циклу Брайтона) и довести коэффициент полезного действия установки до 50% и більше при уменшении выбросов токсичних оксидов азота в 2-3 раза без увеличения эмиссии оксидов углерода., снизить расходы природного газа в двухтопливной монарной газопаровой установке в 2-3 раза за сет использования низкосортных топлив – заменителей.uk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
dc.contributor.degreedepartmentКафедра теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанційuk
Appears in Collections:Анотовані описи завершених науково-дослідних робіт КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотовані описи звітів про НДР (ТЕУТ і АЕС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2308-ф.doc91 kBMicrosoft WordView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.