Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29561
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorЧерноусенко, О. Ю.-
dc.contributor.advisorChernousenko, O. J.-
dc.contributor.advisorЧерноусенко, О. Ю.-
dc.date.accessioned2019-10-01T12:50:31Z-
dc.date.available2019-10-01T12:50:31Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.govdoc0116U003741-
dc.identifier.other2924-
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/29561-
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»-
dc.subjectтеплова електрична станціяuk
dc.subjectенергоблокuk
dc.subjectіндивідуальний ресурсuk
dc.subjectтрипільська ТЕСuk
dc.subjectвугільний пилuk
dc.subjectвисока концентраціяuk
dc.subjectмікрофакельне спалюванняuk
dc.subjectстабілізаторuk
dc.subjectструменево-нішевий пальникuk
dc.subjectробастний регуляторuk
dc.subjectсистема керуванняuk
dc.subjectсистема автоматичного регулюванняuk
dc.subjectмалоциклова утомленістьuk
dc.titleПідвищення ефективності та екологічності роботи енергетичного устаткування при різних видах палива та умовах управління навантаженнямuk
dc.title.alternativeThe increasing of efficiency and economy of the operation of the energetic equipment under different kinds of fuel and conditions of the load controluk
dc.title.alternativeПовышение эффективности и экологичности работы энергетического оборудования при различных видах топлива и условиях управления нагрузкойuk
dc.typeTechnical Reportuk
dc.contributor.facultyТеплоенергетичний факультет-
dc.contributor.departmentКафедра теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій-
dc.format.page18 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukНауково обґрунтовані та доведені експериментальні криві повзучості і довготривалої міцності сталі 25Х1М1ФА шляхом дослідження ротору енергоблоку №9 Луганської ТЕС, що відпрацював 275 тис. год. і відтворює всі процеси старіння за весь період експлуатації. Доповнено з урахуванням повзучості експериментальну криву довготривалої міцності, що обмежуються діапазоном 175 тис. год., до 375 тис. год. На основі проведених на Трипільській ТЕС дослідних робіт визначено інженерні напрямки, що не потребують розгорнутих досліджень при поширенні рішень щодо переміщення в закритій трубопровідній системі вугільного пилу з високою концентрацією під тиском в транспортуючому агенті з вивантаженням через штатні пиловідокремлювачі. Обґрунтовано та доведено можливість ефективної роботи пальникового пристрою стабілізаторного типу при мікрофакельному спалюванні альтернативних газів різного складу завдяки саморегульованості робочого процесу. Пальникові пристроїв характеризуються суттєво більш широким коефіцієнтом робочого регулювання до 10 (норма 5), можливістю роботи при зміні коефіцієнту надлишку повітря від 1,02 до 10 (у традиційних аналогах від 1,02 до 1,3). Розроблено удосконалену систему автоматичного регулювання, яка полягає у дослідженні меж змін параметрів об’єкту, при яких система з отриманим регулятором залишається робастною, що дозволяє підвищити якість роботи систем керування на базі штатних ПІД-регуляторів САР ТЕС України. Вивчені основні напрямки побудови сучасних інформаційних керуючих систем, розроблена архітектура і програмно- алгоритмічне забезпечення автоматизованої інформаційної системи діагностики реального часу, що виконує функції збору і попередньої обробки сигналів від датчиків технологічних, електричних параметрів і показників стану котлоагрегату. В результаті розробки систем автоматизації паливного обладнання створені методи та алгоритми, що забезпечують близьке до оптимального протікання процесів горіння за умов різної якості палива та змінних режимів роботи обладнання. Відомі наукові розробки орієнтовані переважно на котлоагрегати малої і середньої потужності, пропоновані підходи дозволять застосувати сучасні розробки у великій енергетиці з урахуванням нестабільності складу палива. Розроблювані системи автоматичного керування повинні забезпечити високу якість керування при зміні коефіцієнта передачі об’єкта у 2 рази, постійної часу та часу транспортного запізнення – у 1,5 рази.uk
dc.description.abstractenThe experimental curves of the creep and the long-term strength of 25Kh1M1FA steel have been scientifically substantiated and proved by studying of the rotor of power unit No. 9 on the Luganskaya TES which had worked 275 thousand hours and reproduced all aging processes for the entire period of operation. The experimental curve of the long-term strength is supplemented taking into account the creep, which was limited a range of 175 thousands hours, up to 375 thousands hours. Based on the experimental work which had been carried out at the Tripoli TES, engineering directions of work have been identified that do not require extensive research when applying solutions for moving in a closed pipeline system of coal dust with high concentration under pressure in a transport agent with unloading through normally provided dust separators. The possibility of an efficient operation of the burner device of the stabilizing type with the microfuel combustion of alternative gases of different composition due to the self-regulation of the working process was substantiated and proved. Burner devices are characterized by a significantly wider coefficient of working regulation - up to 10 (normal 5) and the ability to work when changing the excess air factor from 1.02 to 10 (in traditional analogues from 1.02 to 1.3). The advanced automatic control system has been developed, which consists in studying the limits of the change in the parameters of the object under which the system with the received regulator remains robust. This makes it possible to improve the quality of control systems on the basis of regular PID regulators of the automatic control system at the TES of Ukraine. The main directions of construction of modern information control systems are studied, the architecture and software algorithmic support of the automated real-time information system is developed, which performs the functions of the collecting and the preliminary processing of signals from various sensors. At the results of the development of automation systems for fuel equipment will be worked out methods and algorithms that provide for combustion that is close to optimal in the use of fuels of different quality and variable operating modes of the equipment. Well-known scientific developments are focused mainly on boilers of a small and medium power, the proposed in the work approaches will allow to apply modern developments in large-scale power engineering which is taking into account the instability of the fuel composition. The developed systems of automatic control will ensure a high quality of control when the transmission factor of the object is changed by a factor of 2, the time constant and the time of transport delay of 1.5 times.uk
dc.description.abstractruНаучно обоснованы и доказаны экспериментальные кривые ползучести и длительной прочности стали 25Х1М1ФА путем исследования ротора энергоблока № 9 Луганской ТЕС, который отработал 275 тыс. ч. и воспроизводит процессы старения за весь период эксплуатации. Дополнена с учетом ползучести экспериментальная кривая длительной прочности, которая ограничивается диапазоном 175 тыс. ч., до 375 тыс. ч. На основе проведенных на Трипольской ТЕС опытных работ определены инженерные направления работы, которые не нуждаются в широких исследованиях при применении решений относительно перемещения в закрытой трубопроводной системе угольной пыли с высокой концентрацией под давлением в транспортирующем агенте с выгрузкой через штатные пылеотделители. Обоснована и доказана возможность эффективной работы горелочного устройства стабилизаторного типа при микрофакельном сжигании альтернативных газов разного состава благодаря саморегулеваности рабочего процесса. Горелочные устройства характеризуются существенно более широким коэффициентом рабочего регулирования - до 10 (норма 5), возможностью работы при изменении коэффициенту избытка воздуха от 1,02 до 10 (в традиционных аналогах от 1,02 до 1,3). Разработана усовершенствованная система автоматического регулирования, которая заключается в изучении пределов изменения параметров объекта, при которых система с полученным регулятором остается робастной. Это позволяет повысить качество работы систем управления на базе штатных ПИД - регуляторов системы автоматического регулирования на ТЕС Украины. Изучены основные направления построения современных информационных управляющих систем, разработана архитектура и программно алгоритмическое обеспечение автоматизированной информационной системы диагностики реального времени, которое выполняет функции сбора и предварительной обработки сигналов от различных датчиков. В результате разработки систем автоматизации топливного оборудования будут созданы методы и алгоритмы, которые обеспечивают близкое к оптимальному протекание процессов горения при использовании топлива разного качества и переменных режимах работы оборудования. Известные научные разработки ориентированы преимущественно на котлоагрегаты малой и средней мощности. Предлагаемые в работе подходы позволят применить современные разработки в большой энергетике с учетом нестабильности состава топлива. Разработанные системы автоматичного управления обеспечат высокое качество управления при изменении коэффициента передачи объекта в 2 раза, постоянной времени и времени транспортного запаздывания - в 1,5 раза.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Анотовані описи завершених науково-дослідних робіт КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотовані описи звітів про НДР (ТЕУТ і АЕС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_2924.pdf566.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.