Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31427
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКофанова, Олена Вікторівна-
dc.contributor.authorГуц, Неля Анатоліївна-
dc.date.accessioned2020-02-07T09:03:03Z-
dc.date.available2020-02-07T09:03:03Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationТеоретичні аспекти електрохімічних методів аналізу екологічних систем [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 101 «Екологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. В. Кофанова, Н. А. Гуц. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,37 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 74 с. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/31427-
dc.language.isoukuk
dc.subjectзахист навколишнього середовищаuk
dc.subjectелектрохіміяuk
dc.subjectекологіяuk
dc.subjectгірнича справаuk
dc.subjectгірництвоuk
dc.subjectбудівництвоuk
dc.subjectкорозіяuk
dc.subjectелектрохімічна корозія металів і сплавівuk
dc.subjectзабрудненняuk
dc.subjectекологічна безпекаuk
dc.subjectenvironmental protectionuk
dc.subjectelectrochemistryuk
dc.subjectecologyuk
dc.subjectmininguk
dc.subjectconstructionuk
dc.subjectcorrosionuk
dc.subjectelectrochemical corrosion of metals and alloysuk
dc.subjectpollutionuk
dc.subjectecological safetyuk
dc.titleТеоретичні аспекти електрохімічних методів аналізу екологічних системuk
dc.typeMethodical Materialuk
dc.format.page74 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc502/504, 622.01uk
dc.description.abstractukУ навчально-методичному посібнику приділена увага роз’ясненню основ теоретичної електрохімії, її фундаментальних понять та уявлень, що є важливими для розуміння процесів та явищ, що відбуваються у навколишньому природному середовищі, а також під час виробничих процесів, зокрема у гірничій справі. Особливу увагу надається процесам електрохімічної корозії металів і сплавів та способам боротьби з нею, оскільки ці процеси обов’язково потрібно враховувати при наземному та підземному будівництві споруд, у гідрології, під час електрохімічної очистки питних, стічних та шахтних вод, створенні безвідходних виробництв, побудові приладів для контролю при використанні електрохімічних методів дослідження за рівнем забруднення геосфер Землі, зокрема, атмосфери, ґрунтів й ґрунтового покриву, поверхневих і підземних вод тощо. Для більш поглибленого засвоєння навчального матеріалу у кожному розділі наведено приклади розв’язування типових завдань, а також питання для самоконтролю й завдання для самостійної роботи студентів. Навчальне видання призначене для студентів-екологів, а також може бути корисним для студентів, які навчаються за спеціальностями 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 144 "Теплоенергетика", 184 "Гірництво", студентів інших технічних і хімічних спеціальностей першого бакалаврського та другого магістерського рівнів освіти. Навчальний посібник є допоміжним виданням для успішного засвоєння навчального матеріалу з таких дисциплін, як "Хімія з основами біогеохімії", "Геоекологія", "Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища", "Урбоекологія", "Екологія людини", "Хімія навколишнього середовища", "Біохімія" тощо. Матеріали посібника можуть бути використані для курсового й дипломного проектування.uk
dc.description.abstractenThe manual focuses on explaining the basics of theoretical electrochemistry, its fundamental concepts and important issues for understanding the processes and phenomena occurring in the environment, as well as in industrial processes, in particular in mining. A special attention is given to the processes of electrochemical corrosion of metals and alloys and methods of combating it, since these processes must be taken into account in the terrestrial and underground construction of structures, in hydrology, during the electrochemical purification of drinking water, waste and mine waters; during the creation of waste-free industries, using the electrochemical methods of study to control the level of Earth's geospheres pollution, in particular, the atmosphere, soil, surface and groundwaters, etc. Each section of the manual provides examples of the solution of common tasks, as well as questions for self-control and students' self-directed tasks. The educational edition is intended for students-environmentalists and may also be useful for students studying in the programmes 141 'Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics', 144 'Heat Power Engineering', 184 'Mining', students of other technical and chemical specialities both bachelors and masters. The manual will be useful for successful training in such disciplines as 'Chemistry with the basics of biogeochemistry', 'Geoecology', 'Physicochemical methods of environmental analysis', 'Urban ecology', 'Human ecology', 'Environmental chemistry', 'Biochemistry' and others. The manual can be also used for course and diploma projects development.uk
dc.description.abstractruВ учебно-методическом пособии уделено внимание разъяснению основ теоретической электрохимии, ее фундаментальных понятий и представлений, которые являются важными для понимания процессов и явлений, происходящих в окружающей среде, а также во время производственных процессов, в частности в горном деле. Особое внимание уделяется процессам электрохимической коррозии металлов и сплавов и способам борьбы с ней, поскольку эти процессы обязательно нужно учитывать при наземном и подземном строительстве сооружений, в гидрологии, во время электрохимической очистки питьевых, сточных и шахтных вод, при создании безотходных производств, построении приборов для контроля при использовании электрохимических методов исследования по уровню загрязнения геосфер Земли, в частности, атмосферы, почв и почвенного покрова, поверхностных и подземных вод. Для более углубленного усвоения учебного материала в каждом разделе приведены примеры решения типовых задач, а также вопросы для самоконтроля и задания для самостоятельной работы студентов. Учебное издание предназначено для студентов-экологов, а также может быть полезным для студентов, обучающихся по специальностям 141 "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика", 144 "Теплоэнергетика", 184 "Горное дело", студентов других технических и химических специальностей первого бакалаврского и второго магистерского уровней образования. Учебное пособие является вспомогательным изданием для успешного усвоения учебного материала по таким дисциплинам, как "Химия с основами биогеохимии", "Геоэкология", "Физико-химические методы анализа окружающей среды", "Урбоэкология", "Экология человека", "Химия окружающей среды", "Биохимия" и другие. Материалы пособия могут быть использованы для курсового и дипломного проектирования.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ІЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kofanova_Huts_NavchPosib2020.pdf1.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.