Метод двобічного експоненційного згладжування для відновлення динамічних процесів

Анотація

Опис

Ключові слова

відновлення закономірностей розвитку динамічних процесів, відновлення пропущених значень часових рядів, двобічне експоненційне згладжування, експоненційне згладжування, середнє арифметичне, авторегресійний підхід, restoring of dynamic processes regularities, restoring of missed valuesof time series, two-sided exponential smoothing, exponential smoothing, arithmetic mean, autoregressive approach, восстановление закономерностей развития динамических процессов, восстановление пропущенных значений временных рядов, двустороннее экспоненциальное сглаживание, экспоненциальное сглаживание, среднее арифметическое, авторегрессионный подход

Бібліографічний опис

Братусь О. В. Метод двобічного експоненційного згладжування для відновлення динамічних процесів / О. В. Братусь, В. М. Подладчіков, П. І. Бідюк // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2016. – № 6(110). – С. 15–21. – Бібліогр.: 12 назв.