Методичні рекомендації щодо написання, змісту та оформлення кваліфікаційних робіт зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування, Освітньо-професійна програма «Електронне урядування», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Ескіз недоступний

Дата

2020

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Методичні рекомендації було розроблено відповідно до Освітньо-професійної програми «Електронне урядування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування та Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр» Галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування, розробленого підкомісією 281 Публічне управління та адміністрування науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом МОН та уведеного в дію з 2018/2019 навчального року.

Опис

Ключові слова

кваліфікаційна робота, методичні рекомендації, захист кваліфікацйної роботи, вимоги до оформлення

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації щодо написання, змісту та оформлення кваліфікаційних робіт зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування, Освітньо-професійна програма «Електронне урядування», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. А. Чукут, Я. Ю Цимбаленко, Є. О. Архипова, Ю. О. Бриль. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,3 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 56 с. – Назва з екрана

DOI