Вплив осьової анізотропії розсіювання біологічних середовищ на точність визначення оптичних коефіцієнтів методом Монте-Карло

Анотація

Опис

Ключові слова

анізотропія розсіювання, метод Монте-Карло, метод еліпсоїдальних рефлекторів, метод просторової фотометрії, anisotropy of the scattering, method of Monte Carlo, method of ellipsoidal reflectors, method of spatial photometry, анизотропия рассеяния, метод эллипсоидальных рефлекторов, метод пространственной фотометрии

Бібліографічний опис

Вплив осьової анізотропії розсіювання біологічних середовищ на точність визначення оптичних коефіцієнтів методом Монте-Карло / Н. В. Безугла, М. О. Безуглий, Г. С. Тимчик, К. П. Вонсевич // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2015. – № 1(99). – С. 85–90. – Бібліогр.: 12 назв.

DOI