Напружено-деформований стан біомеханічних систем металлоостеосинтезу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

моделі деформівних тіл біологічного походження, біомеханічна система металоостеосинтезу, напружено-деформований стан, кісткова тканина, хрящі, зв'язки, функціональне навантаження, СT, CAD, CAE інформаційні технології, обчислювальний експеримент, модели деформируемых тел биологического происхождения, биомеханическая система остеосинтеза, напряженно- деформированное состояние, костная ткань, хрящи, связки, функциональная нагрузка, CAE информациионные технологии, вычислительный эксперимент, deformable model of biological bodies, biomechanical osteosynthesis system, stress, deformation, bone, cartilage, ligaments, functional load, CAE information technology, computational experiment

Бібліографічний опис

Єщенко В. О. Напружено-деформований стан біомеханічних систем металлоостеосинтезу : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла / Віктор Олексійович Єщенко. - Київ, 2016. - 32 с.

DOI