Використання перетворення Гілберта для отримання додаткових інформативних ознак при імпульсному імпедансному контролі композиційних матеріалів

Анотація

Опис

Ключові слова

імпедансний метод контролю, перетворення Гілберта, impedance method of testing, Hilbert transform, импедансный метод контроля, преобразование Гильберта

Бібліографічний опис

Використання перетворення Гілберта для отримання додаткових інформативних ознак при імпульсному імпедансному контролі композиційних матеріалів / Є. Ф. Суслов, В. С. Єременко, А. Г. Протасов, Ж. О. Павленко // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2016. – № 1(105). – С. 117–123. – Бібліогр.: 13 назв.