Хімія: Ч. І

Ескіз недоступний

Дата

2010

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Посібник має на меті висвітлення фундаментальних закономірностей перебігу хімічних процесів, які відбуваються під час взаємодії різних речовин, пояснення причин і можливостей взаємного перетворення представників основних класів неорганічних сполук. Особливу увагу приділено застосуванню стехіометричних законів до проведення розрахунків за рівняннями хімічних реакцій, установленню залежності хімічних властивостей речовин від будови атомів і молекул, типу хімічного зв’язку та геометричної форми молекул, агрегатного стану речовини. У посібнику наведено приклади розв’язання типових і ускладнених задач, подано програмні питання та запитання для самостійної підготовки з урахуванням різного рівня попередньої підготовки студентів.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

неорганічні сполуки, закони хімії, будова атомів, хімічний зв'язок, будова молекул, хімічна термодинаміка, хімічна кінетика, розчини

Бібліографічний опис

Хімія: Ч. І [Електронний ресурс] : посібник для студентів Інституту енергозбереження та енергоменеджменту / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Кофанова, А. П. Помиткін, Н. А. Гуц. - Електронні текстові дані (1 файл: 2,47 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - 169 с. - Назва з екрана.

DOI