Механіка матеріалів і конструкцій. Частина ІІ

Анотація

Опис

Ключові слова

механіка матеріалів, стрижні, напруження, деформації, переміщення, міцність, жорсткість, стійкість, Mechanics of materials, rods, stress, deformation, displacement, strength, rigidity, stability, механика материалов, стержни, напряжения,, деформации, перемещения, прочность, жесткость, устойчивость

Бібліографічний опис

Механіка матеріалів і конструкцій. Частина ІІ [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю «Прикладна механіка» / А. Є. Бабенко, О. О. Боронко, С. М. Шукаєв [та ін.] ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,82 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 192 с. – Назва з екрана.

DOI