Навчально-методичні матеріали (КМЕ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 168
 • ДокументВідкритий доступ
  National economy. Educational and methodological complex of the discipline
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2024) Korohodova, Olena
  The textbook corresponds to the curriculum of the discipline "National Economy" for bachelors according to the educational program of the International Economy specialty 051 Economics of the field of knowledge 05 Social and behavioural sciences. The textbook provides the main methodological recommendations for studying the discipline "National Economy" in lectures and practical classes, and tasks for off-work students are outlined to facilitate the perception of information and ensure the basic principles of systematic teaching. This textbook will increase the level of efficiency of students in organising and preparing for courses. The book is developed for students of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute and other institutions of higher education.
 • ДокументВідкритий доступ
  Міжнародні стратегії економічного розвитку: конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Охріменко, Оксана Онуфріївна
  У навчальному посібнику викладено теоретичний матеріал у розрізі тем, передбачених навчальною програмою дисципліни «Міжнародні стратегії економічного розвитку» та присвячених основним складовим та результативності стратегій розвитку різних груп країн з огляду на фактори та потенціал розвитку. До кожної теми запропоновано питання для самоконтролю, що дозволяє розглянути проблемні питання під різним кутом зору. Призначений для студентів магістерської підготовки спеціальності 051 «Економіка». Буде також корисним для студентів економічних спеціальностей, фахівців підприємств та організацій різних форм власності.
 • ДокументВідкритий доступ
  Accounting: lecture notes
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2024) Skorobogatova, N. Ye.
  The textbook provides the thematic structure of the discipline, concise theoretical material for each lecture by the syllabus, as well as a list of recommended sources of information for each topic. The publication is intended for applicants who are studying in specialty 051 “Economics” of the bachelor's degree at Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute and other higher educational institutions.
 • ДокументВідкритий доступ
  Accounting: practicum
  (Igor Sikorsky KPI, 2024) Skorobogatova, Natalia Yevhenivna
  У виданні подано тематичну структуру дисципліни, подано вказівки щодо проведення практичних занять, питання, які можуть бути доручені здобувачам для самостійної роботи, а також перелік рекомендованих джерел інформації до кожної теми. Особливу увагу приділено прикладам розв’язування завдань та базі задач для самостійного розв’язання на закріплення знань. Видання розраховане на здобувачів, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» бакалавра КПІ імені Ігоря Сікорського та інших вищих навчальних закладів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Правознавство : навчально‐методичний комплекс дисципліни
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Дергачова, Ганна Михайлівна
  У представленому посібнику визначено тематична структура дисципліни, розподіл часу на вивчення тем дисципліни, наведений опорний конспект лекцій за кожною темою, приклади завдань до проведення практичних занять, тестові питання для самоконтролю. Також у навчально-методичному комплексі міститься інформація щодо рейтингового оцінювання знань здобувачів, питання підсумкового контролю. Видання призначене для здобувачів, що навчаються за освітніми програмами «Міжнародна економіка», «Економіка бізнес-підприємства», «Економічна кібернетика» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.
 • ДокументВідкритий доступ
  Рекомендації з організації, підготовки та проведення розрахункової роботи з дисципліни «Економічний аналіз міжнародного бізнесу» (кредитного модуля «Економічний аналіз»)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Черненко, Наталя Олександрівна
  В навчальному посібнику розміщено рекомендації з організації, підготовки та проведення розрахункової роботи з кредитного модуля «Економічний аналіз» призначені для студентів деної форми навчання. Вони містять теоретичні та практичні завдання, які студенти повинні виконати, основні вимоги до написання, оформлення і захисту розрахункової роботи, методичні рекомендації до виконання завдань.
 • ДокументВідкритий доступ
  Економічний вимір сталого розвитку. Методичні рекомендації до проведення практичних занять
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Войтко, Сергій Васильович; Гайдуцький, Іван Павлович; Кухарук, Анна Дмитрівна; Скоробогатова, Наталя Євгенівна
  У виданні наведена тематична структура дисципліни, надані вказівки до проведення практичних занять, питання, що можуть бути винесені на самостійну роботу здобувачів, а також список рекомендованих джерел інформації до кожної теми. Окрема увага зосереджена на прикладах розв’язання завдань і базі завдань для самостійного вирішення для закріплення знань. Видання призначене для здобувачів, що навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» освітнього ступеня магістр КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших закладів вищої освіти.
 • ДокументВідкритий доступ
  Міжнародні стратегії економічного розвитку. Курсова робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Охріменко, Оксана Онуфріївна
  У навчальному посібнику викладено методичні рекомендації до підготовки курсової роботи з дисципліни «Міжнародні стратегії економічного розвитку». Посібник містить інформацію стосовно складу, обсягу та структури курсової роботи. Наведено основні етапи виконання роботи, вимоги до написання окремих підрозділів, оформлення та захисту, критерії оцінювання. Запропоновано перелік тем курсової роботи. Призначений для студентів магістерської підготовки спеціальності 073 «Менеджмент». Буде також корисним для студентів економічних спеціальностей.
 • ДокументВідкритий доступ
  Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Системи технологій»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Гавриш, Олег Анатолійович; Савченко, Сергій Миколайович
  У методичних вказівках викладено основні рекомендації до виконання розрахункової роботи. Запропоновано перелік вимог до виконання розрахункової роботи, наведено порядок виконання роботи студентів, а також критерії її оцінювання. Сформоване завдання сприятиме ефективному засвоєнню матеріалу дисципліни. Методичні вказівки розроблені для студентів спеціальності 051 «Економіка» денної форми навчання Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
 • ДокументВідкритий доступ
  Міжнародна економічна діяльність України
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Глущенко, Ярослава Іванівна; Черненко, Наталя Олександрівна
  Конспект лекцій включає теми, які розкривають теоретичні засади та регулятивну базу міжнародної економічної діяльності України, притаманні їй ризики, висвітлює особливості міжнародної торгівлі товарами та послугами України, позитивні та негативні наслідки для країни міграції робочої сили, характеризує місце, яке займає країна у міжнародних рейтингах. Конспект лекцій призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, аспірантів, фахівців-практиків у сфері міжнародної економічної діяльності.
 • ДокументВідкритий доступ
  Експерти в командній роботі
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Войтко, Сергій Васильович; Грінько, Ірина Миколаївна
  У підручнику приділено увагу основним складовим командної роботи: цілям, функціям, формату постановки виробничого завдання і прийняття рішень командою. Обґрунтовано відмінність лідерів від висококваліфікованих працівників керівного складу. Досліджено стилі керівництва при управлінні командою, групою та розглянуто різновиди команд, переваги та недоліки роботи у командах. Обґрунтовано процедуру формування командної роботи. Виокремлено вимоги до учасників команди та її складу, принципи, умови, специфіку, технології формування і побудови команди. Охарактеризовано сучасні техніки та технології залучення працівників до командної роботи. Розглянуто організацію, оцінювання, підвищення рівня ефективності роботи команди. Наведено методики документального оформлення експертиз при прийнятті рішень експертами. Описано підходи до вибору програмного забезпечення для проведення досліджень командою та оброблення статистичних даних. Запропоновано напрями формування та професійного розвитку експертів і працівників командної роботи в Індустрії 4.0.
 • ДокументВідкритий доступ
  Accounting: educational and methodological complex of the discipline
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023) Skorobogatova, Natalia Yevhenivna
  The publication presents the thematic structure of the discipline, provides instructions for conducting practical classes, questions that can be submitted for independent work of applicants, as well as a list of questions for exam preparation. Special attention is focused on preparation for individual work. The manual contains a detailed rating system for evaluating the knowledge of the applicants. The publication is intended for applicants studying in specialty 051 “Economics” of the bachelor's degree of Igor Sikorsky KPI and other institutions of higher education.
 • ДокументВідкритий доступ
  Інвестування. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Скоробогатова, Наталя Євгенівна
  У навчальному виданні наведена тематична структура дисципліни, надані методичні вказівки до проведення практичних занять, завдання для аналітичних та пошукових робіт, а також список рекомендованих джерел інформації. Значну увагу приділено прикладам розв’язання завдань та задачам для самостійного вирішення для закріплення отриманих знань. Видання призначене для здобувачів, що навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» освітнього ступеня бакалавр КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших закладів вищої освіти.
 • ДокументВідкритий доступ
  Logistics in the Organization of International Transportation. Educational and methodological complex of the discipline
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023) Voitko, S. V.; Korohodova, O. O.
  The textbook corresponds to the curriculum of the discipline "Logistics in the Organization of International Transportation" for bachelors according to the educational program of the International Economy specialty 051 Economics of the field of knowledge 05 Social and behavioral sciences. The textbook provides the main methodological recommendations for studying the discipline "Logistics in the Organization of International Transportation" in lectures and practical classes, and tasks for students' independent work are outlined to facilitate the perception of information and ensure the basic principles of systematic teaching. This textbook will increase the level of efficiency of students in organizing and preparing for courses. The book is developed for students of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute and other institutions of higher education.
 • ДокументВідкритий доступ
  Бюджетування в управлінні: конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Скоробогатова, Наталя Євгенівна
  У посібнику наведено стислий конспект лекцій до курсу «Бюджетування в управлінні», питання для самоперевірки до кожної теми та список літератури. Видання призначене для здобувачів, що навчаються за спеціальностями 051 Економіка, 073 Менеджмент, 281 Публічне управління та адміністрування освітнього ступеня бакалавр КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших закладів вищої освіти.
 • ДокументВідкритий доступ
  Національна економіка: практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Корогодова, Олена Олександрівна
  Практикум з дисципліни «Національна економіка» відповідає навчальній програмі дисципліни «Національна економіка» для здобувачів ступеня бакалавра денної форми навчання за за освітньою програмою Міжнародна економіка спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. У навчальному посібнику наводяться основні методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Національна економіка» на практичних заняттях та викладаються завдання для самостійної роботи студентів для полегшення сприйняття інформації та забезпечення основних принципів системності викладання. Розроблено для студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших закладів вищої освіти.
 • ДокументВідкритий доступ
  Бухгалтерський облік
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Скоробогатова, Наталя Євгенівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Integration Processes: introduction to speciality: educational-methodological complex of the discipline
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023) Ivanova, T. V.
 • ДокументВідкритий доступ
  Економіка і організація виробництва. Навчально‐методичний комплекс дисципліни
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Войтко, Сергій Васильович; Іванова, Тетяна Валерівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Економіка і організація виробництва. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Скоробогатова, Наталя Євгенівна; Петренко, Катерина Валеріївна; Іванова, Тетяна Валеріївна